แนะนำ ffDiaporama โปรแกรมนำภาพถ่ายมาทำภาพยนตร์ (Movie creator)

แนะนำ ffDiaporama โปรแกรมนำภาพถ่ายมาทำภาพยนตร์ (Movie creator)

ffdiaporama-logo

Movie creator from photos and video clips with ffDiaporama

ตัวอย่าง http://ftp.psu.ac.th/pub/cc/2557cop1/ccadmintour2014.mp4 (392M)

โปรแกรม ffDiaporama เป็นโปรแกรมทำภาพยนตร์จากภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ มีทั้งเวอร์ชั่นที่ใช้งานบน linux และ Windows มีเว็บไซต์อยู่ที่นี่ URL: http://ffdiaporama.tuxfamily.org/

โดยทั่วไปวิธีติดตั้งโปรแกรมเพิ่มใน linux mint คือ เลือก Menu > Software Manager
แต่โปรแกรม ffDiaporama นั้นมันเป็นเวอร์ชั่น 1.5 ซึ่งยังขาดความสามารถในการแปลง (render) จัดได้ว่ามันไม่ทันสมัย (outdated!) จึงจำเป็นต้องติดตั้งด้วยวิธี command line จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโปรแกรมโดยตรง (Launchpad on the ffDiaporama-stable PPA)

ทำคำสั่งนี้เพื่อเพิ่มชื่อ server ต้นทางที่เก็บโปรแกรม
sudo add-apt-repository ppa:ffdiaporamateam/stable
จะได้ผลลัพธ์แบบนี้
mint@mint-PSU ~ $ sudo add-apt-repository ppa:ffdiaporamateam/stable
You are about to add the following PPA to your system:
This PPA supplies stable packages of ffDiaporama 2.1

For more information on ffDiaporama see : http://ffdiaporama.tuxfamily.org
More info: https://launchpad.net/~ffdiaporamateam/+archive/stable
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it
เมื่อกด Enter แล้วจะได้แบบนี้
Executing: gpg –ignore-time-conflict –no-options –no-default-keyring –homedir /tmp/tmp.JiNHX5a3T2 –no-auto-check-trustdb –trust-model always –keyring /etc/apt/trusted.gpg –primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv-keys 77296259
gpg: requesting key 77296259 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key 77296259: public key “Launchpad PPA for ffDiaporama Team” imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1  (RSA: 1)

สั่งอัปเดตรายการซอฟต์แวร์
sudo apt-get update
ติดตั้งโปรแกรม
sudo apt-get install ffdiaporama
จะได้ผลลัพธ์แบบนี้
mint@mint-PSU ~ $ sudo apt-get install ffdiaporama
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
ffdiaporama-data libqimageblitz4
Use ‘apt-get autoremove’ to remove them.
The following extra packages will be installed:
libavcodec-extra libqt5clucene5 libqt5help5 libqt5svg5
qt5-image-formats-plugins
The following NEW packages will be installed:
ffdiaporama libavcodec-extra libqt5clucene5 libqt5help5 libqt5svg5
qt5-image-formats-plugins
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
Need to get 20.4 MB of archives.
After this operation, 29.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
ให้กด Enter เพื่อติดตั้ง (ขนาด19.7MB)

เพิ่มลูกเล่น
sudo apt-get install ffdiaporama-texturemate
sudo apt-get install ffdiaporama-openclipart

References:
http://ffdiaporama.tuxfamily.org/?page_id=10472