การติดตั้ง Apache2 + PHP5 บนเครื่อง Ubuntu 14.04 LTS

มาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับ

วิธีการติดตั้ง Apache2 Web Server

1. ทำการติดตั้ง Apache ผ่าน apt-get ดังนี้ครับ

# sudo apt-get install -y apache2 

2. ให้ทำการ Restart Apache ด้วยคำสั่ง

# sudo service apache2 restart

จะเห็นได้ว่าจะมี Warning เกี่ยวกับ Domain Name ไม่ต้องตกใจครับ สามารถใช้งานได้ แต่เพราะยังไม่ได้จด Domain ให้กับ IP เครื่องที่ติดตั้ง ทุกครั้งที่ Restart ก็จะมีการฟ้องจนกว่าจะจดครับ

ถ้าไม่ต้องการให้ขึ้น Warning ดังกล่าว ให้ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/apache2.conf ดังนี้

– เปิดไฟล์ /etc/apache2/apache2.conf

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

– เพิ่มข้อความท้ายไฟล์ดังนี้ (วิธีการ save ให้กด Ctrl-X แล้วกด y แล้ว enter)

ServerName localhost

3. จากนั้นทำการ Restart Apache อีกครั้งจะไม่พบข้อความ Warning อีกแล้ว

# sudo service apache2 restart

4. ทำการทดสอบเข้าใช้งาน HTTP โดยพิมพ์คำสั่ง http://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์ เช่น

http://192.168.99.1

5. ในกรณีที่ต้องการติดตั้ง SSL ให้พิมพ์คำสั่งเพื่อเปิด site ดังนี้

sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl

6. จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ

# sudo service apache2 restart

7. ทำการทดสอบเข้าใช้งาน HTTPS โดยพิมพ์คำสั่ง https://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์ เช่น

https://192.168.99.1

8. ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการติดตั้ง SSL ให้พิมพ์คำสั่งเพื่อปิด site ดังนี้

sudo a2dismod ssl
sudo a2dissite default-ssl

9. จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ

# sudo service apache2 restart

*หมายเหตุ วิธีการดู IP ให้พิมพ์ดังนี้

ifconfig

ให้วิธีการดูให้สังเกตุตามรูปตัวอย่าง

2014-05-22_102420

– eth0 เป็น ip จาก nat interface
– eth1 เป็น ip จาก bridge interface
– lo เป็น ip จาก loopback interface

วิธีการเปลี่ยน Apache Server Default Port

*ยกตัวอย่างการเปลี่ยนจาก port 80->8080

1. เปิดไฟล์ /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

2. แก้ไขข้อความในไฟล์ดังนี้ (วิธีการ save ให้กด Ctrl-X แล้วกด y แล้ว enter)

<VirtualHost *:8080>

3. เปิดไฟล์ /etc/apache2/ports.conf

sudo nano /etc/apache2/ports.conf

2. แก้ไขข้อความในไฟล์ดังนี้ (วิธีการ save ให้กด Ctrl-X แล้วกด y แล้ว enter)

Listen 8080

3. จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ

# sudo service apache2 restart

4. ทำการทดสอบเข้าใช้งาน โดยพิมพ์คำสั่ง http://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์:8080 เช่น

http://192.168.99.1:8080

ตั้ง PHP5 เพื่อใช้งานกับ Apache2 Web Server
1. ทำการติดตั้ง PHP5 ดังนี้

sudo apt-get install -y php5 libapache2-mod-php5

2. วิธีการสร้างไฟล์ตรวจสอบสามารถทำได้ดังนี้

– เปิดไฟล์ /var/www/html/info.php

sudo sh -c 'echo "<?php echo phpinfo(); ?>" > /var/www/html/info.php'

– จากนั้นทำการเปิด web http://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์/info.php ตัวอย่าง

http://192.168.99.1/info.php

Comments are closed.