ตอนที่ 2 : จัดการรายงานด้วย Report Manager

การใช้งาน Report Manager มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เปิด Browser และพิมพ์ URL ของ Report Server ในช่อง Address โดย URL มีรูปแบบดังนี้ http://<report_server_name>/Reports 
  2. จะปรากฏ หน้าต่าง Windows Security ขึ้นมา เพื่อให้กรอก User name และ Password ในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ
  3. หากการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถเข้าสู่หน้า Home ของ Report Manager (ดูภาพประกอบที่ 1) แสดง Contents ที่ประกอบด้วย

Home

ภาพประกอบที่ 1 Home ของ Report Manager

      3.1 เมนูด้านบนขวาที่ใช้ตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ของ Report Server ดังนี้

            » Home เป็นลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าหลักของ Report Server ซึ่งก็คือหน้า Home นั่นเอง ประกอบด้วยเมนู ดังนี้

New Folder เพื่อสร้างโฟลเดอร์ไว้สำหรับเก็บรวบรวมรายงาน, Data Source, Data Model และอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้วไว้ภายใน Folder ที่สร้างขึ้นใหม่

New Data Source เป็นการสร้าง Data Source ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลของการสร้างรายงาน

Report Builder เป็นการใช้โปรแกรม Report Builder แบบ Click Launch โดย User สร้าง Ad hoc Report (โดยการอาศัย Data Model ที่ได้สร้างไว้บน Report Server นำมาใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างรายงาน)

Folder Settings เพื่อกำหนดบทบาทในการเข้าถึงโฟลเดอร์

Upload File เพื่อ Upload ไฟล์ต่างๆ เช่น Report (.rdl), Model (.smdl), Shared Dataset (.rsd), Report Part (.rsc) หรือ Resource อื่นๆ มายัง Home ของ Report Server

Layout  อยู่ด้านขวาสุดของเมนู เป็นมุมมองในการแสดงข้อมูล ซึ่งมี 2 โหมด คือ  Details View และ  Tile View

          เมื่อคลิก Dropdown ที่โฟลเดอร์จะมีเมนู เช่น Move, Delete, Security, Manage และเมื่อคลิก Dropdown ที่รายงานจะมีเมนู เช่น Move, Delete, Subscribe…, Create Linked Report, View Report History, Security, Manage, Download และ Edit in Report Builder (ดูภาพประกอบที่ 3) ซึ่งหากคลิกที่ชื่อรายงานจะไปยังหน้าจอสำหรับเรียกดูรายงาน โดยผู้ใช้สามารถ Export ไฟล์ในรูปแบบต่างๆที่ SSRS Support ดังที่ได้กล่าวเอาไว้ในตอนที่ 1 และกด Print เพื่อพิมพ์รายงาน (ดูภาพประกอบที่ 4)

Menu Report

ภาพประกอบที่ 3 เมนูของรายงาน

Sale_Order

ภาพประกอบที่ 4 View Report

            » My Subscriptions เป็นลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าที่แสดงการตั้ง Subscriptions ทั้งหมดของ Report Server กล่าวคือ เป็นหน้าจอที่แสดงรายการที่ผู้ใช้ได้ตั้ง Schedule สำหรับ Run รายงานเอาไว้ (ดูภาพประกอบที่ 5)

Subscriptions ของ Report Manager

ภาพประกอบที่ 5 Subscriptions ของ Report Manager

            » Site Setting เป็นลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าการตั้งค่าหน้าเว็บ Report Manager ซึ่งมี 3 ส่วน คือ

               − General เป็นการตั้งค่า Properties ต่างๆ เช่น ชื่อ, การเก็บ History, เวลา Timeout และ Custom URL สำหรับ Report Builder (ดูภาพประกอบที่ 6)

General - Site Settings ของ Report Manager

ภาพประกอบที่ 6 General – Site Setting ของ Report Manager

               − Security เป็นการกำนดบทบาท (Role) ในการเข้าถึงหน้าเว็บ Report Manager (ดูภาพประกอบที่ 7) ประกอบด้วย

                      • System Administrator สามารถดู และแก้ไขข้อมูลการตั้งค่าได้

                      • System User สามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียว

Security - Site Settings ของ Report Manager

ภาพประกอบที่ 7 Security – Site Setting ของ Report Manager

               − Schedules ป็นการกำนดตารางเวลาที่สามารถใช้ร่วมกัน โดยตอน Create Subscriptions เลือก shared schedules (ดูภาพประกอบที่ 8)

Schedules - Site Settings ของ Report Manager

ภาพประกอบที่ 8 Schedules – Site Setting ของ Report Manager

            » Help เป็นลิงค์ที่เชื่อมโยงไปสู่หน้า Report Manager Help ที่จะให้คำแนะนำหากเกิดการตั้งค่า หรือการทำงานที่ผิดพลาด