แทนที่ข้อความ ด้วยค่าใน Google Sheets

 1. เปิด Google Sheets : GASWS1
 2. สร้าง Sheet ใหม่ ชื่อ “Salary”
 3. ใส่ข้อมูล
  A1 = “Firstname”
  B1=”Lastname”
  C1=”Email”
  D1=”SalaryDetail”
  E1=”Salary”
  F1=”TransferDate”
 4. จากนั้น ให้กรอกข้อมูลต่างๆ จำนวน 5 แถว ดังภาพ
  Capture
 5. สร้าง Sheet ใหม่ ชื่อ “Template”
 6. ใส่ข้อมูล
  A1: เรียน คุณ{Firstname} {Lastname}
  A2: จะมี {SalaryDetail} จำนวน {Salary} บาท โอนให้คุณในวันที่ {TransferDate}
  A3: จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  A4: การเงิน
 7. เมนู Tools > Script Editor…
 8. เมนู File > New > Script File
  ตั้งชื่อ: myscript5
  เขียนโค๊ดตามนี้

  function MailMerge1() {
   var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(),
   SalarySheet=SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheetByName("Salary")),
   TemplateSheet=SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheetByName("Template")),
   header = "A1:G1",
   data="A2:G6",
   template="A1:A4",
   dataRows = SalarySheet.getRange(data).getValues(),
   headerRow = SalarySheet.getRange(header).getValues(),
   numColumns = SalarySheet.getRange(header).getNumColumns(),
   templateRows= TemplateSheet.getRange(template).getValues();
   
   for (var i=0 ; i < dataRows.length ; i++) {
   var newText = templateRows[0][0] + "\n" + 
   "\t" + templateRows[1][0] + "\n" +
   "\t" + templateRows[2][0] + "\n" +
   templateRows[3][0] + "\n"; 
   for (var j = 0 ; j < numColumns -1 ; j++) { 
   newText = newText.replace('{' + headerRow[0][j] + '}', dataRows[i][j]); 
   }
   try { 
  
   dataRows[i][numColumns-1] = new Date(); 
   } catch (e) {
   
   dataRows[i][numColumns-1] = e.message;
   }
   
   Logger.log(newText);
   }
   
   
   SalarySheet.getRange(data).setValues(dataRows);
   
  }
 9. เมนู File > Save หรือ กดปุ่ม Ctrl+s
 10. เมนู Run > MailMerge1
 11. ดูผลได้ที่ เมนู View > Logs หรือ กดปุ่ม Ctrl+Enter

Comments are closed.