วิธีการรวมไฟล์ pdf หลายไฟล์และรูปภาพมาแสดงในครั้งเดียวด้วย iTextSharp (#C)

          ที่มาของบทความนี้ เนื่องด้วยงานที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้พัฒนาอยู่นั้น มีส่วนหนึ่งที่เป็นการแนบไฟล์เอกสาร/หลักฐานทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปภาพ เข้ามาจากผู้ใช้งาน ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะต้องมีส่วนของการแสดงผลให้ทางฝั่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานดังกล่าวด้วย โดยเดิมทีจะมีการแสดงผลแยกเป็นรายการให้เจ้าหน้าที่เพื่อคลิกดูรายละเอียดทีละรายการ ดังภาพ

          ซึ่งในการทำงานจริงแล้วนั้นพบว่า การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานต่างๆที่ผู้ใช้แนบมาสามารถทำได้ยากและต้องใช้เวลา เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องทำการคลิกดูรายละเอียด/ดาวน์โหลดไฟล์คราวละ 1 ไฟล์เพื่อตรวจสอบ ซึ่งไฟล์จะแยกกันอยู่ หากต้องการดาวน์โหลดก็ต้องดาวน์โหลดทีละไฟล์ ดังภาพ

จึงเป็นที่มาของการค้นหาวิธีการแสดงผลไฟล์ทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและดูรายละเอียดข้อมูลเอกสารไฟล์แนบได้ในคราวเดียว ซึ่งผู้เขียนก็ได้นำวิธีการดังกล่าวมาแบ่งปันให้กับผู้อ่านที่มีความสนใจและประสบปัญหาคล้ายกันอยู่  ซึ่งจะมีวิธีการดังนี้ค่ะ

1.ดึงข้อมูลไฟล์แนบเอกสารทั้งหมดของผู้ใช้

 DataTable dtFile = new DataTable();

  //เป็นส่วนของการสมมุติการดึงข้อมูลการแนบไฟล์ของผู้ใช้ออกมาในรูปแบบ Datatable
    dtFile.Columns.AddRange(new DataColumn[2] { 
             new DataColumn("CITIZEN_ID", typeof(string)),
            new DataColumn("FILE_PATH",typeof(string))});
    dtFile.Rows.Add("xxxxxxxxxxxx", "resumeFiles/Document1.pdf");
    dtFile.Rows.Add("xxxxxxxxxxxx", "resumeFiles/Document2.pdf");
    dtFile.Rows.Add("xxxxxxxxxxxx", "resumeFiles/Document3.pdf");
    dtFile.Rows.Add("xxxxxxxxxxxx", "resumeFiles/Image.png");
     

//สร้างตัวแปรในการเก็บค่าชื่อไฟล์ เพื่อใช้ในการส่งเป็นพารามิเตอร์ในการรวมไฟล์
    List<string> listFiles = new List<string>();
    string path = Server.MapPath("../registPDF");

//ตั้งชื่อไฟล์ที่จะรวมไฟล์ทั้งหมดไว้ และประกาศตัวแปรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างและรวมไฟล์
    string genName = Guid.NewGuid().ToString() + ".pdf";

//ตัวแปร tmpPath เป็นตัวแปรที่เป็นชื่อไฟล์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวมไฟล์ทั้งหมด

    string tmpPath = "../registPDF/" + genName;
    string[] files = Directory.GetFiles(path);
    string[] fileName;
    string DestName = "";

//กำหนดนามสกุลที่ต้องการตรวจสอบว่าเป็นไฟล์รูปภาพหรือไม่
    string[] ImgExt = { "png","jpg","jpeg","gif"};

    /// เป็นการลบ Temporary file ที่ถูกสร้างขุึ้นเพื่อรวมไฟล์ เพื่อไม่ให้มีไฟล์ที่ไม่ใช้งานค้างอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มากเกินไป *****
    foreach (string file in files)
    {
      FileInfo fi = new FileInfo(file);
      if (fi.LastAccessTime < DateTime.Now.AddMinutes(-30))
        fi.Delete();
    }
   

   //วนค่าเพื่อเก็บตัวแปรชื่อไฟล์แนบก่อนรวมไฟล์

    for (int i = 0; i <= dtFile.Rows.Count - 1; i++)
    {

   //ตรวจสอบว่ามีไฟล์ดังกล่าวอยู่จริงหรือไม่บนเซิร์ฟเวอร์ตามที่อยู่ไฟล์ที่อ้างถึง
      if (File.Exists(Server.MapPath("../" + dtFile.Rows[i]["FILE_PATH"].ToString())))
      {

   //ตรวจสอบชนิดของไฟล์ว่ามีนามสกุลอะไร หากไม่ใช่ไฟล์ PDF จะต้องทำการแปลงและสร้างเป็นไฟล์ PDF ก่อนส่งไปรวมไฟล์
        fileName = dtFile.Rows[i]["FILE_PATH"].ToString().Split('.');
        if (fileName[1] == "pdf")
          listFiles.Add(Server.MapPath("../" + dtFile.Rows[i]["FILE_PATH"].ToString()));
        else 
        {

   //กรณีที่พบว่าไม่ใช่ไฟล์ PDF จะตรวจสอบว่าเป็นไฟล์รูปภาพหรือไม่ หากใช่จะทำการแปลงและสร้างเป็นไฟล์ PDF ก่อนส่งไปรวมไฟล์
          if (ImgExt.Contains(fileName[1].ToLower()))
          {
            DestName = "../registPDF/" + Guid.NewGuid().ToString() + ".pdf";
            ConvertImageToPdf(Server.MapPath("../" + dtFile.Rows[i]["FILE_PATH"].ToString()), Server.MapPath(DestName));
            listFiles.Add(Server.MapPath( DestName));
          }
        }
      } 
 
    }

//เรียกใช้งานเมธอดในการรวมไฟล์ โดยส่งค่าลิสต์ของชื่อไฟล์ PDF ทั้งหมดที่ต้องการรวม และชื่อไฟล์ปลายทางที่จะใช้ในการรวม

    CombineMultiplePDFs(listFiles.ToArray(), Server.MapPath(tmpPath));


//แสดงผล PDF ไฟล์ที่ได้ทำการรวมเรียบร้อยแล้วด้วย Literal โดยตัวแปร tmpPath คือที่อยู่ของไฟล์ใหม่ที่ทำการรวมไฟล์ PDF ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว


    StringBuilder strObj = new StringBuilder();

    strObj.Append("<object id=\"pdfContainer\" type=\"application/pdf\"");
    strObj.AppendFormat(" data=\"{0}#toolbar=1&amp;navpanes=0&amp;scrollbar=1\" style=\" z-index:1000; width: 99%; height: 600px;\">", tmpPath);
    strObj.AppendFormat(" <param name=\"src\" value=\"{0}#toolbar=1&amp;navpanes=0&amp;scrollbar=1\"> ", tmpPath);
    strObj.Append(" </object>");

    ltrPDF.Text = strObj.ToString();
    dtFile = null;
    

หมายเหตุ ในการทำงานข้างต้น ควรมีการลบไฟล์(Temporary file)ที่ถูกสร้างไว้ก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช้งานออกไปด้วย เนื่องจากการรวมไฟล์ด้วยวิธีนี้จะมีการสร้างไฟล์รวมตัวใหม่ขึ้นมาและนำไปแสดงผลให้ผู้ใช้ ซึ่งหลังจากผู้ใช้งานไม่ใช้งานแล้วหากเราไม่ทำการลบทิ้งจะเกิดเป็นไฟล์ขยะบนเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากได้

          โดยจากโค้ดข้างต้นจะพบว่า ไฟล์ที่จะใช้ในการรวบรวมจะต้องเป็นไฟล์ PDF ซึ่งในการทำงานจริงของเรา การแนบไฟล์เอกสาร/หลักฐานสามารถแนบได้ทั้งไฟล์ที่เป็น PDF และไฟล์ที่เป็นรูปภาพด้วย ดังนั้น ก่อนที่จะทำการรวมไฟล์ จึงต้องทำการตรวจสอบว่ามีไฟล์ดังกล่าวอยู่จริงหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบชนิดของไฟล์ด้วย หากพบว่าไฟล์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ให้ทำการแปลงไฟล์รูปภาพเหล่านั้นให้เป็น PDF เสียก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในขณะทำการรวมไฟล์นั่นเอง

2. เขียนเมธอดในการรวมไฟล์ดังกล่าวและสร้างเป็นไฟล์ PDF ตัวใหม่

  public static void CombineMultiplePDFs(string[] fileNames, string outFile)
  {
    // ขั้นที่ 1: สร้าง document ที่จะรวมไฟล์ทั้งหมดขึ้นมา
    Document document = new Document();
    // สร้าง FileStream object ที่จะใช้งานและต้องอย่าลืม dispose เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว
    using (FileStream newFileStream = new FileStream(outFile, FileMode.Create))
    {
      // ขั้นที่ 2: สร้างตัว
      PdfCopy writer = new PdfCopy(document, newFileStream);
      if (writer == null)
      {
        return;
      }

      //ขั้นที่ 3:เปิดการใช้งานตัว document
      document.Open();

     // วนเพื่ออ่านค่าชื่อไฟล์ และทำการเพิ่มข้อมูลลงในเอกสารตัวใหม่ที่จะรวมไฟล์ทั้งหมด

      foreach (string fileName in fileNames)
      {
        // สร้างตัว reader จากเอกสารแนบที่กำลังวน
        PdfReader reader = new PdfReader(fileName);
        reader.ConsolidateNamedDestinations();

        // ขั้นที่ 4: ทำการเพิ่มหน้าข้อมูลจาก reader ให้กับตัว writer ทีละหน้า
        for (int i = 1; i <= reader.NumberOfPages; i++)
        {
          PdfImportedPage page = writer.GetImportedPage(reader, i);
          writer.AddPage(page);
        }

        PRAcroForm form = reader.AcroForm;
        if (form != null)
        {
          writer.CopyAcroForm(reader);
        }

        reader.Close();
      }

      // ขั้นที่ 5: ปิดการทำงาน document และ writer
      writer.Close();
      document.Close();
    } 
  }

3.เขียนเมธอดในแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นไฟล์ PDF

 public static void ConvertImageToPdf(string srcFilename, string dstFilename)
  {
    iTextSharp.text.Rectangle pageSize = null;

    using (var srcImage = new Bitmap(srcFilename))
    {
      pageSize = new iTextSharp.text.Rectangle(0, 0, srcImage.Width, srcImage.Height);
    }
    using (var ms = new MemoryStream())
    {
      var document = new iTextSharp.text.Document(pageSize, 0, 0, 0, 0);
      iTextSharp.text.pdf.PdfWriter.GetInstance(document, ms).SetFullCompression();
      document.Open();
      var image = iTextSharp.text.Image.GetInstance(srcFilename);
      document.Add(image);
      document.Close();

      File.WriteAllBytes(dstFilename, ms.ToArray());
    }
  }

4.แสดงผลไฟล์ PDF ที่รวมเรียบร้อยแล้ว ด้วย Literal

    StringBuilder strObj = new StringBuilder();

    strObj.Append("<object id=\"pdfContainer\" type=\"application/pdf\"");
    strObj.AppendFormat(" data=\"{0}#toolbar=1&amp;navpanes=0&amp;scrollbar=1\" style=\" z-index:1000; width: 99%; height: 600px;\">", tmpPath);
    strObj.AppendFormat(" <param name=\"src\" value=\"{0}#toolbar=1&amp;navpanes=0&amp;scrollbar=1\"> ", tmpPath);
    strObj.Append(" </object>");

    ltrPDF.Text = strObj.ToString();

หมายเหตุ ในการใช้งานโค้ดข้างต้น มีไลบรารีที่จำเป็นต้องใช้งาน ดังนี้ค่ะ

using System.IO;
using iTextSharp.text;
using iTextSharp.text.pdf;
using System.Data;
using System.Text;
using System.Drawing;

ผลลัพธ์ ตัวอย่างไฟล์ที่ได้จากการรวมไฟล์เอกสาร PDF 3 ไฟล์ และไฟล์รูปภาพ 1 ไฟล์

744273ca-7ef2-4117-881c-c39eb5389bf9

          ซึ่งวิธีการนี้เป็นเพียงหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาในการแสดงผลไฟล์ PDF หลายๆไฟล์ในครั้งเดียวเท่านั้น และอาจมีข้อจำกัดหากผู้ใช้มีการแนบไฟล์จำนวนมาก เนื่องจากจะส่งผลให้ขนาดของไฟล์ที่รวมได้มีขนาดใหญ่มากตามไปด้วย ในส่วนของการแนบไฟล์จึงควรมีการจำกัดขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมในการแนบไฟล์แต่ละครั้ง เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ด้วย และผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้กับนักพัฒนาที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^^

แหล่งอ้างอิง

https://stackoverflow.com/questions/6029142/merging-multiple-pdfs-using-itextsharp-in-c-net

https://alandjackson.wordpress.com/2013/09/27/convert-an-image-to-a-pdf-in-c-using-itextsharp/