Tag: query log

dnsqsum script

DNS Query Summary Script สำหรับ Summary DNS Query Log เพื่อดูว่ามีการ query มาจาก host ใหน และ query domain ใหนบ้าง โดยแสดงเฉพาะ Top 10 — quick & dirty version — #!/bin/bash QLOG=”/var/log/named/query.log” [ ! -f “$QLOG” ] && echo “Log file ‘$QLOG’ doesn’t…