มาลองใส่ข้อความ/ภาพลายน้ำ(Watermark) บนรูปภาพที่เราอัพโหลดด้วย C# กันเถอะ

          ในการทำงานของนักพัฒนาโปรแกรม อาจจะมีบางงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลรูปภาพต่างๆลงบนเซิร์ฟเวอร์ และอาจมีความต้องการที่จะใส่ลายน้ำให้กับรูปภาพเหล่านั้น ซึ่งจริงๆแล้วการทำลายน้ำนั้น ถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ป้องกัน หรือปกป้องลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพผู้อัพโหลดข้อมูลหรือเป็นการแจ้งที่มาของภาพนั้นๆ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้ในทางมิชอบ และทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้กับงานของคุณได้ หรืออาจทำหน้าที่เป็นตราประทับเพื่อระบุสถานะของเอกสารโดยมีคำเช่น “สำเนา” “ฉบับร่าง” หรือ “ตัวอย่าง” ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการจัดการเอกสารสำคัญอย่างไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณได้ในขณะที่คุณทำเอกสารฉบับร่างให้เป็นเอกสารฉบับจริง

          และสำหรับในบทความนี้ทางผู้เขียนจึงถือโอกาสมาแนะนำวิธีการทำภาพลายน้ำให้กับรูปภาพที่เราบันทึกข้อมูลจากการอัพโหลดไฟล์โดยระบบที่พัฒนาขึ้นกันค่ะ โดยวิธีการเพิ่มลายน้ำสามารถทำได้หลายทาง อาจจะเป็นการนำรูปภาพทั้งหมดที่มีการอัพโหลดมาตกแต่งด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ แต่ในกรณีนี้ ผู้เขียนจะขอแนะนำวิธีเบื้องต้นในการพัฒนาโปรแกรมในการใส่ลายน้ำให้กับภาพตอนอัพโหลดไฟล์ด้วย C#  เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อ่านได้นำไปต่อยอดงานพัฒนาของตนเองได้ ซึ่งในบทความนี้จะแบ่งวิธีที่มาแนะนำการใส่ลายน้ำให้กับรูปภาพที่อัพโหลดออกเป็น 2 แบบดังนี้ค่ะ

1.การใส่ลายน้ำแบบข้อความ โดยการทำลายน้ำด้วยวิธีนี้ เราจะต้องมีการระบุข้อความที่เราต้องการให้แสดงลายน้ำในภาพที่ทำการอัพโหลด ซึ่งขั้นตอนการทำลายน้ำ มีดังนี้

1.1 เพิ่ม Library ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเข้ามา

using System.IO;
using System.Drawing;

1.2 สร้างหน้าจอที่มี File upload และปุ่มเพื่อทำการอัพโหลดไฟล์

.aspx page

  <html >
    <head runat="server">
    <title></title>
    </head>
    <body>
        <form id="form1" runat="server">
            <div><asp:FileUpload ID="FileUpload" runat="server" />
            <asp:Button runat="server" Text="Upload" ID="btnSave" OnClick="btnSave_Click" />
            </div>
        </form>
    </body>
  </html>

1.3 สร้างเมธอดที่ใช้ในการสร้างภาพลายน้ำ ที่ชื่อว่า AddTextWatermark() โดยมีพารามิเตอร์เป็นข้อความที่ต้องการให้แสดงเป็นลายน้ำ ดังนี้

Code C#

เมธอด AddTextWatermark

 protected void AddTextWatermark(string watermarkText)
    {
      ////รับพารามิเตอร์เป็นข้อความที่ต้องการแสดงผล ในชื่อตัวแปร watermarkText 
      ////สร้างตัวแปรรูปภาพที่ได้จากการอัพโหลดไฟล์โดยผู้ใช้งาน ในชื่อตัวแปร image
      System.Drawing.Image image = System.Drawing.Image.FromStream(FileUpload.PostedFile.InputStream);

      ////หาค่าความกว้างและความสูงของภาพที่อัพโหลดใส่ตัวแปร w และ h
      int w = image.Width;
      int h = image.Height;

      ////สร้างตัวแปรชื่อรูปภาพที่จะบันทึกใหม่จากการรอัพโหลดไฟล์โดยผู้ใช้งาน ในชื่อตัวแปร genName
      string genName = Guid.NewGuid().ToString() + Path.GetExtension(FileUpload.PostedFile.FileName);

      ////สร้างตัวแปร Bitmap ในชื่อ bmp และระบุค่าความสูงและความกว้างตามภาพที่ได้ทำการอัพโหลด 
      System.Drawing.Bitmap bmp = new System.Drawing.Bitmap(w, h);

      ////กำหนดค่าต่างๆให้กับ Graphics ในตัวแปรที่ชื่อว่า g จากตัวแปร Bitmap ที่สร้างไว้
      System.Drawing.Graphics g = System.Drawing.Graphics.FromImage((System.Drawing.Image)bmp);
      g.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.High;
      g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality;
      g.Clear(System.Drawing.Color.Transparent);
      g.DrawImage(image, 0, 0, w, h);

      ////กำหนดขนาดของตัวอักษร และค่าต่างๆในการแสดงผลของตัวอักษรของข้อความ
      System.Drawing.Font drawFont = new System.Drawing.Font("Arial", 30, FontStyle.Bold, GraphicsUnit.Pixel);

      ////หาขนาดของข้อความ ตามค่าตัวอักษร(font)ที่ระบุข้างต้น
      SizeF textSize = new SizeF();
      textSize = g.MeasureString(watermarkText, drawFont);

      /////กำหนดสีของข้อความที่ต้องการทำลายน้ำและการกำหนดสีแบบ transparency
      System.Drawing.SolidBrush drawBrush = new System.Drawing.SolidBrush(Color.FromArgb(200, 211, 211, 211));

      /////กำหนดจุดหมุนจากจุดกึ่งกลางภาพ และหมุนให้ข้อความเอียง 45 องศา
      g.TranslateTransform(bmp.Width / 2, bmp.Height / 2);
      g.RotateTransform(45);

      ////ระบุข้อความ ลักษณะตัวอักษร สีและตำแหน่งในการวางข้อความลงบนรูปภาพที่กำหนด โดยจะกำหนดให้อยู่กึ่งกลางภาพแบบทะแยงมุม 45 องศา
      g.DrawString(watermarkText, drawFont, drawBrush, -(textSize.Width / 2), -(textSize.Height / 2));
      System.Drawing.Image newImage = (System.Drawing.Image)bmp;

      ////บันทึกภาพไปยังที่อยู่ไฟล์ที่ระบุ
      newImage.Save(Server.MapPath("~/Uploads/" + genName));
      g.Dispose();
    }

เรียกใช้เมธอดเมื่อกดปุ่ม Upload โดยส่งพารามิเตอร์เป็นข้อความที่ต้องการให้แสดงลายน้ำบนภาพไป

protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) {       AddTextWatermark("Copyrights (c) 2023"); }

ผลลัพธ์ตัวอย่าง

เพิ่มเติม

 1. หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของภาพลายน้ำ สามารถทำได้หลายแบบ โดยผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างกรณีที่ต้องการให้ภาพลายน้ำอยู่ตำแหน่งขวาล่าง ซึ่งปรับแก้เพิ่มเติม ดังนี้
  เปลี่ยนจาก
  /////กำหนดจุดหมุนจากจุดกึ่งกลางภาพ และหมุนให้ข้อความเอียง 45 องศา
  g.TranslateTransform(bmp.Width / 2, bmp.Height / 2);
  g.RotateTransform(45);

  ////ระบุข้อความ ลักษณะตัวอักษร สีและตำแหน่งในการวางข้อความลงบนรูปภาพที่กำหนด โดยจะกำหนดให้อยู่กึ่งกลางภาพแบบทะแยงมุม 45 องศา
  g.DrawString(watermarkText, drawFont, drawBrush, -(textSize.Width / 2), -(textSize.Height / 2));
  System.Drawing.Image newImage = (System.Drawing.Image)bmp;
  เป็น 
  Point position = new Point((bmp.Width – ((int)textSize.Width + 10)), (bmp.Height – ((int)textSize.Height + 10)));

  ////ระบุข้อความ ลักษณะตัวอักษร สีและตำแหน่งในการวางข้อความลงบนรูปภาพที่กำหนด โดยจะกำหนดให้อยู่ขวาล่างแทน
  g.DrawString(watermarkText, drawFont, drawBrush, position);
  แทน
 2. ในการนำไปใช้งานจริง ในส่วนของตำแหน่ง สีและขนาดตัวอักษร ท่านสามารถระบุได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้รองรับกับการใช้งานจริง ในตัวอย่างเป็นเพียงกรณีศึกษาเท่านั้นค่ะ

ตัวอย่างผลลัพธ์หลังมีการปรับตำแหน่งการแสดงผลลายน้ำ

2.การใส่ลายน้ำด้วยรูปภาพ หลังจากที่เราได้ลองทำลายน้ำบนภาพด้วยข้อความกันไปแล้ว คราวนี้เราจะลองแบบกรณีที่ต้องการให้นำภาพมาเป็นลายน้ำบนรูปภาพที่ทำการอัพโหลดกันบ้างค่ะ โดยมีวิธี ดังนี้นะคะ

Code C#

เมธอด AddImageWatermark

  protected void AddImageWatermark(string watermarkImagePath)
    {
      try {
        ////สร้างตัวแปรชื่อรูปภาพที่จะบันทึกใหม่จากการรอัพโหลดไฟล์โดยผู้ใช้งาน ในชื่อตัวแปร genName
        string genName = Guid.NewGuid().ToString() + Path.GetExtension(FileUpload.PostedFile.FileName);

        ////ประกาศตัวแปรของไฟล์รูปภาพที่ทำการอัพโหลด
        using (Bitmap image = (Bitmap)System.Drawing.Image.FromStream(FileUpload.PostedFile.InputStream))

        ////ประกาศตัวแปรไฟล์ภาพที่ต้องการนำมาทำเป็นภาพลายน้ำ
        using (System.Drawing.Image watermarkImage = System.Drawing.Image.FromFile(watermarkImagePath))

        using (Graphics imageGraphics = Graphics.FromImage(image))
        using (TextureBrush watermarkBrush = new TextureBrush(watermarkImage))
        {
          ////หาจุดตำแหน่งกึ่งกลางภาพที่ต้องการวางภาพลายน้ำ
          int x = (image.Width / 2 - watermarkImage.Width / 2);
          int y = (image.Height / 2 - watermarkImage.Height / 2);
          watermarkBrush.TranslateTransform(x, y);
          imageGraphics.FillRectangle(watermarkBrush, new Rectangle(new Point(x, y), new Size(watermarkImage.Width + 1, watermarkImage.Height)));

          ////บันทึกรูปภาพตามที่อยู่(Path)ที่ระบุ
          image.Save(Server.MapPath("~/Uploads/" + genName));
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        ////แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีที่พบข้อผิดพลาดระหว่างดำเนินการ
        Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(Page.GetType(), "alert", "alert('ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์และทำลายน้ำภาพดังกล่าวได้" + ex.Message + "')", true);
      }
      
    }

เรียกใช้เมธอดเมื่อกดปุ่ม Upload โดยส่งพารามิเตอร์เป็นที่อยู่ของภาพที่ต้องการให้แสดงลายน้ำบนภาพไป

protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) { string strWaterMark = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/images/preview.png");       AddImageWatermark(strWaterMark); }

ผลลัพธ์ตัวอย่าง

หมายเหตุ : หน้า aspx ที่ใช้จะเป็นแบบเดียวกับวิธีที่ 1 (การทำลายน้ำแบบข้อความ) แต่จะแตกต่างกันเฉพาะในส่วนของการทำงานใน btnSave_Click ที่มีการเรียกใช้เมธอดและส่งค่าพารามิเตอร์ต่างกันค่ะ

                และทั้งหมดนี้ ก็เป็นวิธีการใส่ลายน้ำในเบื้องต้น ที่ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานของท่านได้ตามความสะดวกและความถนัดของแต่ละคน เพื่อให้รูปภาพ.o’kของเรามีลายน้ำได้โดยง่าย โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งปรับแต่งรูปเองในภายหลังให้วุ่นวายกันค่ะ แต่ในการใช้งานจริง ผู้ใช้อาจจะต้องปรับค่าต่างๆให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ เช่น ขนาดหรือสีตัวอักษร หรือขนาด/สีของรูปภาพที่ใช้เป็นลายน้ำ เพื่อให้ผลลัพธ์ของภาพลายน้ำออกมาสวยงาม และเหมาะสมไม่บดบังตัวภาพจริงจนเกินไปนะคะ ผู้เขียนหวังว่าเนื้อหาบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักพัฒนาที่กำลังตามหาวิธีการนี้กันอยู่นะคะหากมีคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถชี้แนะเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

แหล่งอ้างอิง