Tag: code snippet

เขียน PHP ใน wordpress

PHP Code snippets

สิ่งที่ต้องมี ไซต์ wordpress และ user ที่สามารถติดตั้งและใช้งาน Plugins ได้ ส่วนใหญ่คือ user ที่มีสิทธิ administrator ติดตั้ง Plugins ชื่อ PHP Code snippets (จริง ๆ Plugins ที่ทำหน้าที่นี้มีหลายตัว แต่ใช้ตัวนี้มานานแล้ว) แล้วเปิดการใช้งานให้เรียบร้อย เมื่อติดตั้งและเปิดใช้แล้วจะมีเมนู PHP snippets ปรากฏขึ้นที่แถบด้านซ้ายมือ เมื่อคลิกที่ PHP snippets จะได้ดังรูป (แต่อันนี้จะมี code ของผู้เขียนอยู่แล้วสาม code) คลิก Add snippet เพื่อสร้าง…