ติว “VirtualBox Networking + vi + Shell Scripts”

กิจกรรมของ CoP PSU sysadmin ของเราในลำดับต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ก.พ. 56 (พฤหัส) เวลา 09.00 – 16.30 น. มีอาหารเที่ยงเลี้ยง ที่ห้อง 101 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
หากท่านสนใจรีบแจ้งอีเมลมาที่ผมโดยตรง ( wiboon.w@psu.ac.th ) หรือทางเฟสบุ๊คของกลุ่ม และผมจะนำรายชื่อมาใส่ไว้ด้านล่างของบล็อกนี้ (ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมติว)

ติว “VirtualBox Networking + vi + Shell Scripts”

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของม.อ.วิทยาเขตต่างๆ

วันและเวลา

 • วันที่ 28 ก.พ. 56 เวลา 09.00 – 16.30 น.

สถานที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้

 • ห้อง 101 เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 26 เครื่อง (ผู้เรียนจะนำโน้ตบุ๊คมาเองก็ได้)

ระบบปฏิบัติการที่ใช้

 • Linux Mint/Ubuntu
 • Microsoft Windows (เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง 101)

เนื้อหา

 • ฝึกปฏิบัติใช้ Oracle VirtualBox เพื่อทดสอบเซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่อง และทดสอบระบบงานที่มีเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์หลายเครื่องอยู่ภายใน VirtualBox Networking
 • ฝึกปฏิบัติการใช้เอดิเตอร์ vi เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับแอดมิน
 • ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม Linux Shell Script

รายละเอียดหัวข้อติว
ช่วงเช้า

 1. VirtualBox Networking (NAT, Bridged Adapter, Internal Network, Host-only Adapter) แต่ละแบบทำงานอย่างไร
 2. โปรแกรมที่นำมาใช้เป็น Domain Name Resolver เพื่อทดสอบใน VirtualBox Networking
 3. ซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ทำเป็น Router แบ่ง subnet มากกว่า 1 net เพื่อทดสอบใน VirtualBox Networking

ช่วงบ่าย

 1. เอดิเตอร์ vi
 2. แนะนำโปรแกรม Shell Script จากตัวอย่างในงานจริง ทั้งแบบรันตามต้องการ และสั่งทำงานผ่าน crontab
 3. การเขียนโปรแกรม Shell Script

วิทยากร

 • วิบูลย์ วราสิทธิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • อ.ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

รายชื่อผู้แจ้งเข้าร่วมติว

 1. ศิริพงษ์ ศิริวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์
 2. วิศิษฐ โชติอุทยางกูร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ (อาหารมังสวิรัติ)
 3. เกรียงไกร หนูทองคำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 4. ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล คณะวิทยาการจัดการ
 5. นิติ โชติแก้ว คณะการแพทย์แผนไทย
 6. อาทิตย์ อรุณศิวกุล งานสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์
 7. ธีรพันธุ์ บุญราช ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์
 8. หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 9. ทิพาพร พัฒนศิริ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 10. เอกภพ ถาวรจิตร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (อาหารมังสวิรัติ)
 11. ภูเมศ จารุพันธ์ สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
 12. ศุภกร  เพ็ชรรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (จอมขวัญ สุวรรณมณี สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งยกเลิก)
 13. กฤตกร อินแพง สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ (fb: Nick Justice)
 14. กิตติพัฒน์ อุบลกาญจน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 15. ปิยะวัชร์ จูงศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 16. กฤษณะ คีรีวัลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก คณะวิศวกรรมศาสตร์
 18. สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 19. สราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 20. เกียรติศักดิ์ คมขำ ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 21. ศรายุทธ จุลแก้ว ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 22. ปุณณวัชร์ วิเทียมญลักษณ์ ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 23. สุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
 24. คณกรณ์ หอศิริธรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 25. โกศล โภคาอนนต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 26. ณัฏฐิกา หัตถกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 27. สุนทรี นภิบาล ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่

(ปิดรับสมัคร)

Comments are closed.