[บันทึกกันลืม] แก้ปัญหา server certificate verification failed บน gitlabs

ปัญหาคือ: จะ git push จาก Linux/Ubuntu มาเก็บใน gitlabs ขององค์กร

git push -u origin master

แต่ติดปัญหาว่า

fatal: unable to access 'https://gitlab.xxx.xxx.xxxx/userid/repo.git/': server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none

วิธีแก้ปัญหา (แบบรีบ ๆ)

git config --global http.sslVerify false

ก็จะใช้งานได้แล้ว

*** เออ “ก็ง่าย ๆ” แต่ไม่มีบอกไว้ให้หาง่าย ๆ นิ ***