การติดตั้งและการตั้งค่าเบื้องต้น NagiosGraph บน Ubuntu 14.04 LTS

สำหรับการติดตั้ง NagiosGraph ต้องทำการติดตั้ง Nagios และ NagiosQL มาก่อนดังนี้
Nagios : http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/nagios-ubuntu1404/
NagiosQL : http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/nagiosql-ubuntu/
Setup NagiosQL : http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/setup-nagiosql-ubuntu/

วิธีการติดตั้ง Nagios Graph

1) ทำการติดตั้งโปรแกรม Perl-GD Perl-RRDs และ Perl-Nagios รวมถึงโปรแกรม rrdtool ดังนี้

sudo apt-get install -y rrdtool libgd-perl librrds-perl libnagios-object-perl

2) ทำการ Download  โปรแกรม NagiosGraph ดังนี้

cd /usr/src
sudo wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagiosgraph/nagiosgraph/1.5.1/nagiosgraph-1.5.1.tar.gz

3) จากนั้นทำการแตกไฟล์ออกมาด้วยคำสั่ง

sudo tar -xvzf nagiosgraph-1.5.1.tar.gz

4) จากนั้นทำการตรวจสอบความพร้อมก่อนติดตั้งด้วยคำสั่ง

cd nagiosgraph-1.5.1
sudo ./install.pl --check-prereq

5) ถ้าไม่มี Error อะไรให้ทำการติดตั้งโดยใช้คำสั่ง

sudo ./install.pl --install

6) Enter ไปเรื่อย ๆ ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้ง (แต่ยังต้องมีการตั้งค่า nagios ต่อไป)

วิธีการตั้งค่า Config nagios เพื่อเปิดใช้งานตัวเก็บ Log

1) ทำการเปิด NagiosQL ขึ้นมา หรือทำการแก้ไขไฟล์ /etc/nagios3/nagios.cfg

2) ทำการแก้ไขไฟล์ของ nagios ให้มาเรียก configuration ของ nagiosql ดังนี้

Tools -> Nagios config -> Nagios main configuration file

3) เพิ่มข้อความบรรทัดสุดท้ายดังนี้

# process nagios performance data using nagiosgraph
process_performance_data=1
service_perfdata_file=/tmp/perfdata.log
service_perfdata_file_template=$LASTSERVICECHECK$||$HOSTNAME$||$SERVICEDESC$||$SERVICEOUTPUT$||$SERVICEPERFDATA$
service_perfdata_file_mode=a
service_perfdata_file_processing_interval=30
service_perfdata_file_processing_command=process-service-perfdata-for-nagiosgraph

4) จากนั้นทำการ Save ข้อมูลและสั่ง Restart nagios ดังรูป

Tools -> Nagios control -> Check Written configuration files

2014-07-23_214921

5) เราสามารถตรวจสอบการทำงานได้ดังนี้ (กด Ctrl-C เพื่อยกเลิกการทำงาน)

sudo tail -f /tmp/perfdata.log

6) ถ้ามีการเคลื่อนไหวของข้อมูลถือว่าใช้งานได้

วิธีการตั้งค่า services ผ่าน NagiosQL

1) ทำการแก้ไขข้อมูล Service Template ดังนี้

Supervision -> Service templates

2014-07-24_040615

2) ทำการแก้ไข Action URL เพื่อให้สามารถคลิกดูกราฟได้จากหน้า Nagios ดังนี้

Action URL : /nagiosgraph/cgi-bin/show.cgi?host=$HOSTNAME$&service=$SERVICEDESC$

2014-07-24_041023

3) ทำการเพิ่ม command ใหม่ดังนี้

Commands -> Definitions

2014-07-24_045128

Command : process-service-perfdata-for-nagiosgraph
Command line : /usr/local/nagiosgraph/bin/insert.pl

2014-07-24_045234

4) จากนั้นทำการ Save ข้อมูลและสั่ง Restart nagios เหมือนเดิม

Tools -> Nagios control -> Check Written configuration files

วิธีการตั้งค่า Apache Site

1) ทำการ copy site config ดังนี้

sudo cp /usr/local/nagiosgraph/etc/nagiosgraph-apache.conf /etc/apache2/sites-available/

2) ทำการ enable site ขึ้นมาดังนี้

sudo a2ensite nagiosgraph-apache

3) เนื่องจากเป็น Apache ใหม่จำเป็นต้องเพิ่ม Require all granted ใน Site config ดังนี้

sudo nano /etc/apache2/sites-available/nagiosgraph-apache.conf
# enable nagiosgraph CGI scripts
ScriptAlias /nagiosgraph/cgi-bin "/usr/local/nagiosgraph/cgi"
<Directory "/usr/local/nagiosgraph/cgi">
 Options ExecCGI
 AllowOverride None
 Order allow,deny
 Allow from all
 Require all granted
# AuthName "Nagios Access"
# AuthType Basic
# AuthUserFile NAGIOS_ETC_DIR/htpasswd.users
# Require valid-user
</Directory>
# enable nagiosgraph CSS and JavaScript
Alias /nagiosgraph "/usr/local/nagiosgraph/share"
<Directory "/usr/local/nagiosgraph/share">
 Options None
 AllowOverride None
 Order allow,deny
 Allow from all
  Require all granted
</Directory>

3) จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ

sudo service apache2 restart

4) หลังจากนั้นทดสอบเข้า web nagios ดูจะพบว่ามี icon เพิ่มขึ้นมาดังนี้ (อาจต้องรอสักพัก เพราะการสร้าง graph ใหม่จะมีรอบการสร้าง)

2014-07-24_050329

– หน้าตาโปรแกรม

2014-07-24_050346

จบแล้วครับสำหรับการติดตั้ง NagiosGraph ดีเลยมีทั้ง Monitor มีทั้ง Graph ในตัว เอาไว้ดูยามฉุกเฉินครับ

Comments are closed.