แนะนำวิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นสำหรับใช้บน Adobe Acrobat DC

แนะนำ 2 วิธีการ คือ 1) วิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นเป็นนามสกุล .pdf โดยใช้ Microsoft Word 2) วิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นเป็นนามสกุล .pdf โดยใช้ Microsoft PowerPoint หมายเหตุ: รูปภาพลายเซ็นต้องเป็นนามสกุล .pdf สำหรับใช้บน Adobe Acrobat DC วิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นเป็นนามสกุล .pdf โดยใช้ Microsoft Word 1) เตรียมรูปภาพลายเซ็น (นามสกุล .png, .jpg หรือ .jpeg) แนะนำภาพพื้นหลังสีขาว 2) เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2.1) คลิก Layout 2.2) Page Setup (คลิกเครื่องหมายลูกศร) 2.3) ตั้งค่า Margins 2.4) Top: 0″, Bottom: 0″, … Read more

แนะนำวิธีการสร้าง Digital Signature บน Adobe Acrobat DC

1) เข้าเว็บไซต์ https://passport.psu.ac.th/2) คลิก หัวข้อออกใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล (USER CERTIFICATE AUTHORITY) 3) ดาวน์โหลด Certificate (จะได้ไฟล์ jakkrit.ch@psu.ac.th.p12) 4) กรอก Username และ Password (PSU Passport) และคลิก Sign in 5) กรอก PINCODE และคลิก Authorize Application/อนุญาตให้เข้าถึง หมายเหตุ: ไฟล์ jakkrit.ch@psu.ac.th.p12 คือใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล (Digital ID หรือ Digital Certificate) 6) ดาวน์โหลด CA Certificate สำหรับใช้ตรวจสอบใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล(TUCTrustedCert.fdf) หมายเหตุ: TUCTrustedCert เป็น Self Sign ที่ถูกรับรองโดยสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand University Consortium Root CA (TUC)) … Read more

Blazor Server Application : วิธีการ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ XML

แนะนำวิธีการ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ XML วิธีการเขียน Code1) สร้าง Folder xml สำหรับเก็บไฟล์ xml ในกรณีนี้อยู่ใน (wwwroot/files/xml) 2) สร้าง Razor Component ชื่อ ExportXML.razor ในกรณีนี้อยู่ใน (Pages/ExportXML.razor)3) จากนั้นเขียน Code ดังนี้ 4) ผลลัพธ์จากการ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ XML 4.1) กรอกข้อมูล และกดปุ่ม Export XML 4.2) จะได้ไฟล์ person.xml 4.3) เมื่อเปิดไฟล์ person.xml จะแสดงข้อมูล ดังนี้

Blazor Server Application : การสร้างรูปภาพลายเซ็นโดยวิธีการพิมพ์ข้อความ

แนะนำวิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นโดยวิธีการพิมพ์ข้อความ วิธีการเตรียมฟอนต์1) เข้าเว็บไซต์ https://www.f0nt.com/release/worasait/2) ดาวน์โหลด ฟอนต์ Worasait (worasait.ttf) วิธีการเขียน Code1) ติดตั้ง NuGet ชื่อ System.Drawing.Common2) สร้าง Folder ชื่อ files สำหรับเก็บไฟล์ฟอนต์ ในกรณีนี้อยู่ใน (wwwroot/files/worasait.ttf) 3) สร้าง Razor Component ชื่อ SignatureType.razor ในกรณีนี้อยู่ใน (Pages/SignatureType.razor)4) จากนั้นเขียน Code ดังนี้ 5) ผลลัพธ์จากการสร้างรูปภาพลายเซ็นโดยวิธีการพิมพ์ข้อความ หมายเหตุ: วิธีการเปลี่ยนสีภาพลายเซ็น1) graphics.DrawString(Txt, oFont, Brushes.Black, 0, 0);2) เปลี่ยนจาก Brushes.Black เป็นสีที่ต้องการ เช่น Brushes.Red เป็นต้น

Blazor Server Application : วิธีการแปลงรูปภาพ เป็น base64 สำหรับเก็บข้อมูล

แนะนำวิธีการแปลงรูปภาพ เป็น base64 เพื่อเก็บข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 1) สร้าง Project ผ่าน Visual Studio 2019 เลือก Blazor Server App 2) เลือก Framework เป็น .NET 5.0 3) ติดตั้ง Add-on ชื่อ System.Drawing.Common ผ่านทาง NuGet 4) เปิดไฟล์ Index.razor จากนั้นเขียน Code ดังนี้ 5) หน้าจอแสดงปุ่ม “การแปลง (ไฟล์รูปภาพ เป็น Base64)” 6) ผลลัพธ์จากการแปลงไฟล์รูปภาพ เป็น Base64 หมายเหตุ: นามสกุลไฟล์รูปภาพ (picture.png) ต้องตรงกับ data:image/png;base64 สำหรับแสดงผล