วิธีเอา index.php ของ Codeigniter ออกไป (Ubuntu/Linux Mint)

1.สร้างไฟล์ .htaccess ในโปรเจกของท่าน ดำเนินใส่โค๊ดดังนี้ (สมมุติว่าเป็น /var/www/ci/)

RewriteEngine on
RewriteBase /ci/
RewriteCond $1 !^(index\.php|assets|uploads|robots\.txt)
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L]

 

2.เปิด  terminal และพิมพ์คำสั่ง เพื่อเปิด mod_rewrite

sudo a2enmod rewrite

 

3.เพิ่ม virtual host ใน /etc/apache2/sites-available/default

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default

 

4.เพิ่มโค้ดดังนี้

<Directory /var/www/ci>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all       
</Directory>

 

5. Restart Apache

sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

6.ไปที่โปรเจก codeigniter แก้ไขไฟล์  application/config/config.php เอา index.php ออก

จาก $config[‘index_page’] = ‘index.php’;

เป็น $config[‘index_page’] = ”;