Automation Testing

ในการพัฒนา application ในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาที่จะพบตามมาด้วยก็คือ bug ของตัวระบบอันเนื่องมาจากความเร่งรีบในการพัฒนา ซึ่งการที่จะลด bug ที่อาจจะเกิดขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบ (testing) ในส่วนต่างๆทั้งหมดเพื่อหาความผิดพลาด หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม code ใหม่ๆ เข้าสู่ระบบหรือ application

การทำ testing ส่วนต่างๆซ้ำทั้งหมดเพื่อหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม code ใหม่ๆ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก อาจจะทำให้ผู้พัฒนาเลือกที่จะทำการ testing เฉพาะส่วน และนั่นอาจนำมาซึ่ง bug ที่เกิดจากส่วนอื่นๆที่ไม่ได้ทดสอบ การทำการทดสอบแบบอัตโนมัติทำให้สามารถลดเวลาใน testing ลงแต่ยังคงไว้ซึ่งการทดสอบ ส่วนต่างๆทั้งหมด

สิ่งจำเป็นที่ควรจะรู้ในการทำ automation test คือการเขียนชุดทดสอบโดยเฉพาะ unit test ที่ดี

  • แต่ละ test case ต้องทำงานได้รวดเร็ว
  • แต่ละ test case มีความเป็นอิสระแก่กัน นั่นคือแต่ละ test case จะไม่เกี่ยวข้องกัน ทำให้สามารถทดสอบแบบสุ่มและแบบขนานได้ แต่สิ่งที่พบเจอเป็นประจำคือ ผลจาก test case ที่ 1 เป็น input ของ test case ที่ 2 แล้วผลจาก test case ที่ 2 เป็น input ของ test case ที่ 3 และ …. ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าแต่ละ test case ผูกมัดกันไปหมด และต้องทำงานแบบเรียงลำดับกันด้วย
  • อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ แต่ละ test case จะต้องไม่มีการทำงานร่วมกับระบบ Network และ Database ใด ๆ ทั้งสิ้น และใช้ Mock หรือ Fake ทำการควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้สามารถเขียน test case ได้ดีขึ้น เนื่องจากการทำงานกับ Network และ Database อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ ผลของการทดสอบผิดพลาด ซึ่งแต่ละ test case ต้องสามารถทำงานซ้ำ ๆ และควรได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง ไม่ใช่ทำงานผ่านบ้างไม่ผ่านบ้าง ไม่มีความน่าเชื่อถือ สุดท้ายก็จะเลิกใช้ เลิกทำและกลับไปทำแบบเดิมก่อนหน้านี้
  • โครงสร้างของชุดการทดสอบต้องดีด้วย เริ่มตั้งแต่ชื่อของ test case ต้องสื่อถึงสิ่งที่ต้องการจะทดสอบ ทั้ง input และ expected result ชื่อยาวไม่มีปัญหากับเรื่องของ performance ว่าจะช้าเนื่องจากมันอยู่ในส่วนของการทดสอบไม่ใช่ระบบงานจริง โครงสร้างหลัก ๆ ของแต่ละ test case ควรประกอบไปด้วย การกำหนดหรือจัดการค่าเริ่มต้นที่ต้องการ, การกระทำที่ต้องการทดสอบ และ ตรวจสอบผลการทำงานว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ อย่าลืมว่าชุดการทดสอบ มันคือเอกสารชนิดหนึ่งที่ใช้อธิบายการทำงานภายในของระบบ ทั้ง class และ function ต่าง ๆ เพื่อให้คนอื่น ๆ เข้ามาอ่านอีกด้วย
  • การคิดก่อนทำ นั่นคือก่อนที่จะเริ่มต้นทำ จะต้องเข้าใจปัญหาหรือมีเป้าหมายก่อน จากนั้นจึงแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น

การทดสอบจะง่ายหรือไม่นั้นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ คือโครงสร้างของ code ที่พัฒนานั้นได้คิดหรือออกแบบการทดสอบกันอย่างไรหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่ได้คิดถึงการทดสอบตั้งแต่แรก การทดสอบจะทำได้ยากมาก

 

แหล่งอ้างอิง : http://www.somkiat.cc/write-automation-test/