การส่งไฟล์แบบ Top Secret!

 1. ปิด Google Sheets : GASWS1
 2. เมนู Tools > Script Editor…
 3. เมนู File > New > Script File
  ตั้งชื่อ: myscript6
 4. สร้าง function MailMerge4() ตามนี้
  function MailMerge4() {
   var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(),
   SalarySheet=SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheetByName("Salary")), 
   TemplateID='1bjpQnJikYMGYNaJQhetpZpkHyjI7iqBqDufprzMSo4k', 
   header = "A1:G1",
   data="A2:G6", 
   dataRows = SalarySheet.getRange(data).getValues(),
   headerRow = SalarySheet.getRange(header).getValues(),
   numColumns = SalarySheet.getRange(header).getNumColumns(),
   
   emailaddress= "",
   subject = "",
   docUrl = ""; 
  
   for (var i=0 ; i < dataRows.length ; i++) {
   emailText="";
   subject = "[ลับ] กองคลัง : แจ้งการโอนเงินให้คุณ " + dataRows[i][0] + " " + dataRows[i][1];
   var id =DriveApp.getFileById(TemplateID).makeCopy(subject).getId(),
   doc=DocumentApp.openById(id),
   docBody=doc.getBody();
   for (var j = 0 ; j < numColumns -1 ; j++) { 
   docBody.replaceText('{' + headerRow[0][j] + '}' , dataRows[i][j]); 
   } 
   
   emailaddress=dataRows[i][2];
   
   doc.addViewer( emailaddress);
   docUrl=doc.getUrl();
   doc.saveAndClose();
   
   var attachment = DocumentApp.openById(id);
   MailApp.sendEmail( emailaddress, 
   subject ,
   "เปิดอ่านเอกสารลับได้ที่ \n" + docUrl
   ); 
   try { 
  
   dataRows[i][numColumns-1] = new Date(); 
   } catch (e) {
   
   dataRows[i][numColumns-1] = e.message;
   } 
   }
   
   SalarySheet.getRange(data).setValues(dataRows);
  }
 5. เมนู File > Save หรือ กดปุ่ม Ctrl+s
 6. เมนู Run > MailMerge4
 7. สร้าง function MailMerge5() ตามนี้
  function MailMerge5() {
   var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(),
   SalarySheet=SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheetByName("Salary")), 
   TemplateID='1WzzAwF5cDtQD0kcrLKRdP0ZO6-6MCqc_VXRUxzgq_gI', 
   header = "A1:H1",
   data="A2:H6", 
   dataRows = SalarySheet.getRange(data).getValues(),
   headerRow = SalarySheet.getRange(header).getValues(),
   numColumns = SalarySheet.getRange(header).getNumColumns(),
   
   emailaddress= "",
   subject = "",
   docUrl = ""; 
  
   for (var i=0 ; i < dataRows.length ; i++) {
   emailText="";
   subject = "[ลับสุดยอดดดดด] กองคลัง : แจ้งเอกสารลับให้คุณ " + dataRows[i][0] + " " + dataRows[i][1];
   var id =DriveApp.getFileById(TemplateID).makeCopy(subject).getId(),
   doc=DocumentApp.openById(id),
   docBody=doc.getBody();
   for (var j = 0 ; j < numColumns -1 ; j++) { 
   docBody.replaceText('{' + headerRow[0][j] + '}' , dataRows[i][j]); 
   } 
   
   emailaddress=dataRows[i][2];
   
   doc.addViewer( emailaddress);
   docUrl=doc.getUrl();
   doc.saveAndClose();
   
   var now = new Date();
   
   
   MailApp.sendEmail( emailaddress, 
   subject ,
   "เปิดอ่านเอกสารลับสุดยอดได้ที่ \n" + docUrl
   ); 
   try { 
   
   dataRows[i][numColumns-2] = id; 
   dataRows[i][numColumns-1] = now; 
   } catch (e) {
   
   dataRows[i][numColumns-1] = e.message;
   } 
   }
   
   SalarySheet.getRange(data).setValues(dataRows);
   ScriptApp.newTrigger('destroySecretDocument')
   .timeBased()
   .after(2 * 60 * 1000)
   .create();
   
  }
 8. สร้าง function destroySecretDocument() ตามนี้
  function destroySecretDocument() {
   var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(),
   SalarySheet=SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheetByName("Salary")),
   DataRange=SalarySheet.getDataRange().getValues();
   
   for(var i=1; i< DataRange.length; i++){
   var id=DataRange[i][6];
   var emailAddress=DataRange[i][2];
   DocumentApp.openById(id).removeEditor(emailAddress);
   DriveApp.removeFile(DriveApp.getFileById(id));
   }
  }
 9. เมนู File > Save หรือ กดปุ่ม Ctrl+s
  เมนู Run > MailMerge5

Comments are closed.