dnsqsum script

DNS Query Summary Script
สำหรับ Summary DNS Query Log เพื่อดูว่ามีการ query มาจาก host ใหน และ query domain ใหนบ้าง โดยแสดงเฉพาะ Top 10
— quick & dirty version —

#!/bin/bash

QLOG=”/var/log/named/query.log”

[ ! -f “$QLOG” ] && echo “Log file ‘$QLOG’ doesn’t exist?” && exit

DCOL=6

V=`head -1 $QLOG | cut -f5 -d’ ‘`
if [ “$V” = “view” ]; then
DCOL=8
fi

echo “===== Source of Query =====”
cat $QLOG | cut -f4 -d’ ‘ | cut -f1 -d’#’ | sort | uniq -c | sort -rn | head
echo “=———————-=”

echo “===== Domain to Query =====”
cat $QLOG | cut -f$DCOL -d’ ‘ | sort | uniq -c | sort -rn | head
echo “=———————-=”