ติว (อบรมเชิงปฏิบัติการ) เรื่อง “System Monitoring & Backup Guide สำหรับผู้ดูแลระบบ”

กิจกรรมของ CoP PSU IT รายการสุดท้ายของปีงบประมาณ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System Monitoring & Backup Guide สำหรับผู้ดูแลระบบ” เป็นการนำเสนอเรื่องที่เตรียมมา ผู้เข้าร่วมนำโน้ตบุ๊คมาก็จะได้ลองทำตามดู และแลกเปลี่ยนถามตอบกันในประเด็น

วันที่ 6 ก.ย. 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ตึก LRC ม.อ.หาดใหญ่
(อัปเดตล่าสุด ช่วงบ่ายลง lab จะใช้เครื่องคอมห้อง training room ชั้น 3 ครับ)

System Monitoring = ผมคิดว่าน่าจะเป็นซอฟต์แวร์/วิธีการที่เราเลือกว่า ดีและเหมาะ สำหรับ ผู้ดูแลที่ติดตั้ง server ขึ้นมา 1 เครื่อง แล้วต้องใช้มันทุกวัน จะโดยอัตโนมัติ หรือ นั่งดูแบบ real time

Backup Guide = ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการ/หลายๆเทคนิค ทั้งบน linux และ windows ว่า ใครที่ติดตั้ง server ขึ้นมา 1 เครื่อง ต้อง backup อะไรบ้าง เผื่อเมื่อเครื่องเสียหาย เช่น backup OS, user account, config file, website, database เป็นเบื้องต้น

รายละเอียด
09.00-09.40น. นำเสนอ เรื่อง “ระบบ ตรวจจับ POP3 Brute Force Attack กับ ระบบตรวจจับผู้ใช้ PSU Email ที่ถูกหลอกเอารหัสผ่านไป” โดย คณกรณ์ หอศิริธรรม/แลกเปลี่ยนความเห็น
09.40-10.20น. นำเสนอ เรื่อง การสำรองข้อมูล web site ด้วย TAR เช่น mediawiki, wordpress เป็นต้น โดย วิบูลย์ วราสิทธิชัย และ การสำรองข้อมูล file server ด้วย RSYNC โดย กิตติพัฒน์ อุบลกาญจน์/แลกเปลี่ยนความเห็น
10.20-10.40น. พัก (รับประทานอาหารว่างร่วมกัน)
10.40-11.00น. นำเสนอ เรื่อง การดูแลระบบของคณะแพทยศาสตร์ โดย โกเมน เรืองฤทธิ์/แลกเปลี่ยนความเห็น
11.00-12.00น. นำเสนอ เรื่อง การดูแลระบบของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดย จตุพร ชูช่วย/แลกเปลี่ยนความเห็น
12.00-13.00น. พักเที่ยง (รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน)
13.00-16.00น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายด้วยโปรแกรม Nagios โดยใช้ CentOS 6 + Epel โปรแกรมเสริม NRPE, NAGIOSQL (ตอนที่ 1) โดย จตุพร ชูช่วย และทีมงาน(เกรียงไกร หนูทองคำ)

หากสนใจเข้าร่วม โปรดอีเมลมาที่ wiboon.w@psu.ac.th ครับ

รายชื่อผู้แจ้งเข้าร่วม

 1. ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ    สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 2. วิศิษฐ โชติอุทยางกุร    คณะทันตแพทยศาสตร์ (อาหารมังสวิรัติ)
 3. นิติ โชติแก้ว    คณะการแพทย์แผนไทย
 4. สัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 5. สุทิศา จรียานุวัฒน์   คณะทันตแพทยศาสตร์
 6. จรรยา เพชรหวน    คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 7. ยุวภา โฆสกิตติกุล    คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 8. จันทนา เพ็ชรรัตน์    สำนักวิจัยและพัฒนา
 9. นาลิวัน หีมเห็ม    สำนักวิจัยและพัฒนา
 10. ศุภางค์   อุลมัย    คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. มงคล ทองเพชรคง    คณะทันตแพทยศาสตร์
 12. มาโนช จันทรวัฒน์    คณะทันตแพทยศาสตร์
 13. ศานิต แก้วเสถียร    โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
 14. ศุภกร เพ็ชรรัตน์    คณะทันตแพทยศาสตร์
 15. ศิริพงษ์ ศิริวรรณ    คณะเภสัชศาสตร์
 16. ปรีชา  ศรีมนัสรัตน์    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 17. ภัทธ์ เอมวัฒน์    ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
 18. สมพงศ์ หุตะจูฑะ    สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
 19. เอกภพ ถาวรจิตร    สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (อาหารมังสวิรัติ)
 20. โกศล โภคาอนนต์    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 21. ณัฏฐิกา หัตถกรรม    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 22. วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ    บัณฑิตวิทยาลัย
 23. สุนิสา จุลรัตน์    สถาบันสันติศึกษา
 24. อานนท์ เหมือนกู้    ม.อ.ปัตตานี (วิทยาลัยอิสลามศึกษา) (อาหารมุสลิม)
 25. อัซมิง เซะ    ม.อ.ปัตตานี (วิทยาลัยอิสลามศึกษา) (อาหารมุสลิม)
 26. สัตยา บุญรัตนชู    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 27. ฮัมดัน มะเซ็ง    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 28. กิตติศักดิ์ แก้วเนียม    ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
 29. ปิยะวัชร์ จูงศิริ    คณะวิศวกรรมศาสตร์
 30. พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก    คณะวิศวกรรมศาสตร์
 31. ธีรเดช เขมะธีรรัตน์    คณะทันตแพทยศาสตร์
 32. ธีรพันธุ์ บุญราช    คณะเภสัชศาสตร์
 33. ขวัญยืน ปานโม    ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
 34. สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร    ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 35. สราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ    ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 36. ศรายุทธ จุลแก้ว    ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 37. อำนาจ สุคนเขตร์    ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
 38. อนันต์ คาเรง    ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ) นักศึกษาฝึกงาน (Q)
 39. สหภาพ หีมเขียว    คณะพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ Q คือ โควต้าบุคคลภายนอก

2 thoughts on “ติว (อบรมเชิงปฏิบัติการ) เรื่อง “System Monitoring & Backup Guide สำหรับผู้ดูแลระบบ””

 1. เพื่อนเรา ServiceMan ได้เขียน AAR : “อบรมเชิงปฏิบัติการ System Monitoring & Backup Guide” ไว้น่าอ่านทีเดียว สรุปสาระว่าวันนั้นเราทำอะไรกันมั่ง ขอบคุณครับ ลองอ่านจาก link นี้ครับ http://share.psu.ac.th/blog/pc-tip/30807

 2. เพื่อนเรา iHum ก็เป็นอีกท่านที่ได้เขียนไว้ใน share.psu.ac.th น่าอ่านทีเดียว “ไปติวกับ CoP PSU IT มาครับ” http://share.psu.ac.th/blog/scifile-it/30816

Comments are closed.