การแสดงผลจำนวน Quota การส่งอีเมลที่ยังเหลืออยู่ในรอบ 24 ชั่วโมง

 1. ปิด Google Sheets : GASWS1
 2. เมนู Tools > Script Editor…
 3. เมนู File > New > Script File
  ตั้งชื่อ: myscript6
 4. สร้าง function remainDailQuota() ตามนี้
  function remainDailQuota() {
   // https://developers.google.com/apps-script/guides/services/quotas
   var emailQuotaRemaining = MailApp.getRemainingDailyQuota();
   var emailaddress=Session.getActiveUser().getEmail();
   var subject="Email Quota Remaining";
   MailApp.sendEmail( emailaddress, 
   subject ,
   "คุณเหลือ Quota การส่งอีเมลอีก " + emailQuotaRemaining + " ฉบับ ในรอบ 24 ชั่วโมง"
   ); 
  }
 5. เมนู File > Save หรือ กดปุ่ม Ctrl+s
 6. เมนู Run > remainDailQuota

Comments are closed.