Author: วิไลวรรณ หังสพฤกษ์

Puppeteer ควบคุมและบันทึกการใช้งาน chrome สำหรับ UI testing

Puppeteer เป็น Node library ที่มีชุดของ API สำหรับการควบคุม Google Chrome หรือ Chromium ผ่าน DevTool protocol ทำงานในรูปแบบ headless โดย default แต่สามารถกำหนดให้ทำงานแบบ full (non-headless) Chrome ได้  ที่สำคัญไม่ต้องทำงานผ่าน Web Driver อีกต่อไป puppeteer สามารถทำงานได้ทุกอย่างที่สามารถทำได้โดย manual บน browser เช่น สร้าง screenshots และ PDFs ของ page Automate…

Visual test automation : Appraise test page

จากบทความ Visual test automation ที่ได้กล่าวถึง Appraise ที่ใช้สำหรับทำการทดสอบการแสดงผลแบบอัตโนมัติในเบื้องต้น ตั้งแต่การติดตั้ง ตัวอย่าง test page, test fixture การเรียกใช้งานการทดสอบ และผลการทดสอบ บทความนี้จะมาลงรายละเอียดในการสร้าง test page Creating test pages Appraise สามารถกำหนดรูปแบบข้อกำหนดการทดสอบสำหรับการทดสอบส่วนแสดงผลได้ไม่ยุ่งยาก โดย Appraise จะทำการอ่านข้อมูลนำเข้า และ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จาก file ที่เขียนในรูปแบบ Markdown แล้วส่งต่อให้กับระบบทำการทดสอบ จากนั้นจะบันทึกภาพการแสดงผลที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบภาพการแสดงผลที่ได้จริงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยมีสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องกำหนดสำหรับการทดสอบ 3 ส่วน คือ input expect output…

Visual test automation

ในการพัฒนา software นั้น เรื่อง Look and Feel เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ software ที่ทำงานได้ดียังไม่พอ ต้องดูดีสวยงามและใช้งานง่ายอีกด้วย คำถามที่น่าสนใจคือ จะทำการทดสอบในส่วนของการแสดงผลอย่างไรบ้าง โดยปกติในการทำการทดสอบการแสดงผล จะใช้คนเป็นผู้ทดสอบ มานั่งดู มาใช้งาน แล้วพิจารณาและตัดสินว่า ถูกหรือไม่ ทำให้ต้องใช้เวลาและกำลังคนในการทดสอบค่อยข้างมาก เพราะว่าในส่วนของการแสดงผลนั้นมันยากมาก ๆ สำหรับการทดสอบ มีหลายสิ่งอย่างให้พิจารณา ยกตัวอย่างเช่น ในแต่ละ element แต่ละส่วนงานทำงานและแสดงผลได้อย่างถูกต้องแต่เมื่อนำมารวมกัน กลับทำงานไม่ถูกต้อง หรือ แสดงผลผิดพลาด การลดเวลาและต้นทุนในการทดสอบลงโดยใช้การทดสอบแบบอัตโนมัติ เป็นสิ่งจำเป็น และต้องมีเครื่องมือช่วย ในบทความนี้ขอแนะนำ Appraise ซึ่ง Appraise นั้นได้นำแนวทางของ Specification by Example มาใช้ นั่นหมายความว่า ในแต่ละ test case ต้องมี…

Automation Testing

ในการพัฒนา application ในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาที่จะพบตามมาด้วยก็คือ bug ของตัวระบบอันเนื่องมาจากความเร่งรีบในการพัฒนา ซึ่งการที่จะลด bug ที่อาจจะเกิดขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบ (testing) ในส่วนต่างๆทั้งหมดเพื่อหาความผิดพลาด หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม code ใหม่ๆ เข้าสู่ระบบหรือ application การทำ testing ส่วนต่างๆซ้ำทั้งหมดเพื่อหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม code ใหม่ๆ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก อาจจะทำให้ผู้พัฒนาเลือกที่จะทำการ testing เฉพาะส่วน และนั่นอาจนำมาซึ่ง bug ที่เกิดจากส่วนอื่นๆที่ไม่ได้ทดสอบ การทำการทดสอบแบบอัตโนมัติทำให้สามารถลดเวลาใน testing ลงแต่ยังคงไว้ซึ่งการทดสอบ ส่วนต่างๆทั้งหมด สิ่งจำเป็นที่ควรจะรู้ในการทำ automation test คือการเขียนชุดทดสอบโดยเฉพาะ unit test…

การพัฒนา Unit Testing โดย MSTest test library (.NET Core)

บทความนี้นำเสนอขั้นตอนการพัฒนา Unit Test อย่างง่ายโดยแสดงให่้เห็นการพัฒนาทีละขั้นตอน สำหรับระบบที่พัฒนาบน .NET Core โดยใช้ MSTest เพื่อทำความเข้าใจการพัฒนาแบบ test-driven development (TDD) ซึ่งในขั้นแรก เริ่มต้นด้วยการสร้าง source project ชื่อ “CalcTool” ใช้สำหรับการทดสอบ อยู่ภายใต้ folder “TestSample” ซึ่งขั้นตอนการสร้าง project สามารถดูได้จาก บทความ การพัฒนา Unit Testing โดย xUnit test library (.NET Core) ซึ่งจะได้ class “Calc” ซึ่งประกอบไปด้วย method…