กิจกรรม CoP PSU sysadmin KM1 “การทำงานกับ PSU Passport”

กิจกรรม CoP PSU sysadmin KM1 “การทำงานกับ PSU Passport” วันที่ 21 ธ.ค. 55 เวลา 09.30 – 14.00 น. มีอาหารเที่ยงเลี้ยงด้วย พบกันที่ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. หาดใหญ่ครับ

กำหนดการ
เวลา 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.00 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การทำงานกับ PSU Passport”
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
เวลา 13.00 – 14.00 น. ตอบปัญหาและข้อซักถาม

นำเสนอโดย คุณจตุพร ชูช่วย แอดมินทีมเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. หาดใหญ่
รอบนี่้ผมคิดว่า คุยกันไม่ต้องเร่งรีบมาก ในช่วงแรก แล้วเบรคพักเที่ยง ทานข้าวด้วยกัน แล้วถ้ายังมีคำถามไว้ในช่วงบ่ายอีก 1 ชั่วโมงครับ (ดูรายชื่อผู้ที่แจ้งเข้าร่วม)

หัวข้อที่จะเล่าและตอบคำถาม
1. โครงสร้างของระบบ PSU Passport
2. การนำเข้าข้อมูลเพื่อสร้าง Account บน PSU Passport
3. บริการของระบบ PSU Passport (ldap/ldaps,web service,ระบบเปลี่ยนรหัสผ่าน)
4. สิทธิการเข้าถึงชั้นความลับของ PSU Passport (ระบบความปลอดภัยของข้อมูล)
5. ข้อกำหนดใช้บริการ PSU Passport (พรบ. คอม 50)
6. ระบบจัดการข้อมูลบน PSU Passport (AdsAdmin)
7. การออก Account ในกลุ่มอื่น ๆ (Guest,VIP,LAB)
8. ตัวอย่างการเข้าใช้งานบน Application ต่าง ๆ (LDAP,Web Service)
9. ระบบลงทะเบียน Server Authen ในอนาคต
10. แนวทางการเผยแพร่ความรู้ในอนาคต
11. ตอบคำถามกวนใจใคร

ช่วง ตอบคำถามกวนใจใคร เช่น

ผู้ใช้: อยากให้ศูนย์คอมฯมี database view ของ PSU Passport เพื่อให้คณะคอนเนคเข้ามาได้
แอดมินศูนย์:
– ข้อมูลอะไรครับ หากเฉพาะ user/password ก็ใข้ passport ได้อยู่แล้ว ?
– หากเป็นข้อมูลบุคลากรให้ติดต่อการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลครับ
– และหากเป็นข้อมูลนักศึกษาให้ติดต่อทะเบียนกลางเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ครับ
ผู้ใช้: ถ้าให้ 0com เป็นตัวกลาง ประสานงานให้ แบบ one stop service ได้มั้ยครับ
แบบว่าไม่ต้องไปติดต่อหลายที่
แอดมินศูนย์:
ไม่ได้ครับ เพราะเราไม่ใช่เจ้าของข้อมูล เป็นแค่ที่เก็บ ต้องขอเจ้าของครับ

ผู้ใช้: สามารถทำให้ antivirus แต่ละค่าย สามารถ
update อัตโนมัติได้โดยไม่ต้อง authen psu passport ได้ไหม
เพราะโดยปกติเครื่องคอมขึ้นมา โปรแกรม antivirus จะทำการ update
ให้อัตโนมัติ เครื่องคอมผู้ใช้ ถ้าไม่ได้ authen psu passport
ผ่านหน้าเว็บทันที จะขึ้น โปรแกรม antivirus จะเตือน update failed

ผู้ใช้: ไม่แน่ใจว่า ตอนนี้ ศูนย์คอมเปิดเป็น web service ให้กับคณะเรียกใช้หรือเปล่า

ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
วิบูลย์

รายชื่อผู้ดำเนินกิจกรรมครั้งนี้

 1. วิบูลย์ วราสิทธิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 2. จตุพร ชูช่วย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่

รายชื่อผู้ที่แจ้งเข้าร่วม

 1. ศิริพงษ์ ศิริวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์
 2. คณกรณ์ หอศิริธรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 3. เกรียงไกร หนูทองคำ ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 4. วชิรวิชญ์  จิวานิจ ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 5. อาทิตย์ อรุณศิวกุล งานสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์
 6. ภูเมศ จารุพันธ์ สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
 7. จอมขวัญ สุวรรณมณี สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
 8. กฤตกร อินแพง สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
 9. พรจรัส สุทธินันท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 10. ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 11. อำนาจ สุคนเขตร์ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
 12. สัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 13. ณัฏฐิกา หัตถกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 14. สุนทรี นภิบาล ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 15. โกศล โภคาอนนต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ.หาดใหญ่
 16. ภัทธ์ เอมวัฒน์ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
 17. ก้องชนก ทองพลัด กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
 18. นิติ โชติแก้ว คณะการแพทย์แผนไทย
 19. ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล คณะวิทยาการจัดการ
 20. บุญศิริ บุญยก สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ
 21. สุทิศา จรียานุวัฒน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะทันตแพทยศาสตร์
 22. ธีรเดช เขมะธีรรัตน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะทันตแพทยศาสตร์
 23. เพียงพิศ สุกแดง  คณะวิทยาการจัดการ
 24. ธีรวัฒน์ แตระกุล ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร์
 25. วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย
 26. กิตติศักดิ์ แก้วเนียม จากสำนักฯ ม.อ.ปัตตานี
 27. จรัล บูลวิบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์
 28. เสกสรร มาลานุสรณ์ คณะศิลปศาสตร์
 29. จรรยา เพชรหวน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 30. ยุวภา โฆสกิตติกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 31. สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 32. ดุษณี โสภณอดิศัย  คณะนิติศาสตร์
 33. ธิดาวรรณ์ แซ่เล่า
 34. ปิยะวัชร์ จูงศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 35. สุรเชษฐ์ หนูแท้ คณะแพทยศาสตร์
 36. อาฮาหมัด เจ๊ะดือราแม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์
 37. สุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
 38. สนธยา เมืองโต หน่วยคอมพิวเตอร์ ม.อ.ปัตตานี
 39. สายัณ อินชะนะ หน่วยคอมพิวเตอร์ ม.อ.ปัตตานี
 40. หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 41. ทิพาพร พัฒนศิริ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 42. พงษ์พันธ์ ประพันธ์ ม.อ.ตรัง
 43. อนันต์ ทองนวล ม.อ.ตรัง
 44. ธีรพันธุ์  บุญราช คณะเภสัชศาสตร์
 45. นพชาติ เลิศพูนสวัสดิ์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่