ตอนที่ 3 : สร้างรายงานด้วย Business Intelligence Development Studio (BIDS)

     เครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างรายงาน ได้แก่ Business Intelligence Development Studio (BIDS) และ Report Builder ในตอนที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างรายงานด้วย BIDS ซึ่งเป็นอินเตอร์เฟซ ของ Microsoft Visual Studio เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับ Microsoft Visual Studio ส่วน Report Builder เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน เหมาะกับผู้ใช้ทั่วๆไปที่ใช้ในทางธุรกิจเป็นหลัก

การสร้างรายงานมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 : Create Report Server Project

  • ไปที่ File > New > Project… ดังรูปที่ 1
  • จะได้ผลลัพธ์ ดังรูปที่ 2

3-1

รูปที่1 Create Report Server Project

3-2

รูปที่2 Report Server Project Solution

ขั้นตอนที่ 2 : Create new report 
การสร้างไฟล์รายงาน เราสามารถทำได้ 2 แบบคือ

 แบบที่1 สร้างไฟล์รายงานว่างๆ (empty report) ดังนี้

 1. จากรูปที่ 2 คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Report > Add > New Item… > เลือก Create a new empty report ดังรูปที่ 3

3-3

  รูปที่3 Create a new empty report

2. ไปที่หน้าต่าง Report Data (View > Report Data) เพื่อสร้าง Data Sources และ Datasets

         – คลิกขวาโฟลเดอร์ Data Sources > Add Data Source… ซึ่งสามารถสร้าง Connection ได้ 2 แบบ คือ

          1. Embedded Connection เป็นการฝัง Connection String ไปในตัวรายงาน ดังรูปที่ 4

            3-5

       รูปที่4 Embedded Connection Properties

          2. Use Shared Data Sources Connection ซึ่งผู้ใช้จะต้องไปสร้าง Connection String ไว้ก่อน โดยเข้าไปที่หน้าต่าง Solution Explorer คลิกขวาโฟลเดอร์ Shared Data Sources > Add New Data Source ก็จะเข้าสู่หน้าจอสร้าง Connection ดังรูปที่ 4 ข้อดีของการใช้ Shared Data Sources คือเมื่อมีการเปลี่ยน Connection String สามารถเปลี่ยนที่เดียวไม่ต้องไล่เปลี่ยนทีละรายงาน และ Deploy เฉพาะ Shared Data Sources

          3. ไปที่หน้าต่าง Report Data คลิกขวาโฟลเดอร์ Datasets จะปรากฏหน้าต่าง Dataset Properties ดังรูปที่ 5

            3-6

                      รูปที่5 Dataset Properties

ประกอบด้วย

    – Query เป็นส่วนสร้าง query โดยผู้ใช้สามารถเลือก Dataset, Data Source และประเภทของ query (Text, Table / View, Stored Procedure หรือ Import Query File – *.sql,*.rdl) จากรูปที่ 5 เมื่อกดปุ่ม Query Designer… จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 6

       3-7

                   รูปที่6 Query Designer

    จากรูปที่ 6 ในหน้าจอประกอบด้วยส่วนหลักๆ 4 ส่วน ได้แก่ Diagram Pane ที่จะแสดง Table / View ซึ่งสามารถ Add / Remove Diagram โดยกดปุ่ม 3-7-1 จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายชื่อ Table / View ทั้งหมดในระบบมาให้ผู้ใช้เลือก และผู้ใช้สามารถเชื่อม (Join) หลายๆตารางได้

    – Fields เป็นส่วนแสดงฟิลด์ข้อมูลที่เลือกมา (Select) ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งชื่อ Field Name ได้ ดังรูปที่ 7

       3-7-2

          รูปที่7 Dataset Properties-Fileds

    – Filters เป็นการกรองข้อมูลที่ได้จากการ query อีกที มีประโยชน์ตอนที่ใช้ Shared Dataset ร่วมกันหลายๆรายงาน ดังรูปที่ 8

       3-7-4

         รูปที่8 Dataset Properties-Filters

    – Parameters โปรแกรมจะ Generate ให้ Auto ตอนที่ผู้ใช้เขียนเงื่อนไขในของการ query ตัวอย่างเช่น ในรูปที่ 6 มีเงื่อนไขว่า “WHERE BUDGET_YEAR = :budget_year” (ในกรณีที่ผู้ใช้สร้างตัวแปลจากหน้าต่าง Report Data > Parameters แล้วนั้นจะต้องเลือก “Parameter Value” ให้ถูกต้อง) ดังรูปที่ 9

       3-7-5

      รูปที่9 Dataset Properties-Parameters

4.  ไปยังหน้าต่าง Toolbox (View > Toolbox) ดังรูปที่ 10

        4

                      รูปที่10 Toolbox

ตัวอย่าง สร้างตารางเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ

–  ลาก Table จาก Toolbox ทางซ้ายมือมาวางบนรายงาน ดังรูปที่ 11 คลิกมุมตารางด้านซ้าย จะปรากฏหน้าจอ Tablix Properties ดังรูปที่ 12 จากนั้นเลือก Dataset name กดปุ่ม “OK”

4-1

                  รูปที่11 Table

4-2

           รูปที่12 Tablix Properties

– เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงมาใส่ใน Table จัดรูปแบบตามที่ต้องการ ดังรูปที่ 13 และกด Preview เพื่อดูข้อมูล จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกรายงานได้ทันที โดยไม่ต้อง Deploy ขึ้น Report Server ถ้ารายงานมีการระบุพารามิเตอร์ จะขึ้นหน้าจอให้กรอกข้อมูลก่อน ดังรูปที่ 14 ซึ่งถ้าหากไม่ได้กำหนดพารามิเตอร์รายงานจะแสดงผลทันที

4-3

                 รูปที่13 Design

4-4

                 รูปที่14 Preview

สำหรับแบบที่ 2 ใช้ Report Wizard เป็นตัวช่วยสร้างรายงาน จะขอกล่าวถึงในตอนถัดไปค่ะ…