ติว “DHCP for IPv6 (DHCPv6)”

Workshop Lab guide dhcpv6 https://sharedrive.psu.ac.th/public.php?service=files&t=d101ba43953c1a7c493b0d507db3b333

กิจกรรมของ CoP PSU sysadmin ของเราในลำดับต่อไป ติว “DHCP for IPv6 (DHCPv6)” วันที่ 31 พ.ค. 56 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ห้อง 107 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบเครือข่ายสำหรับรองรับการใช้งาน IPv6 และฝึกปฏิบัติการติดตั้ง DHCPv6 สำหรับหน่วยงาน

รายละเอียดหัวข้อติว
9.00-10.15น. IPv6 Overview
-IPv6 Addressing
-IPv6 Address Allocations
-IPv6 Header Types, Formats, and Fields
-IPv6 Extension Headers
-Internet Control Message Protocol for IPv6 (ICMPv6)
-IPv6 and Routing
-IPv6 and the Domain Name System (DNS)
10.30-12.00น. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) for IPv6
-Specification Overview
-Difference from IPv4 Standards
-Security Ramifications
-Unknown Aspects
13.00-16.00น. ทำ LAB ติดตั้งและคอนฟิก DHCPv6 บน Ubuntu

วิทยากร
1. พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยวิทยากร
2. โกศล โภคาอนนท์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

หากท่านสนใจรีบแจ้งอีเมลมาที่ผมโดยตรง ( wiboon.w@psu.ac.th ) หรือทางเฟสบุ๊คของกลุ่ม และผมจะนำรายชื่อมาใส่ไว้ด้านล่างของบล็อกนี้

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 1. วิบูลย์ วราสิทธิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์
 2. วิศิษฐ โชติอุทยางกูร คณะทันตแพทยศาสตร์ (อาหารมังสวิรัติ)
 3. สุนิสา จุลรัตน์ สถาบันสันติศึกษา
 4. ก้องชนก ทองพรัด กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 5. ชัยวัฒน์  ศรีจันทร์กุล คณะวิทยาการจัดการ
 6. ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. อาทิตย์ อรุณศิวกุล คณะศิลปศาสตร์
 8. สุนทรี นภิบาล ศูนย์คอมพิวเตอร์
 9. นิติ โชติแก้ว คณะการแพทย์แผนไทย
 10. จรัล บูลวิบูรณ์ คณะศิลปศาตร์
 11. ประทีป โคตัน ศูนย์คอมพิวเตอร์
 12. ศิริพงษ์ ศิริวรรณ คณะเภสัชศาสตร์
 13. ศุภกร  เพ็ชรรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
 14. ทิพาพร พัฒนศิริ ศูนย์คอมพิวเตอร์
 15. หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
 16. คณกรณ์ หอศิริธรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
 17. เกรียงไกร หนูทองคำ ศูนย์คอมพิวเตอร์
 18. สาวิตรี วงษ์นุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 19. ลักขณา ฉุ้นทิ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 20. สงกรานต์ มุณีแนม ศูนย์คอมพิวเตอร์
 21. ยุวภา โฆสกิตติกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 22. นวพล เทพนรินทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
 23. ณัฏฐิกา หัตถกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
 24. ภูเมศ จารุพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์
 25. กฤตกร อินแพง คณะพยาบาลศาสตร์
 26. พงศ์กานต์ กาลสงค์ คณะแพทยศาสตร์
 27. บัณฑิต ชนะถาวร คณะทันตแพทยศาสตร์
 28. เอกภพ ถาวรจิตร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาหารมังสวิรัติ)
 29. กิตติพัฒน์ อุบลกาญจน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 30. จอมขวัญ สุวรรณมณี คณะพยาบาลศาสตร์
 31. พันธ์พงษ์ คงกระพันธ์ หน่วยคอมพิวเตอร์ ม.อ. ปัตตานี
 32. สนธยา เมืองโต หน่วยคอมพิวเตอร์ ม.อ. ปัตตานี