บันทึกการสร้าง LVM Partition

เนื่องจากมี disk ขนาดแค่ 560 GB หลายลูก แต่ต้องการเอามารวมกันให้เป็น Volume ใหญ่ๆ และไม่ใช้ RAID
เขียนเป็นบันทึกเก็บไว้ จึงอยากเอามานำเสนอ เผื่อเป็นประโยชน์

1. มี /dev/sdb , /dev/sdc , /dev/sdd ก้อนละ 560 GB อยู่ ต้องทำ LVM

เป้าหมายคือ ต้องการได้ Device สำหรับการ mount ชื่อ /dev/virtual1/logical1

reference:
http://www.howtoforge.com/linux_lvm
http://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/lvcreate-with-max-size-available-749253/
2. ติดตั้ง lvm software ด้วยคำสั่ง

apt-get install lvm2 dmsetup mdadm reiserfsprogs xfsprogs

3. สร้าง partition ใน physical disk ให้เป็นของ LVM Partition

sudo su
fdisk /dev/sdb
Command (m for help): n
Partition type: p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-1073741823, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-1073741823, default 1073741823):
Command (m for help): t
Hex code (type L to list codes): 8e
Command (m for help): w

ทำเช่นเดียวกับกับทั้ง /dev/sdc, /dev/sdd

4. ต่อไป สร้าง Physical Volume ของ LVM
pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
pvdisplay

5. ต่อไป สร้าง Group Volume ของ LVM
vgcreate virtual1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
vgdisplay
vgscan

6. ต่อไป สร้าง Logical Volume ของ LVM (เต็มพื้นที่ที่มี)
lvcreate --name logical1 -l 100%Free virtual1
lvdisplay
lvscan

7. ต่อไป สร้าง Filesystem แบบ ext4
mkfs.ext4 /dev/virtual1/logical1

8. แก้ fstab แล้ว mount
vi /etc/fstab
/dev/virtual1/logical1 /var/spool/mailbackup ext4 rw,noatime 0 0
mount -a