สมาชิก

สมาชิกชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT ของ ม.อ. ทุกวิทยาเขต จำนวน 216 คน (ข้อมูลล่าสุด 4 ต.ค. 66)