สมาชิก

สมาชิกชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT

ของ ม.อ. ทุกวิทยาเขต เมื่อ 22 ต.ค. 55 – 26 ก.พ. 62

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 พรจรัส สุทธินันท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 นิติ โชติแก้ว คณะการแพทย์แผนไทย
3 จรรยา เพชรหวน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
4 เทอดพงษ์ แก้วประกอบ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
5 ยุวภา โฆสกิตติกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
6 ศศิธร ลิ่มจู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
7 ธนาวุฒิ สงสุข คณะทันตแพทยศาสตร์
8 ธีรเดช เขมะธีรรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
9 บัณฑิต ชนะถาวร คณะทันตแพทยศาสตร์
10 มงคล ทองเพชรคง คณะทันตแพทยศาสตร์
11 วรณันท์ แซ่หว่อง คณะทันตแพทยศาสตร์
12 วิศิษฐ โชติอุทยางกูร คณะทันตแพทยศาสตร์
13 สุทิศา จรียานุวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
14 มาโนช จันทรวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
15 แมลงปอ บุญเลื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์
16 ศุภางค์ อุลมัย คณะทันตแพทยศาสตร์
17 ธีระทัศน์ เสียงอ่อน คณะเทคนิคการแพทย์
18 จอมขวัญ สุวรรณมณี คณะพยาบาลศาสตร์
19 ธันยพงศ์ อัมพุกานน คณะพยาบาลศาสตร์
20 ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์
21 สหภาพ หีมเขียว คณะพยาบาลศาสตร์
22 กัลยา ศุภรพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
23 โกเมน เรืองฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์
24 ชฎาพร สังขชาติ คณะแพทยศาสตร์
25 ดลเหลาะ ริดโต คณะแพทยศาสตร์
26 ธนากร สะอาดดี คณะแพทยศาสตร์
27 ธิดารัตน์ ผอมแก้ว คณะแพทยศาสตร์
28 นันทพร อนุราษฎร์ คณะแพทยศาสตร์
29 พงศ์กานต์ กาลสงค์ คณะแพทยศาสตร์
30 พงศธร ทองราช คณะแพทยศาสตร์
31 สณิสา มูเก็ม คณะแพทยศาสตร์
32 สมคิด อินทจักร คณะแพทยศาสตร์
33 สุรเชษฐ์ หนูแท้ คณะแพทยศาสตร์
34 ธีรพันธุ์ บุญราช คณะเภสัชศาสตร์
35 ธีรวัฒน์ แตระกุล คณะเภสัชศาสตร์
36 ภานุชญา มณีวรรณ คณะเภสัชศาสตร์
37 ศิริพงษ์ ศิริวรรณ คณะเภสัชศาสตร์
38 ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล คณะวิทยาการจัดการ
39 บุญศิริ บุญยก คณะวิทยาการจัดการ
40 ปานทิพย์ ผดุงจิตเกษม คณะวิทยาการจัดการ
41 เพียงพิศ สุกแดง คณะวิทยาการจัดการ
42 ภัทรสุดา สุขทอง คณะวิทยาการจัดการ
43 ธิดาวรรณ์ แซ่เล่า คณะวิทยาศาสตร์
44 นัจดี ดอเล๊าะ คณะวิทยาศาสตร์
45 นิธิ ทะนนท์ คณะวิทยาศาสตร์
46 พลชัย ลพานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
47 วณิกบุตร วัฒนมติพจน์ คณะวิทยาศาสตร์
48 วรรณรักษ์ นุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
49 วัธกร เจริญสิริสกุล คณะวิทยาศาสตร์
50 วาฐินี พรรณราย คณะวิทยาศาสตร์
51 สถาพร สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
52 อัญชลี พัฒนพันธ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์
53 อรอุมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์
54 ภูษิต แซ่อุ้ย คณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
55 ชัยวัฒน์ พานิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
56 กฤษณะ คีรีวัลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
57 เกสินี พัฒนพิสุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
58 ธวัช วราไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์
59 ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 ปิยะวัชร์ จูงศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
61 ฝาติหม๊ะ เหมมันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
62 พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก คณะวิศวกรรมศาสตร์
63 ราชศักดิ์ บูรณะพาณิชย์กิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
64 รุ่งโรจน์ แซ่จุ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
65 ลภัสรดา ศิริไพบูลย์ สงสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
66 วรรษิษฐ์ ศิริลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
67 วันชัย แซ่ลิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
68 สุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
69 สุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
70 พงษ์พันธ์ จันทราช คณะวิศวกรรมศาสตร์
71 จรัล บูลวิบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์
72 ธนพล กิ่งภูเขา คณะศิลปศาสตร์
73 มิตร ไร่พุทธา คณะศิลปศาสตร์
74 ศุภกิตติ์ ทองทวี คณะศิลปศาสตร์
75 สรศักดิ์ พันธ์แก้ว คณะศิลปศาสตร์
76 เสกสรร มาลานุสรณ์ คณะศิลปศาสตร์
77 ทวีศักดิ์ ปัญญาใส คณะสัตวแพทยศาสตร์
78 สานุนัย เทียนแพ คณะสัตวแพทยศาสตร์
79 ไชยรัตน์ ศรีประสม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
80 ธีรพล สุวรรณสะอาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
81 ภูวนาท คงแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
82 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
83 วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย
84 ทศพล สนธิกุล ม.อ.ตรัง
85 ธเนษฐ เข็มทอง ม.อ.ตรัง
86 พงษ์พันธ์ ประพันธ์ ม.อ.ตรัง
87 วรันธร พันธุ์เกตุ ม.อ.ตรัง
88 อนันต์ ทองนวล ม.อ.ตรัง
89 อรวรรณ สรรเพชร ม.อ.ตรัง
90 กรกช สวัสดิ์ชูแก้ว ม.อ.ปัตตานี (คณะพยาบาลศาสตร์)
91 กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน ม.อ.ปัตตานี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
92 ลักขณา ฉุ้นทิ้ง ม.อ.ปัตตานี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
93 สาวิตรี วงษ์นุ่น ม.อ.ปัตตานี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
94 นุรรุสดี แวกะจิ ม.อ.ปัตตานี (คณะรัฐศาสตร์)
95 สัมพันธ์ คงมาก ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสือสาร)
96 อับดุลอาซิส ดือราแม ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสือสาร)
97 สมาน เจะมะ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสื่อสาร)
98 สุรกิจ ชูเดช ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสื่อสาร)
99 ชาตรี คงสมบูรณ์ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
100 นูรดีน วันสุไลมาน ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
101 ยะยา เปาะลอ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
102 วิศาล เดิมหลิ่ม ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
103 อารินทร์ เด่นนิรันดร์ ม.อ.ปัตตานี (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
104 แวฮาซัน แวหะมะ ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ)
105 สาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ)
106 พงศ์พัฒน์ ทองกราว ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
107 พิภัตน์ เผ่าจินดา ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
108 สิทธิโชค โนะ ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
109 อับดุลฮาเลม มาลา ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
110 อัซมิง เซะ ม.อ.ปัตตานี (วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
111 อานนท์ เหมือนกู้ ม.อ.ปัตตานี (วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
112 อาฮาหมัด เจ๊ะดือราแม ม.อ.ปัตตานี (สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา)
113 นูรุดดีน มูลทรัพย์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักงานอธิการบดี)
114 กิตติศักดิ์ แก้วเนียม ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
115 ภัทธ์ เอมวัฒน์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
116 ศิรประภา ศิลปรัตน์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
117 อำนาจ สุคนเขตร์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
118 ไซนันต์ สะมาแอ ม.อ.ปัตตานี (หน่วยคอมพิวเตอร์)
119 ธนเทพ จันทเดช ม.อ.ปัตตานี (หน่วยคอมพิวเตอร์)
120 พันธ์พงษ์ คงกระพันธ์ ม.อ.ปัตตานี (หน่วยคอมพิวเตอร์)
121 สนธยา เมืองโต ม.อ.ปัตตานี (หน่วยคอมพิวเตอร์)
122 สมชาย ศรียาเทพ ม.อ.ปัตตานี (หน่วยคอมพิวเตอร์)
123 สายัณ อินชะนะ ม.อ.ปัตตานี (หน่วยคอมพิวเตอร์)
124 นพคุณ ตันติสุภะวงค์ ม.อ.ภูเก็ต (คณะการบริการและการท่องเที่ยว)
125 ศราวุฒิ คงเหมาะ ม.อ.ภูเก็ต (คณะการบริการและการท่องเที่ยว)
126 จิราวัฒน์ แท่นทอง ม.อ.ภูเก็ต (คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
127 ญาณวัฒน์ ภู่วรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
128 ซอและ ตาเละ ม.อ.ภูเก็ต (คณะวิเทศศึกษา)
129 อิทธิพล ทิพย์สุวรรณ ม.อ.ภูเก็ต (คณะวิเทศศึกษา)
130 พฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
131 พิชญะ บุญญานุวัตร ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
132 ภควัต ทองบุญ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
133 ศศิธร หนูทอง ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
134 อนุพงศ์ รองมาก ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
135 อมตวิทย์ คำแหง ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
136 เอกวัฒน์ วชิระพันธุ์ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
137 รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต)
138 โกวิทย์ สุดใจ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
139 ชยธร วัฒนชาลี ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
140 ณัฐกรณ์ มิ่งแก้ว ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
141 นนทพน รัตนพิทยาภรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
142 นพชาติ เลิศพูนสวัสดิ์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
143 นิติวัฒน์ ทองขาว ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
144 ปรีชา บุญล้ำ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
145 ภาษิต เสกสรรค์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
146 หยาดพิรุณ สมาธิ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
147 อิศร ไชยเสน ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
148 ขวัญยืน ปานโม ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
149 จำเป็น ปรีชา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
150 ทนงเดช หนูสีแก้ว ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
151 ธวัชชัย อดิเทพสถิต ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
152 เนาวรัตน์ บุญนวล ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
153 ศรรักษ์ รัตนา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
154 ศานิต แก้วเสถียร วิทยาลัยนานาชาติ ม.อ.
155 กัมปนาท โชติกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
156 เกรียงไกร หนูทองคำ ศูนย์คอมพิวเตอร์
157 โกวิทย์ แซ่เล้า ศูนย์คอมพิวเตอร์
158 โกศล โภคาอนนต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
159 ขนกกุล แซ่โค้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์
160 คณกรณ์ หอศิริธรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
161 จตุพร ชูช่วย ศูนย์คอมพิวเตอร์
162 จีรศักดิ์ สายนาค ศูนย์คอมพิวเตอร์
163 ชาตรี คู่ณรงค์นันทกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
164 ชำนาญ อินทสโร ศูนย์คอมพิวเตอร์
165 ณัฏฐิกา หัตถกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
166 ณัฐพล เพชรจิระวรพงศ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
167 ณัฐวุฒิ วิจิตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
168 ดวงธิดา ชูมาลี ศูนย์คอมพิวเตอร์
169 ทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
170 ทิพาพร พัฒนศิริ ศูนย์คอมพิวเตอร์
171 ธนานันต์ วุฒิสิทธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
172 ธีรพงศ์ ชื่นจิตร ศูนย์คอมพิวเตอร์
173 ธีระยุทธ์ ประสมพงศ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
174 นภารัตน์ ห่อทอง ศูนย์คอมพิวเตอร์
175 เบญจวรรณ นวลบุญ ศูนย์คอมพิวเตอร์
176 ประทีป โคตัน ศูนย์คอมพิวเตอร์
177 ปรีชา ศรีมนัสรัตน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
178 ปานชนก จิตชาญวิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์
179 พงศพัฒน์ หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
180 พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร ศูนย์คอมพิวเตอร์
181 พัณณิตา เจ้าประสงค์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
182 พิสัณห์ ดวงจันทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
183 ไพโรจน์ กุลบุตร ศูนย์คอมพิวเตอร์
184 มลิวัลย์ แซ่อึ้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
185 รวีวรรณ เพ็งอุบล ศูนย์คอมพิวเตอร์
186 วชิรวิชญ์ จิวานิจ ศูนย์คอมพิวเตอร์
187 วรพจน์ คงอรุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
188 วรรณวรางค์ จิตผิวงาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
189 วันวิสาข์ จิตผิวงาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
190 วิบูลย์ วราสิทธิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์
191 วิไลลักษณ์ ผอมภักดี ศูนย์คอมพิวเตอร์
192 วิไลวรรณ หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
193 ศศิธร คงหนู ศูนย์คอมพิวเตอร์
194 ศิเนตร กิ้มเส้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
195 ศิริรัตน์ กรอดสุย ศูนย์คอมพิวเตอร์
196 ศุตธนา ธานีโต ศูนย์คอมพิวเตอร์
197 สงกรานต์ มุณีแนม ศูนย์คอมพิวเตอร์
198 สมชาย วนะธนศิลป์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
199 สัมพันธ์ ลิมปิติ ศูนย์คอมพิวเตอร์
200 สัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี ศูนย์คอมพิวเตอร์
201 สาคร หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
202 สิทธินัย วงศ์งาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
203 สิรภัทร แซ่ลิ่ว ศูนย์คอมพิวเตอร์
204 สิริมา แซ่เฮีย ศูนย์คอมพิวเตอร์
205 สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
206 สุนทรี นภิบาล ศูนย์คอมพิวเตอร์
207 สุปราณี เย้าดุสิต ศูนย์คอมพิวเตอร์
208 สุรีย์พร อังสุภานิช ศูนย์คอมพิวเตอร์
209 สุวิทย์ สุวรรณเจริญ ศูนย์คอมพิวเตอร์
210 หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
211 อัษฏายุทธ์ แซ่ลิ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์
212 เอกณัฏฐ์ วิทยาสมบูรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
213 สัตยา บุญรัตนชู ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
214 เกียรติศักดิ์ คมขำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
215 ธันวา เจ๊ะอาแว ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
216 นวมน อ่อนเจริญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
217 ปุณณวัชร์ วิเทียมญลักษณ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
218 พิมประภา จันทร์แก้ว ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
219 รัตนา สุวรรณการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
220 สราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
221 สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
222 ฉันทวัฒน์ แซ่หลี สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.
223 นัฐพงศ์ บุญคงแก้ว สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
224 วรรณิศา รัตนา สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
225 สาโรจน์ แซ่ลี้ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
226 โยษิตา เล่ามนัสวี สถาบันวิจัยระบบพลังงาน (โครงการจัดตั้ง)
227 พัทธนันท์ ลิ่มอรุณวงศ์ สถาบันสันติศึกษา
228 มะรอซี ลีเมาะ สถาบันฮาลาล
229 ศรายุทธ จุลแก้ว สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการจัดตั้ง)
230 พินทุมาศ กิจฉาโณ สำนักงานหอประวัติ
231 เจตพล เชียงจันทร์ สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)
232 ชุลีพร สะสม สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
233 ณัฐพงษ์ หนิมุสา สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
234 สรยุทธ แก้วสุวรรณ์ สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
235 อภิชาติ และดัม สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
236 ศุภกรวัฒจฐ์ เพ็ชรรัตน์ สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
237 ก้องชนก ทองพรัด สำนักงานอธิการบดี (กองทะเบียนและประมวลผล)
238 จักรภพ แซ่ลิ่ม สำนักงานอธิการบดี (กองทะเบียนและประมวลผล)
239 กฤตกร อินแพง สำนักงานอธิการบดี (กองแผนงาน)
240 กิตติยา อุไรพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่)
241 หวันซานะ ลือแมะ สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานประกันคุณภาพ)
242 ปาณัสม์ วะสวานนท์ สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานอธิการบดี)
243 ขวัญเนตร ปุญญถาวร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
244 สมพงศ์ หุตะจูฑะ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
245 อัษฎายุธ อุบลกาญจน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
246 จันทนา อ่อนดี สำนักวิจัยและพัฒนา
247 นาลิวัน หีมเห็ม สำนักวิจัยและพัฒนา
248 ปิติพงษ์ ฉัตรรัตนเวช สำนักวิจัยและพัฒนา

สมาชิกพิเศษ

  1. ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม ข้าราชการบำนาญ ม.อ.