Tag: iText7.pdfhtml

สร้างไฟล์ PDF จาก HTML + CSS ด้วย iText7.pdfhtml (C#)

การพัฒนา Web Application หลายครั้งที่จะมีความต้องการจาก User ให้พัฒนาระบบที่สามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาออกรายงาน หรือบันทึกในรูปแบบ PDF ได้ ระบบที่กำลังพัฒนาอยู่ขณะนี้ก็เช่นเดียวกัน มีความต้องการให้สร้าง E-Form บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล และสร้างไฟล์ PDF ที่มีการจัดรูปแบบเป็นหนังสือราชการ ได้แก่ บันทึกข้อความ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง เป็นต้น จากนั้นจึงนำไฟล์ PDF ที่ได้ไปใช้ลงนามด้วย Digital Signature และดำเนินการอื่นๆ ต่อได้ ความยากของโปรเจ็คนี้คือ การจัดรูปแบบเอกสารที่มีความเป๊ะมากๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดขอบบน ขอบล่าง ขนาดตัวอักษร ระยะห่างระหว่างย่อหน้า เป็นต้น และที่สำคัญคือ จะสร้าง PDF…