กิจกรรม2560

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ปีนี้ไม่ได้งบประมาณ ไม่ได้จัดตามรายการเหล่านี้ แต่จะเลือกจัดบางรายการโดยไม่ใช้งบประมาณ)
  • พ.ย. 59 KM Open Source Technology ตอน Docker (เกี่ยวกับเทคโนโลยี containers ที่มาแรง)
  • ธ.ค. 59 KM Web Framework (เกี่ยวกับการนำ Framework ที่น่าสนใจมาพัฒนา web application)
  • ม.ค. 60 KM GIS Web Application (การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ออนไลน์)
  • ก.พ. 60 KM LAB Admin ตอน ติดตั้ง Windows 10 (เรียนรู้วิธีการสำหรับห้องคอมใช้ร่วมกับระบบ PSU12-Sritrang)
  • มี.ค. 60 KM Ubuntu Server I (2 วัน) (เกี่ยวกับ Basic Linux Command)
  • เม.ย. 60 KM Ubuntu Server II (2 วัน) (เกี่ยวกับ การติดตั้งและดูแลเซิรฟ์เวอร์)
  • พ.ค. 60 KM Ubuntu TCP/IP Networking (เกี่ยวกับ การติดตั้ง Software ทางเครือข่าย ประมาณ OSI Layer 1-3)
  • มิ.ย. 60 KM Security for Ubuntu Server (เกี่ยวกับ การป้องกัน และเครื่องมือในการตรวจสอบ)
  • ก.ค. 60 KM Web Application Technology (เกี่ยวกับ การพัฒนาโปรแกรม)
  • ส.ค. 60 KM Security for Windows Server (เกี่ยวกับ การป้องกัน และเครื่องมือในการตรวจสอบ)
หมายเหตุ ทุกรายการจัด 1 วัน ยกเว้นที่มีวงเล็บ จัดเป็น workshop ใช้ห้องคอม และ รับประมาณ 30 คน