กิจกรรม CoP PSU sysadmin KM2 “Network Security”

กิจกรรม CoP PSU sysadmin ลำดับถัดไปของเรา KM2 “Network Security” วันที่ 15 ก.พ. 56 เวลา 09.30 – 14.00 น. ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. หาดใหญ่ครับ ผมจัดงานแบบครั้งที่แล้วคือมาเจอกัน 09.15 กินกาแฟกันก่อน แล้วเริ่มสัก 09.30-09.40 น.

ตอบรับเข้าร่วมได้ที่อีเมล wiboon.w@psu.ac.th หรือที่เฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/groups/psu.sysadmin/ ก็ได้ครับ มีอาหารเที่ยงเลี้ยงด้วย โปรดแจ้งประเภทอาหารที่ท่านรับประทานได้ครับ ขอบคุณครับ (ดูรายชื่อ)

ในครั้งนี้ผมได้รับเกียรติจากเพื่อนๆมาช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลายคน มี สงกรานต์, พรพิทักษ์, โกเมน, คณกรณ์ และประทีป

หัวข้อที่ผมได้รับเกียรติจากเพื่อนๆมาช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ คือ
1. สงกรานต์ มุณีแนม มาพูดเรื่อง
– อัปเดต PSU Security Policy
– อัปเดต ประกาศการควบคุมการใช้งานเครือข่าย ที่ใช้ในปัจจุบัน
– Network security monitoring how-to and tools
– Wi-Fi security ประสบการณ์ที่พบและการป้องกัน
2. พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร (เล็ก) มาพูดเรื่อง
– firewall/network authentication ระดับมหาวิทยาลัย (อัปเดต Palo Alto Firewall เช่น ทำหน้าที่ใดบ้าง และได้ผลเป็นอย่างไร)
– การเก็บบันทึก traffic log จาก firewall
– เรื่องที่ต้องการได้รับความร่วมมือจากแอดมินคณะ
– แนวทางความร่วมมือต่อจากอีเมลที่ส่งจาก Palo Alto Firewall
– vpn
3. โกเมน เรืองฤทธิ์ (ใหญ่) มาพูดเรื่อง
– firewall/network authentication ระดับคณะ/หน่วยงาน (เช่น ทำหน้าที่ใดบ้าง และได้ผลเป็นอย่างไร)
– การเก็บบันทึก traffic log
– ปัญหาของผู้ใช้งานที่พบในการให้บริการ
4. คณกรณ์ หอศิริธรรม (หนุ่ม) มาพูดเรื่อง
– server security (web and mail)
– host firewall ด้วย shorewall และ fail2ban (ผมขอร่วมด้วยตรงนี้)
5. ประทีป โคตัน (ทีป) มาพูดเรื่อง
– กล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัย (อัปเดตข้อมูล)
– กล้องวงจรปิดในหน่วยงานและซอฟต์แวร์ที่ใช้

แล้วพบกันครับ
ขอบคุณครับ
วิบูลย์
ผู้ประสานงาน CoP PSU sysadmin

รายชื่อผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 1. สงกรานต์ มุณีแนม ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 2. พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 3. โกเมน เรืองฤทธิ์ คณะแพทย์ฯ
 4. คณกรณ์ หอศิริธรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 5. ประทีป โคตัน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่

รายชื่อผู้เข้าร่วม

 1. ภัทธ์ เอมวัฒน์ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
 2. ธีรวัฒน์ แตระกุล ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร์
 3. ธีรพันธุ์ บุญราช คณะเภสัชศาสตร์
 4. อาทิตย์ อรุณศิวกุล งานสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์
 5. ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 6. ทิพาพร พัฒนศิริ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 7. หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 8. ณัฏฐิกา หัตถกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 9. สุนทรี นภิบาล ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 10. โกศล โภคาอนนต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 11. ธีรเดช เขมะธีรรัตน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์
 12. วิศิษฐ โชติอุทยางกูร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ (อาหารมังสวิรัติ)
 13. จตุพร ชูช่วย ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 14. ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล คณะวิทยาการจัดการ (*)
 15. พรจรัส สุทธินันท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 16. สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 17. ปุณณวัชร์ วิเทียมญลักษณ์ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ (*)
 18. ณัฐพล เพชรจิระวรพงศ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 19. ปิยะวัชร์ จูงศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 20. กฤษณะ คีรีวัลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 21. พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก คณะวิศวกรรมศาสตร์
 22. พงษ์พันธ์ ประพันธ์ ม.อ.ตรัง
 23. จรรยา เพชรหวน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 24. ยุวภา โฆสกิตติกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 25. ศิริพงษ์ ศิริวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์
 26. ภูเมศ จารุพันธ์ สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ (แจ้งถอน ติดธุระ)
 27. กฤตกร อินแพง สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
 28. วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย
 29. พันธ์พงษ์ คงกระพันธ์ หน่วยคอมพิวเตอร์ ม.อ.ปัตตานี (ผ่าน Video conference)
 30. จรัล บูลวิบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์
 31. สถาพร สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์

( (*) ไม่ได้เข้าร่วม)