Tag: Google Apps Script

สร้างไฟล์ PDF จาก Google sheet ที่ใส่รูปได้ ด้วย Library PdfService

สมมติเรามีแบบสอบถามที่เก็บรูปภาพของผู้กรอกด้วย และเราต้องการให้มัน Gen ข้อมูลที่กรอกเป็น pdf เก็บไว้ แนว ๆ ทำเป็นใบสมัครออกมา มาดูขั้นตอนวิธีทำกันเลย บอกเลยว่าไม่ยาก!!! เริ่มกันเลย 1. ไปที่ Google Drive ของเรา สร้าง Folder จัดเก็บงาน ในที่นี่ชื่อ PDF Test 2.สร้าง Form ขึ้นมา 1 form เก็บข้อมูล ดังรูป ชื่อ สกุล อีเมล เบอร์โทร รูป (ทำเป็นอัปโหลดไฟล์) 3.คลิกแสดงตัวอย่างที่ลูกตา แล้วลองใส่ข้อมูลทดสอบ 4.ดูตัวอย่างข้อมูลที่แท็บการตอบกลับ 5.คลิกปุ่ม…

วิธีแจ้งเตือนจาก Google Forms เข้า LINE

ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้ใช้ “ทั่วไป” จะเปิด LINE อ่านบ่อย และเร็วกว่าการเปิดอ่าน Email ต่อไปนี้ เป็นวิธีการ ตั้งค่าที่ Google Forms ว่า เมื่อมีคน Submit แบบฟอร์มมา ให้มา Alert ที่ LINE ของเรา หรือ ส่งเข้า LINE Group ก็ได้ โดยอาศัยความสามารถของ Google App Scripts ที่เรียก REST API ของ LINE สร้าง หรือ แก้ไข Google…

การแสดงผลจำนวน Quota การส่งอีเมลที่ยังเหลืออยู่ในรอบ 24 ชั่วโมง

ปิด Google Sheets : GASWS1 เมนู Tools > Script Editor… เมนู File > New > Script File ตั้งชื่อ: myscript6 สร้าง function remainDailQuota() ตามนี้ function remainDailQuota() { // https://developers.google.com/apps-script/guides/services/quotas var emailQuotaRemaining = MailApp.getRemainingDailyQuota(); var emailaddress=Session.getActiveUser().getEmail(); var subject=”Email Quota Remaining”; MailApp.sendEmail( emailaddress,…

การส่งไฟล์แบบ Top Secret!

ปิด Google Sheets : GASWS1 เมนู Tools > Script Editor… เมนู File > New > Script File ตั้งชื่อ: myscript6 สร้าง function MailMerge4() ตามนี้ function MailMerge4() { var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(), SalarySheet=SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheetByName(“Salary”)), TemplateID=’1bjpQnJikYMGYNaJQhetpZpkHyjI7iqBqDufprzMSo4k’, header = “A1:G1″, data=”A2:G6”, dataRows = SalarySheet.getRange(data).getValues(), headerRow…

การส่ง email ถึงผู้รับตามที่กำหนด พร้อมแนบข้อความ/ไฟล์ที่ต้องการ

ปิด Google Sheets : GASWS1 เมนู Tools > Script Editor… เมนู File > New > Script File ตั้งชื่อ: myscript6 สร้าง function MailMerge3() ตามนี้ function MailMerge3() { var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(), SalarySheet=SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheetByName(“Salary”)), TemplateID=’1bjpQnJikYMGYNaJQhetpZpkHyjI7iqBqDufprzMSo4k’, header = “A1:G1″, data=”A2:G6”, dataRows = SalarySheet.getRange(data).getValues(), headerRow…

การสร้างไฟล์ PDF จากข้อความที่ต้องการ

เปิด Google Sheets : GASWS1 เมนู Tools > Script Editor… เมนู File > New > Script File ตั้งชื่อ: myscript6 สร้าง function MailMerge2() ตามนี้ function MailMerge2() { var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(), SalarySheet=SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheetByName(“Salary”)), TemplateID=’1bjpQnJikYMGYNaJQhetpZpkHyjI7iqBqDufprzMSo4k’, header = “A1:G1″, data=”A2:G6”, dataRows = SalarySheet.getRange(data).getValues(), headerRow…

แทนที่ข้อความ ด้วยค่าใน Google Sheets

เปิด Google Sheets : GASWS1 สร้าง Sheet ใหม่ ชื่อ “Salary” ใส่ข้อมูล A1 = “Firstname” B1=”Lastname” C1=”Email” D1=”SalaryDetail” E1=”Salary” F1=”TransferDate” จากนั้น ให้กรอกข้อมูลต่างๆ จำนวน 5 แถว ดังภาพ สร้าง Sheet ใหม่ ชื่อ “Template” ใส่ข้อมูล A1: เรียน คุณ{Firstname} {Lastname} A2: จะมี {SalaryDetail} จำนวน {Salary} บาท โอนให้คุณในวันที่…

เทคนิคการอ่านค่าจากเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลง (ราคาหุ้น) มาเก็บไว้บน Google Sheets

มีโจทย์ว่าต้องการคำนวนค่า Indicator ชื่อ RSI ของกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งปิดการซื้อขายเวลา 04:00 ของเวลาในประเทศไทย ทางกองทุนจะประกาศราคา (NAV) ในเวลาประมาณ 09:00 แต่ในการตัดสินใจลงทุน จะต้องพิจารณาค่า RSI ซึ่งกองทุนจะคำนวนและประกาศให้ประมาณ 12:00 ซึ่งบางทีก็หลงลืม และไม่ทันการ การคำนวนค่า RSI ใช้ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา แบ่งเป็น Gain และ Loss แล้วมาหาค่าเฉลี่ยและเข้าสูตรคำนวน (ไม่ขอกล่าวถึง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม อ่าน http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:relative_strength_index_rsi) สรุปคือ หากต้องการทราบค่า RSI ก่อนที่ทางกองทุนจะประกาศให้ ก็ต้องคำนวนเอง โดยจดค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาในแต่ละวันซึ่งเป็นงานที่น่าเบื่อ จึงต้องหาวิธีลดภาระ แนวคิดคือ เว็บไซต์ http://www.bloomberg.com/quote/WGHCEPA:ID ซึ่งจะประกาศราคา…

เริ่มต้นใช้งาน GAS Editor

เปิด https://drive.google.com แล้ว Login คลิกปุ่ม New > Google Sheets ตั้งชื่อไฟล์: GASWS1 เมนู Tools > Script Editor เลือก Blank Project ตั้งชื่อโปรเจค : myproject1 เมนู File > New > Script File ตั้งชื่อ: myscript1 แก้ไข myFunction() ตามนี้ function myFunction() { Logger.log(“Hello World”); }…