สมาชิก

สมาชิกชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT

ของ ม.อ. ทุกวิทยาเขต เมื่อ 22 ต.ค. 55 – 12 พ.ย. 62

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 พรจรัส สุทธินันท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 นิติ โชติแก้ว คณะการแพทย์แผนไทย
3 จรรยา เพชรหวน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
4 เทอดพงษ์ แก้วประกอบ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
5 ยุวภา โฆสกิตติกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
6 ศศิธร ลิ่มจู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
7 ธนาวุฒิ สงสุข คณะทันตแพทยศาสตร์
8 ธีรเดช เขมะธีรรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
9 บัณฑิต ชนะถาวร คณะทันตแพทยศาสตร์
10 มงคล ทองเพชรคง คณะทันตแพทยศาสตร์
11 วิศิษฐ โชติอุทยางกูร คณะทันตแพทยศาสตร์
12 สุทิศา จรียานุวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
13 มาโนช จันทรวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
14 แมลงปอ บุญเลื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์
15 ศุภางค์ อุลมัย คณะทันตแพทยศาสตร์
16 ธีระทัศน์ เสียงอ่อน คณะเทคนิคการแพทย์
17 จอมขวัญ สุวรรณมณี คณะพยาบาลศาสตร์
18 ธันยพงศ์ อัมพุกานน คณะพยาบาลศาสตร์
19 ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์
20 สหภาพ หีมเขียว คณะพยาบาลศาสตร์
21 กัลยา ศุภรพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
22 โกเมน เรืองฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์
23 ชฎาพร สังขชาติ คณะแพทยศาสตร์
24 ดลเหลาะ ริดโต คณะแพทยศาสตร์
25 ธนากร สะอาดดี คณะแพทยศาสตร์
26 ธิดารัตน์ ผอมแก้ว คณะแพทยศาสตร์
27 นันทพร อนุราษฎร์ คณะแพทยศาสตร์
28 พงศ์กานต์ กาลสงค์ คณะแพทยศาสตร์
29 พงศธร ทองราช คณะแพทยศาสตร์
30 สุณิสา มูเก็ม คณะแพทยศาสตร์
31 สุรเชษฐ์ หนูแท้ คณะแพทยศาสตร์
32 สมคิด อินทจักร คณะแพทยศาสตร์ (ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
33 ธีรพันธุ์ บุญราช คณะเภสัชศาสตร์
34 ธีรวัฒน์ แตระกุล คณะเภสัชศาสตร์
35 ภานุชญา มณีวรรณ คณะเภสัชศาสตร์
36 ศิริพงษ์ ศิริวรรณ คณะเภสัชศาสตร์
37 ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล คณะวิทยาการจัดการ
38 บุญศิริ บุญยก คณะวิทยาการจัดการ
39 ปานทิพย์ ผดุงจิตเกษม คณะวิทยาการจัดการ
40 เพียงพิศ สุกแดง คณะวิทยาการจัดการ
41 ภัทรสุดา สุขทอง คณะวิทยาการจัดการ
42 นัจดี ดอเล๊าะ คณะวิทยาศาสตร์
43 นิธิ ทะนนท์ คณะวิทยาศาสตร์
44 พลชัย ลพานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
45 วณิกบุตร วัฒนมติพจน์ คณะวิทยาศาสตร์
46 วรรณรักษ์ นุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
47 วัธกร เจริญสิริสกุล คณะวิทยาศาสตร์
48 สถาพร สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
49 อัญชลี พัฒนพันธ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์
50 อรอุมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์
51 ภูษิต แซ่อุ้ย คณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
52 ชัยวัฒน์ พานิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
53 กฤษณะ คีรีวัลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
54 เกสินี พัฒนพิสุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
55 ธวัช วราไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์
56 ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
57 ปิยะวัชร์ จูงศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
58 ปุณณวัชร์ วิเทียมญลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
59 ฝาติหม๊ะ โปติล่ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก คณะวิศวกรรมศาสตร์
61 ราชศักดิ์ บูรณะพาณิชย์กิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
62 รุ่งโรจน์ แซ่จุ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
63 ลภัสรดา ศิริไพบูลย์ สงสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
64 วรรษิษฐ์ ศิริลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
65 วันชัย แซ่ลิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
66 สุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
67 พงษ์พันธ์ จันทราช คณะวิศวกรรมศาสตร์
68 จรัล บูลวิบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์
69 ธนพล กิ่งภูเขา คณะศิลปศาสตร์
70 มิตร ไร่พุทธา คณะศิลปศาสตร์
71 ศุภกิตติ์ ทองทวี คณะศิลปศาสตร์
72 สรศักดิ์ พันธ์แก้ว คณะศิลปศาสตร์
73 เสกสรร มาลานุสรณ์ คณะศิลปศาสตร์
74 ทวีศักดิ์ ปัญญาใส คณะสัตวแพทยศาสตร์
75 สานุนัย เทียนแพ คณะสัตวแพทยศาสตร์
76 ไชยรัตน์ ศรีประสม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
77 ธีรพล สุวรรณสะอาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
78 ภูวนาท คงแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
79 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
80 วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย
81 ทศพล สนธิกุล ม.อ.ตรัง
82 ธเนษฐ เข็มทอง ม.อ.ตรัง
83 พงษ์พันธ์ ประพันธ์ ม.อ.ตรัง
84 วรันธร พันธุ์เกตุ ม.อ.ตรัง
85 อนันต์ ทองนวล ม.อ.ตรัง
86 อรวรรณ สรรเพชร ม.อ.ตรัง
87 กรกช สวัสดิ์ชูแก้ว ม.อ.ปัตตานี (คณะพยาบาลศาสตร์)
88 กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน ม.อ.ปัตตานี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
89 ลักขณา ฉุ้นทิ้ง ม.อ.ปัตตานี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
90 สาวิตรี วงษ์นุ่น ม.อ.ปัตตานี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
91 นุรรุสดี แวกะจิ ม.อ.ปัตตานี (คณะรัฐศาสตร์)
92 สัมพันธ์ คงมาก ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสือสาร)
93 อับดุลอาซิส ดือราแม ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสือสาร)
94 สมาน เจะมะ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสื่อสาร)
95 สุรกิจ ชูเดช ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสื่อสาร)
96 ชาตรี คงสมบูรณ์ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
97 นูรดีน วันสุไลมาน ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
98 ยะยา เปาะลอ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
99 วิศาล เดิมหลิ่ม ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
100 แวฮาซัน แวหะมะ ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ)
101 สาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ)
102 พงศ์พัฒน์ ทองกราว ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
103 พิภัตน์ เผ่าจินดา ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
104 สิทธิโชค โนะ ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
105 อับดุลฮาเลม มาลา ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
106 อัซมิง เซะ ม.อ.ปัตตานี (วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
107 อานนท์ เหมือนกู้ ม.อ.ปัตตานี (วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
108 ไซนันต์ สะมาแอ ม.อ.ปัตตานี (สำนักงานอธิการบดี)
109 นูรุดดีน มูลทรัพย์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักงานอธิการบดี)
110 กิตติศักดิ์ แก้วเนียม ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
111 ภัทธ์ เอมวัฒน์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
112 อำนาจ สุคนเขตร์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
113 ธนเทพ จันทเดช ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
114 พันธ์พงษ์ คงกระพันธ์ ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
115 สนธยา เมืองโต ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
116 สมชาย ศรียาเทพ ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
117 สายัณ อินชะนะ ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
118 นพคุณ ตันติสุภะวงศ์ ม.อ.ภูเก็ต (คณะการบริการและการท่องเที่ยว)
119 ศราวุฒิ คงเหมาะ ม.อ.ภูเก็ต (คณะการบริการและการท่องเที่ยว)
120 ญาณวัฒน์ ภู่วรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
121 อิทธิพล ทิพย์สุวรรณ ม.อ.ภูเก็ต (คณะวิเทศศึกษา)
122 จิรวัฒน์ แท่นทอง ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
123 พฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
124 พิชญะ บุญญานุวัตร ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
125 ภควัต ทองบุญ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
126 ศศิธร หนูทอง ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
127 อนุพงศ์ รองมาก ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
128 อมตวิทย์ คำแหง ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
129 เอกวัฒน์ วชิระพันธุ์ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
130 โกวิทย์ สุดใจ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
131 ชยธร วัฒนชาลี ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
132 นนทพน รัตนพิทยาภรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
133 นพชาติ เลิศพูนสวัสดิ์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
134 ภาษิต เสกสรรค์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
135 อิศร ไชยเสน ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
136 ณัฐกรณ์ มิ่งแก้ว ม.อ.ภูเก็ต (สำนักงานอธิการบดี)
137 นิติวัฒน์ ทองขาว ม.อ.ภูเก็ต (สำนักงานอธิการบดี)
138 ปรีชา บุญล้ำ ม.อ.ภูเก็ต (สำนักงานอธิการบดี)
139 ขวัญยืน ปานโม ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
140 จำเป็น ปรีชา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
141 ทนงเดช หนูสีแก้ว ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
142 ธวัชชัย อดิเทพสถิต ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
143 เนาวรัตน์ บุญนวล ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
144 บำรุงศักดิ์ แซ่เหลา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
145 ศรรักษ์ รัตนา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
146 ศานิต แก้วเสถียร วิทยาลัยนานาชาติ ม.อ.
147 กัมปนาท โชติกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
148 เกรียงไกร หนูทองคำ ศูนย์คอมพิวเตอร์
149 โกวิทย์ แซ่เล้า ศูนย์คอมพิวเตอร์
150 โกศล โภคาอนนต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
151 ขนกกุล แซ่โค้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์
152 คณกรณ์ หอศิริธรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
153 จตุพร ชูช่วย ศูนย์คอมพิวเตอร์
154 จีรศักดิ์ สายนาค ศูนย์คอมพิวเตอร์
155 ชาตรี คู่ณรงค์นันทกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
156 ชำนาญ อินทสโร ศูนย์คอมพิวเตอร์
157 ณัฏฐิกา หัตถกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
158 ณัฐพล เพชรจิระวรพงศ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
159 ณัฐวุฒิ วิจิตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
160 ดวงธิดา ชูมาลี ศูนย์คอมพิวเตอร์
161 ทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
162 ทิพาพร พัฒนศิริ ศูนย์คอมพิวเตอร์
163 ธนานันต์ วุฒิสิทธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
164 ธีรพงศ์ ชื่นจิตร ศูนย์คอมพิวเตอร์
165 ธีระยุทธ์ ประสมพงศ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
166 นภารัตน์ ห่อทอง ศูนย์คอมพิวเตอร์
167 เบญจวรรณ นวลบุญ ศูนย์คอมพิวเตอร์
168 ประทีป โคตัน ศูนย์คอมพิวเตอร์
169 ปรีชา ศรีมนัสรัตน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
170 ปานชนก จิตชาญวิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์
171 พงศพัฒน์ หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
172 พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร ศูนย์คอมพิวเตอร์
173 พัณณิตา เจ้าประสงค์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
174 พิสัณห์ ดวงจันทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
175 ไพโรจน์ กุลบุตร ศูนย์คอมพิวเตอร์
176 มลิวัลย์ แซ่อึ้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
177 รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง ศูนย์คอมพิวเตอร์
178 วชิรวิชญ์ จิวานิจ ศูนย์คอมพิวเตอร์
179 วรพจน์ คงอรุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
180 วรรณวรางค์ จิตผิวงาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
181 วันวิสาข์ จิตผิวงาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
182 วิบูลย์ วราสิทธิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์
183 วิไลลักษณ์ ผอมภักดี ศูนย์คอมพิวเตอร์
184 วิไลวรรณ หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
185 ศศิธร คงหนู ศูนย์คอมพิวเตอร์
186 ศิเนตร กิ้มเส้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
187 ศิริรัตน์ กรอดสุย ศูนย์คอมพิวเตอร์
188 ศุตธนา ธานีโต ศูนย์คอมพิวเตอร์
189 สงกรานต์ มุณีแนม ศูนย์คอมพิวเตอร์
190 สมชาย วนะธนศิลป์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
191 สัมพันธ์ ลิมปิติ ศูนย์คอมพิวเตอร์
192 สัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี ศูนย์คอมพิวเตอร์
193 สาคร หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
194 สิทธินัย วงศ์งาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
195 สิรภัทร แซ่ลิ่ว ศูนย์คอมพิวเตอร์
196 สิริมา แซ่เฮีย ศูนย์คอมพิวเตอร์
197 สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
198 สุนทรี นภิบาล ศูนย์คอมพิวเตอร์
199 สุปราณี เย้าดุสิต ศูนย์คอมพิวเตอร์
200 สุรีย์พร อังสุภานิช ศูนย์คอมพิวเตอร์
201 สุวิทย์ สุวรรณเจริญ ศูนย์คอมพิวเตอร์
202 หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
203 อัษฏายุทธ์ แซ่ลิ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์
204 เอกณัฏฐ์ วิทยาสมบูรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
205 เอกพล ตรีเนตรวรคุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
206 สัตยา บุญรัตนชู ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
207 รัตนา สุวรรณการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
208 ฉันทวัฒน์ แซ่หลี สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.
209 นัฐพงศ์ บุญคงแก้ว สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
210 วรรณิศา รัตนา สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
211 โยษิตา เล่ามนัสวี สถาบันวิจัยระบบพลังงาน (โครงการจัดตั้ง)
212 พัทธนันท์ ลิ่มอรุณวงศ์ สถาบันสันติศึกษา
213 มะรอซี ลีเมาะ สถาบันฮาลาล
214 เกียรติศักดิ์ คมขำ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการจัดตั้ง)
215 ธันวา เจ๊ะอาแว สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการจัดตั้ง)
216 ศรายุทธ จุลแก้ว สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการจัดตั้ง)
217 สราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการจัดตั้ง)
218 สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการจัดตั้ง)
219 พินทุมาศ แก้วสว่าง สำนักงานหอประวัติ
220 เจตพล เชียงจันทร์ สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)
221 ชุลีพร สะสม สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
222 ณัฐพงษ์ หนิมุสา สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
223 สรยุทธ แก้วสุวรรณ์ สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
224 อภิชาติ และดัม สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
225 ศุภกรวัฒจฐ์ เพ็ชรรัตน์ สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
226 ก้องชนก ทองพรัด สำนักงานอธิการบดี (กองทะเบียนและประมวลผล)
227 จักรภพ แซ่ลิ่ม สำนักงานอธิการบดี (กองทะเบียนและประมวลผล)
228 กฤตกร อินแพง สำนักงานอธิการบดี (กองแผนงาน)
229 กิตติยา อุไรพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่)
230 หวันซานะ ลือแมะ สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานประกันคุณภาพ)
231 ขวัญเนตร ปุญญถาวร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
232 สมพงศ์ หุตะจูฑะ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
233 อัษฎายุธ อุบลกาญจน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
234 จันทนา อ่อนดี สำนักวิจัยและพัฒนา
235 นาลิวัน หีมเห็ม สำนักวิจัยและพัฒนา

สมาชิกพิเศษ

  1. ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม ข้าราชการบำนาญ ม.อ.