แนวทางการ Backup บน Ubuntu Server (กรณีระบบ PSU EMail) #2

ขยายความต่อจาก

แนวทางการ Backup บน Ubuntu Server (กรณีระบบ PSU EMail)

ลองมาดูทีละขั้นตอน

1. ใน directory username.s มีไฟล์ดังนี้
$ ls -l username.s
total 0
-rw-rw-r-- 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 a.txt
-rw-rw-r-- 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 b.txt
-rw-rw-r-- 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 c.txt
-rw-rw-r-- 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 d.txt
-rw-rw-r-- 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 e.txt

2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อทำการ Full Backup
tar -zcf username.s-full.tar.gz -g username.s.snar username.s
ดูไฟล์ใน username.s-full-tar.gz ด้วยคำสั่ง
tar -ztf username.s-full.tar.gz -g username.s.snar username.s
จะมีไฟล์ดังนี้
username.s/
username.s/a.txt
username.s/b.txt
username.s/c.txt
username.s/d.txt
username.s/e.txt

3. ต่อมามีไฟล์เกิดใหม่ 2 ไฟล์ ชื่อ f.txt, g.txt
4. เมื่อถึงเวลา ระบบทำการ Incremental Backup ด้วยคำสั่ง
tar -zcf username.s-i01.tar.gz -g username.s.snar username.s
ดูไฟล์ใน username.s-i01-tar.gz ด้วยคำสั่ง
tar -ztf username.s-i01.tar.gz -g username.s.snar username.s
จะมีไฟล์ดังนี้
username.s/
username.s/f.txt
username.s/g.txt

5. ลบไฟล์ c.txt, e.txt
และมีไฟล์ h.txt เกิดขึ้น
6. เมื่อถึงเวลา ระบบทำการ Incremental Backup ด้วยคำสั่ง
tar -zcf username.s-i02.tar.gz -g username.s.snar username.s
ดูไฟล์ใน username.s-i02-tar.gz ด้วยคำสั่ง
tar -ztf username.s-i02.tar.gz -g username.s.snar username.s
จะมีไฟล์ดังนี้
username.s/
username.s/h.txt

7. (ในระบบ Email ไม่มีเหตุการณ์นี้ แต่ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง) ถ้ามีการแก้ไขไฟล์ a.txt
ซึ่งเดิมเป็นไฟล์ว่างๆ แต่ต่อมา มีการแก้ไขไฟล์ โดยเพิ่มคำว่า “hello world” เข้าไป
echo "hello world" > username.s/a.txt
8. เมื่อถึงเวลา ระบบทำการ Incremental Backup ด้วยคำสั่ง
tar -zcf username.s-i03.tar.gz -g username.s.snar username.s
ดูไฟล์ใน username.s-i03-tar.gz ด้วยคำสั่ง
tar -ztf username.s-i03.tar.gz -g username.s.snar username.s
จะมีไฟล์ดังนี้
username.s/
username.s/a.txt

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ