การ Encrypt/Decrypt ข้อมูลในไฟล์ Web.config

การเข้ารหัส (Encrypt) ไฟล์ Web.config ถือเป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยเพิ่มความปลอดภัยและช่วยป้องกันการถูกโจมตีจากผู้บุกรุกในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เนื่องจากไฟล์ web.config เป็นที่รวมการ config ค่าต่างๆ ของ web application ของเราไว้ เช่น ข้อมูลรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (ConnectionString), AppSetting, คีย์ API หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆ โดยบทความนี้นำเสนอการเข้ารหัสและการถอดรหัส (Encrypt/Decrypt) ไฟล์ Web.config ด้วยคำสั่งผ่าน Command line โดยใช้ tools ที่มากับ .NET Framework ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะต้องมีการติดตั้ง .NET Framework ไว้อยู่ก่อนแล้ว สำหรับข้อมูลในไฟล์ Web.config จะถูกแบ่งออกเป็น section หลายๆ section ด้วยกัน โดยผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างการ Encrypt/Decrypt ข้อมูลในส่วนของ section<connectionString>ดังนี้

 

ก่อนทำการ Encrypt Web.config

ที่ section <connectionStrings> ซึ่งเก็บข้อมูล config ค่าต่างๆ ของ Database sever ไว้ เช่น user/password เป็นต้น

<configuration>
<connectionStrings>
<add name="SqlServices" connectionString="Data Source=localhost;PASSWORD=1234;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=Northwind;" />
</connectionStrings>
</configuration>

 

Encrypt Web.config

1.เปิด Command Prompt ขึ้นมา (อย่าลืมเปิดแบบ Run as administrator ด้วยนะคะ)

2.พิมพ์คำสั่ง ดังนี้(Version ของ.NET Framework ขึ้นอยู่กับที่ลงไว้ที่เครื่อง) :

cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319

step1

3.เข้าไปที่ directory path ที่เก็บไฟล์ web.config แล้วพิมพ์คำสั่ง ดังนี้

aspnet_regiis.exe -pef connectionStrings  C:\inetpub\wwwroot

step2

หมายเหตุ: “connectionString” เป็น case sensitive ตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง

 

หลังทำการ Encrypt Web.config

หลังจากทำการ Encrypt แล้วจะเห็นว่า ที่ section connectionString จะเป็นรหัสที่ไม่สามารถอ่านเข้าใจได้

<connectionStrings configProtectionProvider="RsaProtectedConfigurationProvider">
   <EncryptedData Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element"
     xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
     <EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc" />
     <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
       <EncryptedKey xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
         <EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5" />
         <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
           <KeyName>Rsa Key</KeyName>
         </KeyInfo>
         <CipherData>
           <CipherValue>SryXAF+wpnIpZ8P3HMP8ffMDBorz9j08/oX2vXDA+9LkMHY1i50qeCqYmOYnQXK4C6iNhyIZx9R+AcE7yY7AQeHzzPhZ/bZ04NPuOpd7wD+NL82CWeec/fToTIBbHvE6zNBgenUSE+8zTv9II357tsqpjH1xaII+zmZbgo5+fnhjAD8nVffqd+NQ0x+IXDwyBraeT50TlEXx4lJlAph7jqdglg1Xf/yjSTfwrOB2NcVIHVaVWN3CrelWgQKASftGXdDVingbRn2RXphyooTuVsZgJdzbFMpd7H6fJHggORSPwOud1ZU5vE4aNAMHDa4fb6FOA3I8R0urWD4sT34YRg==</CipherValue>
         </CipherData>
       </EncryptedKey>
     </KeyInfo>
     <CipherData>
       <CipherValue>iKttnP9CEMRfq+mhcHqN8f5GiwsySBLw0CWeiAxSQVIfoEQMNutubrRFruoNIb+m0XJnPL5FIypqqQ72dqZ4DSeQdUJwAVyO4HSlM5F3b+Jnogz9aMAuwdoww5QKdI94yH9fx8RwxhAzq1a9eApjLglAwTmKY84Wg/Lqpcn9wfvKyIZJyQaJCaLCEteGhB9bopjT9z+nmMZVQ2LrDEtKMEe1oltPoR8EvTel2/2jJ/gwvJK+vTw9sL2GMPJIoA/NZQWjR2CWaCGlEFIjmgqT8BjTwiSS6hEp90CEQVN14U9A71vXquH73X6ZAyIFScf2XJS1Y+iCaEFo6r8qIIiGdrAGUTgfa8r9EwHzb5emCzlQzEDWgzno5IUDxuMBNzJinFudgwPFkA/xhdAHcHnB+quFOGGKVZJw72o5Ix7IeWI1Frs2n8+JZMrpPNW5r4SHHLrMD/iPR5FSfDz/sQqR5f+3/N3i3aq0LX8NfthfYtS9N4oCdPBPbIReP1w05we1Q+PJMO4KVG4w3x8k9O7aT0zoi+5CuPgKR30IgbE0sL8fOeki5OKYfsscNMzV/6T23axh9Ky+axI9fAMarjjL5aeYfa8n6jeevpA4f2SmlkbvW6P72292Ihk3bD1HMghn7ibjZ2q6hLwTb9QWyQvSDjHPsqeoiuKBTNJZgsCqBA4QK8j6/9exufTsOe/SgTclHPfiXpSI7CgbaGd6JQ2P5QSDVwQNQPuaf4qFKsZdPWfdEGcCgxLVZtcU0Cd12AnpaWIpiVUjCz6pWl4YygEXsvntLQfLSQ7XX2Q8lA1DjqBOcDQXY9mMo6PvZi3IsqcdF/DEn931nwBPO09T2AqWJWuAaK/Vh4+olkVYFWuj/Eerp2UkG2ItJduUaRNWzXV9s1hQ/q/36S0RTxN0DgXPII6CowQWIV2d5ZYwSUKVgsiDM43GBPF4SFFJOUec37yzYv6XT3/BmDmNpq32a+VAUB/OP23k4mnTvm/Nay1Iy6E8sUOYSpCY1up6XAcFL1XsacpNKLpMTmH6LsROX9BhmdTNaWgCQaDNVNeAISoJ8HZ5lw/EX1f6Rtz4uWyvBfSOPPAWPkNQawexjVKl0FtR6fRSnAGMkgflURH5QNX5xm+y0sfZsNz9sAFZofoJLQ3rdV7ToFJE+JlEvPKRHFDVbxDCURQ5CynXFnqlLj+2LhBbyX0n6oHQwMgTTTIf/+PNcjOx3zBn6/V3T0PdD6fnjVtTDnbJzN7ct7SOuifW0OfCfyeKSs0IOzPm8BucZ4CODaTwjY1bz2kgGRTjuenCp1N1GIRhMJBIBJhWOs3nee6Y9DgtlpWc3SZRZeYkmOffT5xNwQeTLrIXvTZCByHZcN3+g8OG0HqlodUCbPgf8jK45dMeT8piyFwZem8Dotjz7mXOaJxF7C66SQKvFVfuJjXDmTbmdzqwt33z+w39TV8ueXGyB/5S1kpV/ul+c7LwTwked7bMJtFJpVwdFKFiUxMebDuu3vINlVSZJfo43SSmTD3rM2UXV8ol65KzlmacBhgCwXtLFg7/8uGQrrUVq9gqHsoPyEgt</CipherValue>
     </CipherData>
   </EncryptedData>
 </connectionStrings>

 

Decrypt Web.config

การถอดรหัส (Decrypt) ไฟล์ Web.config สามารถใช้คำสั่งเช่นเดียวกันกับการ Encrypt แต่เปลี่ยนจาก -pef เป็น -pdf ดังคำสั่งต่อไปนี้ :

aspnet_regiis.exe -pdf connectionStrings  C:\inetpub\wwwroot

หมายเหตุ: “connectionString” เป็น case sensitive ตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง

การ Decrypt จะทำได้เฉพาะที่เครื่องที่ทำการ encrypt เท่านั้น จะไม่สามารถ decrypt ไฟล์ web.config นี้จากเครื่องอื่นได้ หากเรานำไฟล์ไป Decrypt จากเครื่องอื่นก็จะพบ message Failed ดังรูป

step3

โดยการ Encrypt/Decrypt ด้วยการใช้คำสั่งผ่าน command line สามารถทำได้กับทุก section (ไม่เฉพาะ connectionString)ในไฟล์ Web.confog เพียงแต่เปลี่ยนคำสั่งในส่วนของ section ตามที่ต้องการ

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff647398.aspx