Tag: cyrus

วิธีติดตั้งระบบ Cyrus IMAP Cluster (Cyrus Murder)

ต่อจาก Mail Clustering with Cyrus Murder และ How Cyrus Murder (Mail Clustering) work? คราวนี้ มาลง รายละเอียดทีละขั้นตอน ระบบ Cyrus IMAP Cluster หรือ Cyrus Murder นี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นต่ำ 3 เครื่อง คือ frontend, backend, mupdate ต่อไปนี้ จะเป็นวิธีการทำ แต่ละเครื่อง   Prerequisite ทั้งหมดเป็น Ubuntu 16.04 Server, ทำการ…

How Cyrus Murder (Mail Clustering) work?

ต่อจาก Mail Clustering with Cyrus Murder เมื่อ Backend ทำการ Restart หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Mailbox เครื่อง backend01 และ backend02 ทำการรายงาน mailbox ทั้งหมดในเครื่องของตนเอง ให้ mupdate ทราบ จากนั้น mupdate ก็จะทราบว่า ทั้ง Cluster มี mailbox อะไรและอยู่ที่ใด โดยเครื่อง backend01 และ backend02 จะ Login ด้วย User ที่สร้างไว้ใน mupdate ก่อน จากนั้นจึงสามารถทำการ Synchronize…

Mail Clustering with Cyrus Murder

ปัจจุบันมีการใช้งาน e-mail มากขึ้น และมีการเก็บข้อมูลต่างๆใน email ไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้ Mail Server ของหน่วยงานเดิม อาจจะมีเนื้อที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ต้องมีการขยายพื้นที่ Mail Server ให้มากขึ้น วิธีการที่นิยมใช้กันคือ ซื้อระบบใหม่ที่มี Harddisk ใหญ่ขึ้น หรือ ต่อกับระบบ Storage ที่ใหญ่ขึ้น (เช่น SAN หรือ Storage Cluster) วิธีการนี้ เรียกว่า Scale-Up ซึ่งเมื่อมีการใช้งานต่อไป แล้วข้อมูลจัดเก็บมากขึ้น ก็ต้องวางแผนในการซื้อระบบที่ใหญ่ขึ้นไปอีก ข้อดี: 1. เป็นวิธีการที่นิยมทำกัน 2.ได้ระบบใหม่ที่มีศักยภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ ข้อเสีย: 1.…