การส่ง email ถึงผู้รับตามที่กำหนด พร้อมแนบข้อความ/ไฟล์ที่ต้องการ

 1. ปิด Google Sheets : GASWS1
 2. เมนู Tools > Script Editor…
 3. เมนู File > New > Script File
  ตั้งชื่อ: myscript6
 4. สร้าง function MailMerge3() ตามนี้
  function MailMerge3() {
   var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(),
   SalarySheet=SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheetByName("Salary")), 
   TemplateID='1bjpQnJikYMGYNaJQhetpZpkHyjI7iqBqDufprzMSo4k', 
   header = "A1:G1",
   data="A2:G6", 
   dataRows = SalarySheet.getRange(data).getValues(),
   headerRow = SalarySheet.getRange(header).getValues(),
   numColumns = SalarySheet.getRange(header).getNumColumns(),
   emailText = ""; 
  
   for (var i=0 ; i < dataRows.length ; i++) {
   emailText="";
   var id =DriveApp.getFileById(TemplateID).makeCopy("กองคลัง : แจ้งการโอนเงินให้คุณ " + dataRows[i][0] + " " + dataRows[i][1]).getId(),
   doc=DocumentApp.openById(id),
   docBody=doc.getBody();
   for (var j = 0 ; j < numColumns -1 ; j++) { 
   docBody.replaceText('{' + headerRow[0][j] + '}' , dataRows[i][j]); 
   } 
   emailText=docBody.getText();
   doc.saveAndClose();
   
   
   var emailaddress=dataRows[i][2],
   subject = "กองคลัง : แจ้งการโอนเงินให้คุณ " + dataRows[i][0] + " " + dataRows[i][1],
   attachment = DocumentApp.openById(id);
   MailApp.sendEmail( emailaddress, 
   subject ,
   emailText, 
   {
   attachments: [attachment.getAs(MimeType.PDF)]
   }
   ); 
   try { 
  
   dataRows[i][numColumns-1] = new Date(); 
   } catch (e) {
   
   dataRows[i][numColumns-1] = e.message;
   } 
   }
   
   SalarySheet.getRange(data).setValues(dataRows);
  }
 5. เมนู File > Save หรือ กดปุ่ม Ctrl+s
 6. เมนู Run > MailMerge3

Comments are closed.