กิจกรรม2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ปีนี้ไม่ได้งบประมาณ)
31 ต.ค. 60 KM Docker Basic Workshop รุ่นที่ 1 (วิบูลย์ วราสิทธิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์)

7 พ.ย. 60 KM Docker Basic Workshop รุ่นที่ 2 (วิบูลย์ วราสิทธิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์)

15 มี.ค. 61 KM Customizing Windows 10 Default Profile (ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล คณะวิทยาการจัดการ)

2 เม.ย. 61 KM เครื่องมือช่วยผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เข้าถึงระยะไกล (ศิริพงษ์ ศิริวรรณ คณะเภสัชศาสตร์)