การติดตั้ง NagiosQL บน Ubuntu 14.04 LTS

สำหรับการติดตั้ง NagiosQL ต้องการทำการติดตั้ง PHP5 และ Mysql-Server ก่อนครับ

วิธีการติดตั้ง PHP5, MySQL 5.5

1) ทำการติดตั้ง Apache ผ่าน apt-get ดังนี้ครับ

sudo apt-get install -y php5 mysql-server php5-mysql 

2) จะปรากฎข้อความถามว่าจะให้ตั้งรหัสผ่าน root ให้ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ

3) จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ

sudo service apache2 restart

4) ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/php5/apache2/php.ini เพื่อแก้ไข timezone ดังนี้

sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini

5) ทำการเพิ่มข้อความในส่วนของ [Date] ดังนี้ (ประมาณบรรทัดที่  879)

[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
;date.timezone =
date.timezone = Asia/Bangkok

6) จากนั้นให้สั่ง Restart Apache อีกครั้ง

sudo service apache2 restart

ขั้นตอนการเตรียมการติดตั้ง NagiosQL

1) ทำการ Download โปรแกรม 3 File ดังนี้

cd /usr/src

Download Nagios 3.2.0 Main File

sudo wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagiosql/nagiosql/NagiosQL%203.2.0/nagiosql_320.tar.gz

Nagios 3.2.0 Service Pack 1

sudo wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagiosql/nagiosql/NagiosQL%203.2.0/nagiosql_320_service_pack_1_additional_fixes_only.zip

Nagios 3.2.0 Service Pack 2

sudo wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagiosql/nagiosql/NagiosQL%203.2.0/nagiosql_320_service_pack_2_additional_fixes_only.zip

2) ทำการแตกไฟล์ทั้ง 3 ไฟล์ ดังนี้

sudo tar -xvzf nagiosql_320.tar.gz
sudo unzip nagiosql_320_service_pack_1_additional_fixes_only.zip
sudo unzip nagiosql_320_service_pack_2_additional_fixes_only.zip

3) ทำการสร้าง folder nagiosql และ copy ไฟล์ทั้งหมดไปใส่ดังนี้

sudo mkdir /var/www/html/nagiosql
sudo cp -R /usr/src/nagiosql32/* /var/www/html/nagiosql/
sudo cp -R /usr/src/NagiosQL_3.2.0_SP1/* /var/www/html/nagiosql/
sudo cp -R /usr/src/NagiosQL_3.2.0_SP2/* /var/www/html/nagiosql/

4) ทำการสร้าง directory สำหรับ เก็บ config ไฟล์ดังนี้

sudo mkdir /etc/nagiosql
sudo mkdir /etc/nagiosql/hosts
sudo mkdir /etc/nagiosql/services
sudo mkdir /etc/nagiosql/backup
sudo mkdir /etc/nagiosql/backup/hosts
sudo mkdir /etc/nagiosql/backup/services

5) ทำการแก้ Permission และ Owner ในแต่ละ Folder ดังนี

Nagios configuration

sudo chgrp www-data /etc/nagios3
sudo chgrp -R www-data /var/lib/nagios3
sudo chgrp -R www-data /var/run/nagios3
sudo chgrp www-data /etc/nagios3/nagios.cfg 
sudo chgrp www-data /etc/nagios3/cgi.cfg
sudo chgrp www-data /etc/nagios3/resource.cfg
sudo chmod 775 /etc/nagios3
sudo chmod -R 775 /var/lib/nagios3
sudo chmod g+s /var/lib/nagios3/rw
sudo chmod 664 /etc/nagios3/nagios.cfg
sudo chmod 664 /etc/nagios3/cgi.cfg
sudo chmod 664 /etc/nagios3/resource.cfg
sudo usermod -G nagios www-data

NagiosQL configuration

sudo chmod 6755 /etc/nagiosql
sudo chown www-data.nagios /etc/nagiosql
sudo chmod 6755 /etc/nagiosql/hosts
sudo chown www-data.nagios /etc/nagiosql/hosts
sudo chmod 6755 /etc/nagiosql/services
sudo chown www-data.nagios /etc/nagiosql/services

NagiosQL backup configuration

sudo chmod 6755 /etc/nagiosql/backup
sudo chown www-data.nagios /etc/nagiosql/backup
sudo chmod 6755 /etc/nagiosql/backup/hosts
sudo chown www-data.nagios /etc/nagiosql/backup/hosts
sudo chmod 6755 /etc/nagiosql/backup/services
sudo chown www-data.nagios /etc/nagiosql/backup/services

Nagios Permission

sudo chgrp www-data /etc/nagios3
sudo chgrp www-data /etc/nagios3/nagios.cfg
sudo chgrp www-data /etc/nagios3/cgi.cfg
sudo chmod 775 /etc/nagios3
sudo chmod 664 /etc/nagios3/nagios.cfg
sudo chmod 664 /etc/nagios3/cgi.cfg

NagiosQL for setup config

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nagiosql

6) ทำการติดตั้ง php extension เพิ่มเติมดังนี้

sudo apt-get install libssh2-1-dev libssh2-php

การติดตั้ง NagiosQL ผ่าน Web Browser

1) เริ่มขั้นตอนการติดตั้งผ่าน Web ทำการเปิด URL ดังนี้

https://localhost/nagiosql

– กดปุ่ม Start Installation

2014-07-23_111928

2) หลังจากนั้นระบบจะตรวจสอบความพร้อม ถ้าระบบพร้อมแล้วจะปรากฎดังภาพ

2014-07-23_135438

3) จากนั้นกด Next จะปรากฎหน้าต่างตั้งค่าเกี่ยวกับฐานข้อมูล ให้ใส่ข้อมูลดังภาพ

2014-07-23_142113

4) จากนั้นจะปรากฎหน้าจอแสดงผลการติดตั้ง ดังนี้

2014-07-23_142256

5) ทำการลบ installation folder ดังนี้

sudo rm -rf /var/www/html/nagiosql/installation

6) ทำการกด Finish หรือเข้า URL ใหม่ดังนี้

https://localhost/nagiosql

7) ทำการ Login โดยใช้ Username Password ที่ตั้งไว้ดังรูป

2014-07-23_142756

สามารถอ่านต่อไปในส่วนของการตั้งค่าให้สามารถควบคุม Nagios ได้ที่นี่
http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/setup-nagiosql-ubuntu

Comments are closed.