WPF Layout (Part III)

The WPF Viewbox

WPF viewbox จะสามารถปรับขนาด/ปรับมิติของ control ของ Windows Presentation Foundation ได้โดยอัตโนมัติ  viewbox และสามารถปรับขนาดของ control เพื่อเติมเต็มพื้นที่ที่มีอยู่ คือจะมีการปรับขนาดของ child ซึ่งเป็น control ที่บรรจุอยู่ใน ViewBox ให้อัตโนมัติ ซึ่งจะมีการปรับพิกัดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการปรับเปลี่ยนขนาดเพื่อให้ชุดของพิกัดที่กำหนดเป็นพิกเซลในขนาดดั้งเดิม

อะไรคือจุดประสงค์ของ WPF Viewbox? เมื่อไหร่ที่คุณจะใช้มัน?

เมื่อคุณพัฒนาโปรแกรม โดยทั่วไปแล้วคุณจะไม่สามารถรู้ถึงความแน่นอนของ hardware ของระบบที่จะเป็นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแอปพลิเคชันมีไว้เพื่อการใช้งานในระยะยาว คุณไม่สามารถมั่นใจได้เลย   ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือความละเอียดของจอภาพที่แสดงผลการใช้งานของระบบต่างๆ เพราะปีที่แล้วหน้าจออาจจะเป็น ultra-high-resolution ปีต่อมาอาจจะเป็น  low-resolution  monitor  และถ้าคุณได้พัฒนาโปรแกรมโดยคำนึงถึงความละเอียดของหน้าจอของปีที่แล้วไว้ เมื่อมาดูในปีถัดมาในส่วนของหน้าต่างโปรแกรม ปุ่ม และ elements อื่นๆของ GUI ที่ได้พัฒนาไว้ อาจจะมีขนาดที่เล็กมาก จนทำให้เกือบจะใช้ไม่ได้เลย

Resize!

Viewbox จะปรับความละเอียดของหน้าจอให้อัตโนมัติทุกหน้าจอให้ตามความเหมาะสม แม้ว่าผู้ใช้งานจะปรับให้หน้าต่างโปรแกรมให้มีขนาดใหญ่สุดในหน้าจอที่มีความละเอียดใดๆก็ตาม โดยเมื่อผู้ใช้งานปรับขนาดและสัดส่วนของหน้าต่างโปรแกรม Viewbox จะทำการปรับขนาดและตำแหน่งที่สัมพันธ์กันของเนื้อหาให้พอดี ส่วนนี้จะทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมและผู้ใช้งานมีความยืดหยุ่นสูงสุด

จากตัวอย่าง XAML code จะสร้าง Viewbox กับ button  ที่เมื่อมีการปรับขนาดของ button  ให้อัตโนมัติเมื่อมีการปรับขนาดของ Viewbox window

 <Window x:Class="ViewboxTest.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="Viewbox Test"
    SizeToContent="WidthAndHeight" Height="75" Width="250">
  <Viewbox>
    <Button Content="I'm a Button" Width="150"/>
  </Viewbox>
</Window>

What About the Margins?

จะน่าสนใจขนาดไหนถ้าcontrol ที่อยู่ใน Viewbox  window ก็จะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติ และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ window ไม่ได้ถูกปรับขนาดแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะปรับในส่วนของมิติให้กับ control ที่ไม่พอดีกับ window ไปด้วย ?  Viewbox มี 2 properties  คือ Stretch และ StretchDirection ที่จะมาจัดการในส่วนนี้ให้คุณได้

Stretching it a Bit

จากโค้ดตัวอย่างข้างต้น เมื่อ complied เป็น   EXE  เราจะเห็นโปรแกรม “Viewbox Test” ที่มีข้อความ “I’m a Button” อยู่บนปุ่ม และเมื่อคุณปรับขนาดของ window ปุ่มก็จะถูกปรับขนาดและอัตราส่วนให้พอดีโดยอัตโนมัติ ทำให้ปุ่มมีขนาดของสัดส่วนที่พอดีสวยงามไม่ว่าจะมีการปรับให้มีขนาดใดก็ตาม ในกรณีที่อัตราส่วนของภาพใน view box แสดงขนาดไม่พอดีกับปุ่ม อาจจะเกิดจากการมีที่ช่องว่างทั้งด้านบนและด้านล่างปุ่มหรือทางซ้ายและขวา

The Default

กรณีที่ไม่ได้กำหนดค่าของ Stretch property  จะมีค่า default ของ Viewbox  ที่กำหนดในส่วนของ Stretch property คือ “Uniform” ดังตัวอย่าง

  <Viewbox>
    <Button Content="I'm a Button" Width="150"/>
  </Viewbox>

จากตัวอย่างข้างต้นจะมีความหมายเหมือนกับตัวอย่างข้างล่าง

  <Viewbox Stretch="Uniform">
    <Button Content="I'm a Button" Width="150"/>
  </Viewbox>

Stretch property จะประกอบด้วย 4 ตัวเลือก  ดังนี้

1. No Stretch At All

กรณีที่ไม่ต้องการให้มีการปรับขนาดของ child  control จำเป็นที่จะต้องกำหนดค่า  Stretch property เป็น None ดังตัวอย่าง

  <Viewbox Stretch="None">
    <Button Content="I'm a Button" Width="150"/>
  </Viewbox>

เมื่อมีการกำหนดกำหนดค่า  Stretch property เป็น None ปุ่มจะคงขนาดเดิมไว้ โดยจะไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณจะปรับขนาดหรือมิติของ Viewbox window  กรณีถ้ามีการเพิ่มขนาดของ window ปุ่มจะคงขนาดเดิมแต่มีช่องว่างรอบๆปุ่มแทน ส่วนถ้าย่อขนาดของ window ปุ่มก็จะคงขนาดเดิมเช่นกันแต่อาจจะถูก window บังปุ่มจนมองไม่เห็นทั้งปุ่ม หรือสุดท้ายเมื่อย่อขนาดลงเรื่อยๆจนทำให้เรามองไม่เห็นปุ่มเลย

2.Free-Form

เมื่อกำหนดค่า Stretch=”Fill”  จะทำให้ child control ถูกปรับขนาดให้พอดีกับ  Viewbox  โดยไม่มีการตัดของเนื้อหาใดๆออกเลย คือจะแสดงผลอย่างสมบูรณ์ ในส่วนของการปรับขนาดในแนวตั้งและแนวนอนอาจจะแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้เนื้อหาใน Viewbox ผิดเพี้ยนไป เนื่องจากจะถูกปรับเปลี่ยนอัตราส่วนเป็นขนาดตาม window ดังตัวอย่าง

  <Viewbox Stretch="Fill">
    <Button Content="I'm a Button" Width="150"/>
  </Viewbox>
3.Uniform Adjustment

Uniform option จะเหมือนกับ Free-Form ที่อธิบายข้างบน และเป็นค่า default ของ Stretch  เนื่องจากตัวลูกของ control จะรักษาขนาดและอัตราส่วนเดิมไว้ มันจะไม่ถูกบิดเบือนขนาดเมื่อมีการปรับขนาด ข้อเสียคือเมื่ออัตราส่วนของ View box มีขนาดไม่ตรงกันกับ control อาจจะทำให้มีช่องว่างรอบๆ control ได้ ดังตัวอย่าง

 <Viewbox Stretch="Uniform">
    <Button Content="I'm a Button" Width="150"/>
 </Viewbox>
4.Uniform and Fill

กรณีที่ต้องการใช้ทั้งแบบ Uniform และ Fill เราสามารถกำหนดให้  Stretch=”UniformToFill” ดังตัวอย่าง

  <Viewbox Stretch="UniformToFill">
    <Button Content="I'm a Button" Width="150"/>
  </Viewbox>

ในส่วน UniformToFill  ที่คล้ายกับ Uniform คือ จะรักษาสัดส่วนต้นแบบของ control ไว้  แต่ในส่วนที่เหมือนกับ Fill คือ UniformToFill จะปรับให้เท่ากับขนาดของ view box  อย่างสมบูรณ์ แต่เนื่องจากจำเป็นต้องรักษาสัดส่วนเดิมไว้และมีการปรับขนาดและมิติตามขนาดของ Viewbox  ไว้ด้วย จะทำให้บางส่วนของ control ถูกตัดออกเพื่อให้มีขนาดพอดีกับสัดส่วนของปลายทาง

StretchDirection Property ประกอบด้วย 3 ตัวเลือก ดังนี้

1. UpOnly

กรณีที่มีการกำหนด StretchDirection=”UpOnly” จะทำให้ ถ้า Viewbox มีขนาดใหญ่กว่า size ของ child control จะส่งผลให้ child control มีขนาดใหญ่ไปด้วย แต่ถ้ามีการลดขนาด child control จะไม่ลดขนาดตาม จึงทำให้การแสดงผลบางส่วนถูกตัดออกไป ดังตัวอย่าง

 <Viewbox Stretch="Uniform" StretchDirection="UpOnly">
    <Button Content="I'm a Button" Width="150"/>
 </Viewbox>
2. DownOnly

Viewbox  จะอนุญาตให้ย่อขนาดลงให้น้อยกว่า default ของขนาดเดิม โดยการย่อขนาดลงจะส่งผลให้มีพื้นที่ว่างรอบๆ child control ดังตัวอย่าง

 <Viewbox Stretch="Uniform" StretchDirection="DownOnly">
    <Button Content="I'm a Button" Width="150"/>
 </Viewbox>

3. Both

จะเป็นค่า default ของ StretchDirection Property โดย Viewbox จะอนุญาตให้สามารถย่อและขยายขนาดของ child control ได้

 แหล่งอ้างอิง
https://www.wpftutorial.net