Day: November 27, 2020

เขียน code ส่ง Line Notify ด้วย C#

เริ่มต้นต้องประกาศ Using ก่อน ดังนี้ using System.Net;using System.IO; แล้วใส่ code ตามด้านล่างนี้ พารามิเตอร์ที่ต้องส่งมีดังนี้ lineToken วิธีการขอ Line Token ดูได้จากบทความ การส่ง Line Notify ด้วย Command Line message คือข้อความที่ต้องการจะส่งผ่าน Line Notify ในการทดสอบฟังก์ชันหรือใช้งานฟังก์ชันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องทำการต่อ internet ด้วยถึงจะทำงานได้ ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน LineNotify(“DwNQ7NQxrG8wgEaoUKvjgWKh1n08rxxxxxx”,”Hello World” ); ผลที่ได้ ถ้าหากต้องการให้ส่ง sticker หรือ รูปภาพไปด้วยให้ใส่ code ตามด้านล่างนี้…