Day: December 14, 2017

วิธีติดตั้งระบบ Cyrus IMAP Cluster (Cyrus Murder)

ต่อจาก Mail Clustering with Cyrus Murder และ How Cyrus Murder (Mail Clustering) work? คราวนี้ มาลง รายละเอียดทีละขั้นตอน ระบบ Cyrus IMAP Cluster หรือ Cyrus Murder นี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นต่ำ 3 เครื่อง คือ frontend, backend, mupdate ต่อไปนี้ จะเป็นวิธีการทำ แต่ละเครื่อง   Prerequisite ทั้งหมดเป็น Ubuntu 16.04 Server, ทำการ…