อ่าน/เขียนข้อมูลกับ Google Sheets

 1. เปิด Google Sheets : GASWS1
 2. เมนู Tools > Script Editor…
 3. เมนู File > New > Script File
 4. ตั้งชื่อ: myscript3
 5. สร้าง function insertData1() ตามนี้
  function insertData1() {
   var ss=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
   var sheet=SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheetByName("Sheet1"));
   sheet.getRange(1, 1).setValue("Hello World");
   sheet.getRange("A2").setValue("สวัสดี");
   
   var v1=[ ["ชื่อ","นามสกุล","อายุ"] ];
   var v2=[
   ["สมชาย"]
   ,["Robert"]
   ,["39"]
   ];
   sheet.getRange("A3:C3").setValues(v1);
   sheet.getRange("A4:A6").setValues(v2);
  }
 6. เมนู Run > insertData1
 7. สร้าง function insertData2() ตามนี้
  function insertData2() {
   var ss=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
   var sheet=SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheetByName("Sheet1")); 
   sheet.appendRow([new Date(),"something"]);
  }
 8. เมนู File > Save หรือ กดปุ่ม Ctrl+s
 9. เมนู Run > insertData2
 10. เมนู Resources > All yours triggers
  คลิก No triggers set up. Click here to add one now.
  ตั้งค่า
  Run = insertData2
  Event = Time-driven
  แล้วเลือกเป็น Minutes timers และ Every minute
  จากนั้นคลิกปุ่ม Save
 11. ไปที่ Google Sheets “GASWS1”
 12. สร้าง Sheet ใหม่ ชื่อ “ReadData”
 13. เมนู Tools > Script Editor…
 14. สร้าง function readData1() ตามนี้
  function readData1(){
   var ss=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
   var sheet=SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheetByName("ReadData")); 
  
   var url="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oztRXjC2KJzrqC3LtiRnUPrEgohX4VTYHixylvtCdzY/edit?usp=sharing";
   var db=SpreadsheetApp.openByUrl(url);
   var table=db.setActiveSheet(db.getSheetByName("WGHCEPA"));
   var data=table.getRange("A1:J10").getValues();
   
   for (var i=0; i<data.length;i++){
   sheet.appendRow(data[i]);
   }
   
  }
 15. เมนู File > Save หรือ กดปุ่ม Ctrl+s
 16. เมนู Run > readData1
 17. สร้าง function readData2() ตามนี้
  function readData2(){
   var ss=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
   var sheet=SpreadsheetApp.setActiveSheet(ss.getSheetByName("readData")); 
  
   var id="1oztRXjC2KJzrqC3LtiRnUPrEgohX4VTYHixylvtCdzY";
   var db=SpreadsheetApp.openById(id);
   var table=db.setActiveSheet(db.getSheetByName("WGHCEPA"));
   var data=table.getDataRange().getValues();
   
   for (var i=0; i<data.length;i++){
   sheet.appendRow(data[i]);
   }
   
  }
 18. เมนู File > Save หรือ กดปุ่ม Ctrl+s
 19. เมนู Run > readData2
 20. สร้าง function insertData3() ตามนี้
  function insertData3(){
   var url="https://docs.google.com/a/psu.ac.th/spreadsheets/d/1bQyyQrB3PPyawWVb3afMi0Kgz1KUibIfMblv351BtQI/edit?usp=sharing";
   var db=SpreadsheetApp.openByUrl(url);
   var table=db.setActiveSheet(db.getSheetByName("Sheet1"));
   // เปลี่ยนเป็น ชื่อ นามสกุล และคณะ/หน่วยงานของท่าน
   var mydata=["ชื่อ","นามสกุล","คณะ/หน่วยงาน"];
   
   table.appendRow(mydata);
  }
 21. เมนู File > Save หรือ กดปุ่ม Ctrl+s
 22. เมนู Run > insertData3

Comments are closed.