Spam 2016-07-05

หากท่านได้รับ Email ลักษณะเช่นนี้

2559-07-05 16_04_13-Mailwatch for Mailscanner - Message Viewer

เมื่อคลิก Link อาจจะได้หน้าตาอย่างนี้

2559-07-05 16_04_53-Authenticate!

นี่เป็น Email หลอกลวงครับ