Tag: fleet

วิธีสร้าง CoreOS Cluster

จะสร้าง CoreOS ให้กลายเป็น Cluster Docker Container ได้อย่างไร              จากบทความที่แล้วที่แนะนำเกี่ยวกับ CoreOS และการติดตั้งบน Vmware[1] ไปแล้วนั้น เราก็สามารถสร้างให้เป็นในรูปแบบ Cluster ได้ โดยมองว่าเครื่องแต่ละเครื่องที่สร้างนั้นเป็น Node หนึ่ง ๆ ใน Cluster โดยใช้ etcd เป็นตัวเก็บข้อมูลของ Node และ Fleet เป็นตัว Deploy docker ให้กระจายไปยัง Node ต่าง ๆ…