{obsoleted!!!}{ยกเลิกแล้ว!!!} เริ่มใช้งาน @psu.ac.th on Google Apps

ด้วยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ. ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสะดวกในการใช้งาน Google Apps จึงได้สร้าง Account บน Google Apps for Education ซึ่งผู้ใช้งาน @psu.ac.th สามารถใช้งาน email และ GDrive ที่มีพื้นที่ 30 GB อีกทั้งตัดปัญหาเรื่องการส่งเมลล์ไม่ออก(บ้างในบางครั้ง)ไปยังภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย บุคคลากร และนักศึกษา @psu.ac.th สามารถเช็คเมลล์ และใช้ google app ได้ผ่านทาง Browser (เสมือนเป็นการเช็คเมลล์ด้วย webmail.psu.ac.th โดยมีขั้นตอนตามภาพประกอบ 1. เข้าเว็บ www.gmail.com 2. ใส่ PSU mail และ Password แล้วคลิก Sign in 3. ใส่ PSU mail Name โดยที่ไม่ต้องใส่ @psu.ac.th – ใส่รหัสผ่าน – คลิกปุ่ม Login 4. จะเข้าสู่หน้าเว็บเมลล์ … Read more