การจัดการกับ Backscatter Mail

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

เมื่อ Spammer หรือ Virus ในระบบเครือข่ายของเรา พยายามที่จะส่ง email ซึ่ง

  • ส่งจาก (From) email address ปลอมซึ่งไม่มีอยู่จริง
  • ถึง (To, CC, BCC) email address ซึ่งบางส่วนไม่มีอยู่จริง หรือ ผิดรูปแบบ หรือ ปลายทางไม่ยอมรับ email จาก domain ของเราแล้ว

จดหมายเหล่านั้นจะมีการแจ้งถึงความล้มเหลวของการส่ง ที่เรียกว่า “Undeliverable mail notification” ไปยังผู้ส่ง ซึ่ง ไม่มีอยู่จริง ดังนั้น จะเกิดจดหมายพวกนี้ ค้างใน mail queue จำนวนมาก ทำให้เกิดความล้าช้าในการส่งจดหมายปรกติ โดยจดหมายพวกนี้เราจะเรียกว่า Backscatter mail

 

 

Reference

http://www.postfix.org/BACKSCATTER_README.html