แนะนำวิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นสำหรับใช้บน Adobe Acrobat DC


แนะนำ 2 วิธีการ คือ

1) วิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นเป็นนามสกุล .pdf โดยใช้ Microsoft Word

2) วิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นเป็นนามสกุล .pdf โดยใช้ Microsoft PowerPoint

หมายเหตุ: รูปภาพลายเซ็นต้องเป็นนามสกุล .pdf สำหรับใช้บน Adobe Acrobat DC

วิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นเป็นนามสกุล .pdf โดยใช้ Microsoft Word

1) เตรียมรูปภาพลายเซ็น (นามสกุล .png, .jpg หรือ .jpeg) แนะนำภาพพื้นหลังสีขาว

2) เปิดโปรแกรม Microsoft Word

2.1) คลิก Layout

2.2) Page Setup (คลิกเครื่องหมายลูกศร)

2.3) ตั้งค่า Margins

2.4) Top: 0″, Bottom: 0″, Left: 0″, Right: 0″

2.5) Orientation: คลิก Landscape

2.6) คลิก OK

2.7) ตั้งค่า Paper

Paper size คลิก Custom size Width: 6.25″ และ Height: 2.08333″ และคลิก OK

หมายเหตุ:
600 Pixel = 15.875 cm = 6.25 inches
200 Pixel = 5.29167 cm = 2.08333 inches

2.8) คลิก Insert > Pictures > This Device…

2.9) เลือกรูปภาพที่ต้องการ จากนั้นปรับรูปภาพตามความเหมาะสม

2.10) File > Save As

2.11) ตั้งชื่อไฟล์ เลือก Save as type เป็น PDF

2.12) คลิก Save

3) ผลลัพธ์จากการสร้างรูปภาพลายเซ็น

วิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นเป็นนามสกุล .pdf โดยใช้ Microsoft PowerPoint

1) เตรียมรูปภาพลายเซ็น (นามสกุล .png, .jpg หรือ .jpeg) แนะนำภาพพื้นหลังสีขาว

2) เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint

2.1) คลิก Design

2.2) คลิก Slide Size

2.3) คลิก Custom Slide Size…

2.4) Slides sized for คลิก Custom

Width 6.25 in และ Height 2.083 in

2.5) Orientation > Slides คลิก Landscape

2.6) คลิก OK

2.7) คลิก Ensure Fit

2.8) คลิก Insert > Pictures > This Device…

2.9) เลือกรูปภาพที่ต้องการใช้ จากนั้นปรับรูปภาพตามความเหมาะสม

2.10) File > Save As

2.11) ตั้งชื่อไฟล์ เลือก Save as type เป็น PDF

2.12) คลิก Save

3) ผลลัพธ์จากการสร้างรูปภาพลายเซ็น