บันทึกการติดตั้งเพื่อใช้งานบริการระบบยืนยันตัวตน PSU Passport (Authentik)

ปัจจุบันบระบบยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน (2FA) หรือ MFA ถูกผลักดันให้ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ คณะการแพทย์แผนไทย ม.อ. มีความมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงระบบล๊อกอินของระบบสารสนเทศต่างๆ ทั้งหมดของคณะให้เป็น 2FA ตามนโยบายความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

ต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างการ implement ระบบเพื่อติดตั้งใช้งาน PSU Passport (Authentik) ด้วยภาษา PHP

Requirement

  1. PHP
    • PHP 5.5, 5.6 พร้อมติดตั้ง Composer 2.0 หรือ
    • PHP 7, 8 +  Composer
  2. VScode พร้อมติดตั้ง Extension: PHP Server

Start

  1. สร้างโฟรเดอร์โปรเจกด้วยคำสั่ง
$ mkdir  myproject

$ cd myproject

2. ติดตั้งแพคเกจ League/oauth2-client

$ composer require league/oauth2-client

3. เปิด VScode และสร้างไฟล์เพิ่มตามโครงสร้างดังภาพ

4. สร้างไฟล์ index.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Welcome Page</title>

</head>

<body>

<h1>Login</h1>

<div>

<!-- PSU login button -->

<a href="login.php" >

<button type="button" onmouseover="this.style.backgroundColor='#294787'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#193C6C'"

style="width: 100%; max-width: 375px; background-color: #193C6C; padding: 8px 6px; border-radius: 0.5rem; border:none">

<img style="width: 85%; height: 40px;" src="https://xxx.psu.ac.th/images/PSU-Passport.svg"

alt="PSU login button">

</button>

</a>

<!-- PSU login button -->

</div>

</body>

</html>

5. สร้างไฟล์ login.php

<?php

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

session_start();


$provider = new \League\OAuth2\Client\Provider\GenericProvider([

'clientId' => 'xxx', // The client ID assigned to you by psu diis

'clientSecret' => 'xxx', // The client password assigned to you by psu diis

'redirectUri' => 'http://localhost:3000/login.php',

'urlAuthorize' => 'https://xxx.psu.ac.th:8443/application/o/authorize/',

'urlAccessToken' => 'https://xxx.psu.ac.th:8443/application/o/token/',

'urlResourceOwnerDetails' => 'https://xxx.psu.ac.th:8443/application/o/userinfo/'

]);// If we don't have an authorization code then get one

if (!isset($_GET['code'])) {


// Fetch the authorization URL from the provider; this returns the

// urlAuthorize option and generates and applies any necessary parameters

// (e.g. state).

$authorizationUrl = $provider->getAuthorizationUrl();


// Get the state generated for you and store it to the session.

$_SESSION['oauth2state'] = $provider->getState();


// Redirect the user to the authorization URL.

header('Location: ' . $authorizationUrl);

exit;


// Check given state against previously stored one to mitigate CSRF attack

} elseif (empty($_GET['state']) || empty($_SESSION['oauth2state']) || $_GET['state'] !== $_SESSION['oauth2state']) {


if (isset($_SESSION['oauth2state'])) {

unset($_SESSION['oauth2state']);
}


exit('Invalid state');


} else {try {

//ร้องขอ Token โดยใช้ authorization code

$accessToken = $provider->getAccessToken('authorization_code', [

'code' => $_GET['code']

]);//ตรวจสอบว่า Token หมดอายุหรือไม่ ถ้าหมดอายุให้ขอ Refresh_token ใหม่

if ($accessToken->hasExpired()) {

$newAccessToken = $provider->getAccessToken('refresh_token', [

'refresh_token' => $accessToken->getRefreshToken()

]);


//ดึงข้อมูลผู้ใช้งาน

$resourceOwner = $provider->getResourceOwner($newAccessToken);

}

else{

  // Token ยังไม่หมดอายุ ดึงข้อมูลผู้ใช้งาน

 $resourceOwner = $provider->getResourceOwner($accessToken);

}

//เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน

$_SESSION["User_Info"] = $resourceOwner->toArray();


//ไปยังหน้าดึงข้อมูลผู้ใช้งาน

header("Location: ./userinfo.php");


} catch (\League\OAuth2\Client\Provider\Exception\IdentityProviderException $e) {

// Failed to get the access token or user details.

exit($e->getMessage());

}}

6. สร้างไฟล์ userinfo.php

<?php

session_start();
echo "<pre>";
var_dump($_SESSION["User_Info"]);

7. รันทดสอบ คลิกขวา PHP Server: Serve Project

สุดท้ายขอบคุณอนุวัฒน์ คณะ วจก. ม.อ. สำหรับคำแนะนำในการใช้งานเบื้องต้นด้วยครับ

*หมายเหตุ ตัวอย่างซอสโค้ดมีการปกปิดข้อมูลบ้างส่วนเพื่อความปลอดภัย สามารถขอคำปรึกษาการใช้งานได้ที่อีเมล niti.c@psu.ac.th และหากนำซอสโค้ดไปใช้งานต่อรบกวนช่วยอ้างถึง “ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ม.อ.”