Error Code: can’t activate via KMS Server

  • 0xc004f074
    Error นี้แปลว่า เวลาไม่ตรง แก้โดยตั้งเวลาในเครื่องให้ถูกต้อง time zone และ วันเวลาในเครื่อง
  • 0xC004C020
    Error นี้แปลว่า ให้เปลี่ยนคีย์เนื่องจาก วินโดวส์โดนเปลี่ยนไปใช้ MAK Key แล้ว ให้เข้า google หาคำว่า KMS Client Setup Key แล้วเอาคีย์ของวินโดวส์ที่ต้องการมาใช้งานได้เลย