IEEE Explore Services and IPv6

หลายวันก่อน (2016-06-28) คุณวันชัย พบปัญหาการเข้าใช้งาน web ieeexplore.ieee.org ซึ่งปัญหาที่ว่าก็คือ ปกติแล้วการเข้าไปพยายามดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บดังกล่าว ถ้าเข้าใช้งานจากเครือข่ายของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอง ผู้ให้บริการ (IEEE Explore) ก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่า เข้ามาจากเครือข่ายของมหา’ลัย ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานจากเครือข่ายของมหา’ลัย สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ แต่ครั้งนั้น อาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ จากภายในเครือข่ายของภาคฯเอง และ ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือ ถ้าเปลี่ยนไปใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในเครือข่ายของภาคฯเช่นเดียวกัน แต่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP กลับใช้งานได้ หลังจากผ่านการตรวจสอบ 2-3 ขั้นตอนก็ได้ข้อสรุปว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ จากเดิมทีที่เครือข่ายของมหา’ลัย ใช้งาน IPv4 ในการเข้าถึงเครือข่ายของ IEEE (สำหรับในกรณีนี้ก็คือ ieeexplore.ieee.org) ตอนนี้ เมื่อเครือข่ายของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมที่จะให้บริการ IPv6 เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่พร้อมที่จะใช้ IPv6 อยู่แล้ว ก็จะเปลี่ยนไปใช้ IPv6 สำหรับการติดต่อกับเครือข่ายปลายทาง สิ่งเหล่านี้ควรจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานก็ควรที่จะใช้งานได้โดยไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งานอยู่ ติดต่อกับเครื่องปลายทางโดยใช้โปรโตคอลใด อย่างไรก็ตาม … Read more

การตรวจสอบสถานะการให้บริการ Web Server ด้วย WGET และสร้าง Shell Script เพื่อตรวจสอบอัตโนมัติ

ขอนำเสนอวิธีการตรวจสอบสถานะการให้บริการด้วยคำสั่ง wget และการสร้าง Shell Script เพื่อให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ การตรวจสอบสถานะการให้บริการด้วย WGET วิธีติดตั้ง wget สำหรับ ubuntu 14.04 สามารถติดตั้งโดยใช้คำสั่ง (โดยปกติจะลงมาให้อยู่แล้ว) # sudo apt-get install -y wget วิธีติดตั้ง wget สำหรับ windows สามารถ Download ได้ที่ http://downloads.sourceforge.net/project/gnuwin32/wget/1.11.4-1/wget-1.11.4-1-setup.exe สามารถเปิด command prompt รันได้ที่ path นี้ (ยกตัวอย่างจาก windows 64 bit) C:\Users\xxx>cd C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin>wget SYSTEM_WGETRC = c:/progra~1/wget/etc/wgetrc syswgetrc = C:\Program Files (x86)\GnuWin32/etc/wgetrc wget: … Read more