ติดตั้ง LibreOffice 4.1 บน Ubuntu และ Linux Mint

Add repository โดย repository นี้ใช้ได้สำหรับ Ubuntu รุ่น Precise, Quantal, Raring และ Linux Mint ในรุ่นที่เทียบเคียงกัน เช่น ปัจจุบัน Linux Mint 15 ซึ่งเทียบเคียงได้กับ Ubuntu Raring เป็นต้น ด้วยคำสั่ง sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa เนื่องจากในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีไซต์ http://mirrors.psu.ac.th ซึ่งได้ทำการ mirror ไซต์ต่างๆ ที่จำเป็นไว้แล้วส่วนหนึ่ง รวมถึง repository ของ LibreOffice ด้วย ดังนั้น สามารถใช้งานได้ โดยการแก้แฟ้ม /etc/apt/sources.list.d/libreoffice-ppa-raring.list จากเดิม มีอะไรอยู่ให้แก้เป็นดังนี้ โดยหากเป็น Ubuntu รุ่นอื่นๆ ก็ให้เปลี่ยนคำว่า raring เป็นรุ่นที่ใช้งาน สำหรับ Linux Mint ก็ยังคงใช้รุ่นของ … Read more

How to install LibreOffice 4.0 in Ubuntu & Mint

 1. Uninstall LibreOffice รุ่นเก่าออกให้หมด
  $sudo apt-get remove --purge libreoffice*
 2. Download Libreoffice for Ubuntu ที่ LibreOffice โดยเลือกรุ่นให้ถูกต้องว่า 64 บิตหรือ 32บิต (x86 หรือ x86_64) ดูได้จากคำสั่ง
  $uname -a
  หากได้ผลลัพธ์ว่า
  Linux Enterprise 3.5.0-23-generic #35-Ubuntu SMP Thu Jan 24 13:15:40 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
  แปลว่า 64บิต สังเกตุว่ามี x86_64 ต่อท้าย ส่วนรุ่น 32บิตจะได้ว่า
  Linux ubuntu 2.6.32-34-generic-pae #77-Ubuntu SMP Tue Sep 13 21:16:18 UTC 2011 i686 GNU/Linux
  สังเกตว่ามี i686 เครื่องรุ่นเก่ากว่านี้อาจจะเป็นเลขอื่นๆ

Read more