Tag: haproxy

Juju #06 – เชื่อม MySQL Master-Master เข้ากับ HAProxy

ต่อจาก Juju #05 – วิธีกระจายงานไปยัง MySQL แบบ Master-Master เมื่อสร้าง MySQL แบบ Master-Master Replication ได้แล้ว ก็มาเชื่อมกับ HAProxy เพื่อให้ Application ที่เขียน มองเห็นทั้งระบบเป็นชิ้นเดียว IP Address ของระบบต่างๆเป็นดังนี้ haproxy : 10.107.107.71 mysql-master1: 10.107.107.35 mysql-master1: 10.107.107.83 ขั้นตอนการติดตั้ง ที่ mysql-master1 ต้องสร้าง 2 Users ขึ้นมา ชื่อ haproxy_check และ haproxy_root ด้วยคำสั่งต่อไปนี้…