วิธีติดตั้ง Oracle Virtualbox Guest Additions สำหรับ Ubuntu 12.04 Guest

การใช้งาน Oracle Virtualbox นั้น ต้องติดตั้ง Guest Additions เพื่อให้สามารถใช้งานความสามารถต่างๆได้มากขึ้น เช่น การ Sync Time ของ Guest จากตัว Host ได้, การ Copy-and-Paste ระหว่าง Guest กับ Host, ความสามารถในการ Copy File ข้ามระหว่าง Guest กับ Host  รวมถึง การใช้งาน Share Folder ด้วย

สำหรับ Guest ที่เป็น Ubuntu 12.04 Server ซึ่งไม่มี GUI สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการติดตั้ง

 1. ใน Guest OS, เลือกเมนู Device > Install Guest Additions …
 2. ที่ Prompt ใน Guest ต้องติดตั้ง dkms และ build-essential ก่อน ด้วยคำสั่ง
  # sudo apt-get install dkms build-essential
 3. จากนั้น mount เอา /dev/cdrom มาไว้ที่ /media/cdrom ด้วยคำสั่ง
  # sudo mount /dev/cdrom  /media/cdrom
 4. ติดตั้ง Guest Additions ด้วยคำสั่ง
  # sudo /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run
 5. จากนั้น Reboot
  # sudo reboot

การ Mount เอา Share Folder จาก Host มาให้ Guest เห็น  โดยอาจจะสร้าง directory
สำหรับ Mount เอาไว้ชื่อ /media/vboxshare01
และ Host ได้สร้าง share folder ชื่อ sharename
ใช้คำสั่ง
# sudo mkdir /media/vboxshare01
# sudo mount -t vboxsf sharename /media/vboxshare01