การสร้างระบบ Load Balance Web Server ด้วยวิธีการ URL Redirect

เราสามารถสร้างระบบ Load Balance Web Server ด้วยวิธีการ URL Redirect โดยสามารถสร้างด้วยภาษาใดก็ได้ แต่จะขอยกตัวอย่างด้วยภาษา PHP ได้ง่าย ๆ ดังนี้ ตัวอย่างไฟล์ server-status ที่ได้ทำการ monitor web server มาเรียบร้อยแล้ว webserver1.testlab UP webserver2.testlab DOWN – เราสามารถใช้คำสั่งดึงไฟล์เพื่อคัดเฉพาะ Web Server ที่สามารถใช้งานได้จริง ๆ ดังนี้ exec(“cat /tmp/server-status | grep UP”,$redirect); – จากนั้นจะทำการ นำรายการ server ทั้งหมดซึ่งอยู่ในตัวแปร $redirect มาทำการสุ่ม ดังนี้ $random = rand(0,(count($redirect)-1); – ก็จะทำเอาเลข server ที่ random ได้ไปเข้ากระบวนการ Redirect … Read more