สมาชิก

สมาชิกชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT

ของ ม.อ. ทุกวิทยาเขต เมื่อ 22 ต.ค. 55 – 12 ธ.ค. 62

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 พรจรัส สุทธินันท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 นิติ โชติแก้ว คณะการแพทย์แผนไทย
3 จรรยา เพชรหวน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
4 เทอดพงษ์ แก้วประกอบ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
5 ยุวภา โฆสกิตติกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
6 ศศิธร ลิ่มจู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
7 ธนาวุฒิ สงสุข คณะทันตแพทยศาสตร์
8 ธีรเดช เขมะธีรรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
9 บัณฑิต ชนะถาวร คณะทันตแพทยศาสตร์
10 มงคล ทองเพชรคง คณะทันตแพทยศาสตร์
11 วิศิษฐ โชติอุทยางกูร คณะทันตแพทยศาสตร์
12 สุทิศา จรียานุวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
13 มาโนช จันทรวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
14 แมลงปอ บุญเลื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์
15 ศุภางค์ อุลมัย คณะทันตแพทยศาสตร์
16 ธีระทัศน์ เสียงอ่อน คณะเทคนิคการแพทย์
17 จอมขวัญ สุวรรณมณี คณะพยาบาลศาสตร์
18 ธันยพงศ์ อัมพุกานน คณะพยาบาลศาสตร์
19 ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์
20 สหภาพ หีมเขียว คณะพยาบาลศาสตร์
21 กัลยา ศุภรพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
22 โกเมน เรืองฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์
23 ชฎาพร สังขชาติ คณะแพทยศาสตร์
24 ดลเหลาะ ริดโต คณะแพทยศาสตร์
25 ธนากร สะอาดดี คณะแพทยศาสตร์
26 ธิดารัตน์ ผอมแก้ว คณะแพทยศาสตร์
27 นันทพร อนุราษฎร์ คณะแพทยศาสตร์
28 พงศ์กานต์ กาลสงค์ คณะแพทยศาสตร์
29 พงศธร ทองราช คณะแพทยศาสตร์
30 สุณิสา มูเก็ม คณะแพทยศาสตร์
31 สุรเชษฐ์ หนูแท้ คณะแพทยศาสตร์
32 สมคิด อินทจักร คณะแพทยศาสตร์ (ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
33 ธีรพันธุ์ บุญราช คณะเภสัชศาสตร์
34 ธีรวัฒน์ แตระกุล คณะเภสัชศาสตร์
35 ภานุชญา มณีวรรณ คณะเภสัชศาสตร์
36 ศิริพงษ์ ศิริวรรณ คณะเภสัชศาสตร์
37 ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล คณะวิทยาการจัดการ
38 บุญศิริ บุญยก คณะวิทยาการจัดการ
39 ปานทิพย์ ผดุงจิตเกษม คณะวิทยาการจัดการ
40 เพียงพิศ สุกแดง คณะวิทยาการจัดการ
41 ภัทรสุดา สุขทอง คณะวิทยาการจัดการ
42 นัจดี ดอเล๊าะ คณะวิทยาศาสตร์
43 นิธิ ทะนนท์ คณะวิทยาศาสตร์
44 พลชัย ลพานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
45 วณิกบุตร วัฒนมติพจน์ คณะวิทยาศาสตร์
46 วรรณรักษ์ นุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
47 วัธกร เจริญสิริสกุล คณะวิทยาศาสตร์
48 สถาพร สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
49 อัญชลี พัฒนพันธ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์
50 อรอุมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์
51 ภูษิต แซ่อุ้ย คณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
52 ชัยวัฒน์ พานิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
53 กฤษณะ คีรีวัลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
54 เกสินี พัฒนพิสุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
55 ธวัช วราไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์
56 ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
57 ปิยะวัชร์ จูงศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
58 ปุณณวัชร์ วิเทียมญลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
59 ฝาติหม๊ะ โปติล่ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก คณะวิศวกรรมศาสตร์
61 ราชศักดิ์ บูรณะพาณิชย์กิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
62 รุ่งโรจน์ แซ่จุ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
63 ลภัสรดา ศิริไพบูลย์ สงสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
64 วรรษิษฐ์ ศิริลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
65 วันชัย แซ่ลิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
66 สุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
67 พงษ์พันธ์ จันทราช คณะวิศวกรรมศาสตร์
68 จรัล บูลวิบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์
69 ธนพล กิ่งภูเขา คณะศิลปศาสตร์
70 มิตร ไร่พุทธา คณะศิลปศาสตร์
71 ศุภกิตติ์ ทองทวี คณะศิลปศาสตร์
72 สรศักดิ์ พันธ์แก้ว คณะศิลปศาสตร์
73 เสกสรร มาลานุสรณ์ คณะศิลปศาสตร์
74 ทวีศักดิ์ ปัญญาใส คณะสัตวแพทยศาสตร์
75 สานุนัย เทียนแพ คณะสัตวแพทยศาสตร์
76 ไชยรัตน์ ศรีประสม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
77 ธีรพล สุวรรณสะอาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
78 ภูวนาท คงแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
79 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
80 วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย
81 ทศพล สนธิกุล ม.อ.ตรัง
82 ธเนษฐ เข็มทอง ม.อ.ตรัง
83 พงษ์พันธ์ ประพันธ์ ม.อ.ตรัง
84 วรันธร พันธุ์เกตุ ม.อ.ตรัง
85 อนันต์ ทองนวล ม.อ.ตรัง
86 อรวรรณ สรรเพชร ม.อ.ตรัง
87 กรกช สวัสดิ์ชูแก้ว ม.อ.ปัตตานี (คณะพยาบาลศาสตร์)
88 กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน ม.อ.ปัตตานี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
89 ลักขณา ฉุ้นทิ้ง ม.อ.ปัตตานี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
90 สาวิตรี วงษ์นุ่น ม.อ.ปัตตานี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
91 นุรรุสดี แวกะจิ ม.อ.ปัตตานี (คณะรัฐศาสตร์)
92 สัมพันธ์ คงมาก ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสือสาร)
93 อับดุลอาซิส ดือราแม ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสือสาร)
94 สมาน เจะมะ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสื่อสาร)
95 สุรกิจ ชูเดช ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสื่อสาร)
96 ชาตรี คงสมบูรณ์ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
97 นูรดีน วันสุไลมาน ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
98 ยะยา เปาะลอ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
99 วิศาล เดิมหลิ่ม ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
100 แวฮาซัน แวหะมะ ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ)
101 สาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ)
102 พงศ์พัฒน์ ทองกราว ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
103 พิภัตน์ เผ่าจินดา ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
104 สิทธิโชค โนะ ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
105 อับดุลฮาเลม มาลา ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
106 อัซมิง เซะ ม.อ.ปัตตานี (วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
107 อานนท์ เหมือนกู้ ม.อ.ปัตตานี (วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
108 ไซนันต์ สะมาแอ ม.อ.ปัตตานี (สำนักงานอธิการบดี)
109 นูรุดดีน มูลทรัพย์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักงานอธิการบดี)
110 กิตติศักดิ์ แก้วเนียม ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
111 ภัทธ์ เอมวัฒน์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
112 อำนาจ สุคนเขตร์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
113 ธนเทพ จันทเดช ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
114 พันธ์พงษ์ คงกระพันธ์ ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
115 สนธยา เมืองโต ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
116 สมชาย ศรียาเทพ ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
117 สายัณ อินชะนะ ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
118 นพคุณ ตันติสุภะวงศ์ ม.อ.ภูเก็ต (คณะการบริการและการท่องเที่ยว)
119 ศราวุฒิ คงเหมาะ ม.อ.ภูเก็ต (คณะการบริการและการท่องเที่ยว)
120 ญาณวัฒน์ ภู่วรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
121 อิทธิพล ทิพย์สุวรรณ ม.อ.ภูเก็ต (คณะวิเทศศึกษา)
122 จิรวัฒน์ แท่นทอง ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
123 พฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
124 พิชญะ บุญญานุวัตร ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
125 ภควัต ทองบุญ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
126 ศศิธร หนูทอง ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
127 อนุพงศ์ รองมาก ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
128 อมตวิทย์ คำแหง ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
129 เอกวัฒน์ วชิระพันธุ์ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
130 โกวิทย์ สุดใจ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
131 ชยธร วัฒนชาลี ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
132 นนทพน รัตนพิทยาภรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
133 นพชาติ เลิศพูนสวัสดิ์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
134 ภาษิต เสกสรรค์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
135 อิศร ไชยเสน ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
136 ณัฐกรณ์ มิ่งแก้ว ม.อ.ภูเก็ต (สำนักงานอธิการบดี)
137 นิติวัฒน์ ทองขาว ม.อ.ภูเก็ต (สำนักงานอธิการบดี)
138 ปรีชา บุญล้ำ ม.อ.ภูเก็ต (สำนักงานอธิการบดี)
139 ขวัญยืน ปานโม ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
140 จำเป็น ปรีชา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
141 ทนงเดช หนูสีแก้ว ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
142 ธวัชชัย อดิเทพสถิต ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
143 เนาวรัตน์ บุญนวล ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
144 บำรุงศักดิ์ แซ่เหลา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
145 ศรรักษ์ รัตนา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
146 ศานิต แก้วเสถียร วิทยาลัยนานาชาติ ม.อ.
147 กัมปนาท โชติกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
148 เกรียงไกร หนูทองคำ ศูนย์คอมพิวเตอร์
149 โกวิทย์ แซ่เล้า ศูนย์คอมพิวเตอร์
150 โกศล โภคาอนนต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
151 ขนกกุล แซ่โค้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์
152 คณกรณ์ หอศิริธรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
153 จตุพร ชูช่วย ศูนย์คอมพิวเตอร์
154 จักรกฤตย์ โชติเกียรติคุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
155 จีรศักดิ์ สายนาค ศูนย์คอมพิวเตอร์
156 ชาตรี คู่ณรงค์นันทกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
157 ชำนาญ อินทสโร ศูนย์คอมพิวเตอร์
158 ณัฏฐิกา หัตถกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
159 ณัฐพล เพชรจิระวรพงศ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
160 ณัฐวุฒิ วิจิตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
161 ดวงธิดา ชูมาลี ศูนย์คอมพิวเตอร์
162 ทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
163 ทิพาพร พัฒนศิริ ศูนย์คอมพิวเตอร์
164 ธนานันต์ วุฒิสิทธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
165 ธีรพงศ์ ชื่นจิตร ศูนย์คอมพิวเตอร์
166 ธีระยุทธ์ ประสมพงศ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
167 นภารัตน์ ห่อทอง ศูนย์คอมพิวเตอร์
168 นิชาภา จุลวัจน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
169 เบญจวรรณ นวลบุญ ศูนย์คอมพิวเตอร์
170 ประทีป โคตัน ศูนย์คอมพิวเตอร์
171 ปรีชา ศรีมนัสรัตน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
172 ปานชนก จิตชาญวิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์
173 พงศพัฒน์ หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
174 พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร ศูนย์คอมพิวเตอร์
175 พัณณิตา เจ้าประสงค์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
176 พิสัณห์ ดวงจันทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
177 ไพโรจน์ กุลบุตร ศูนย์คอมพิวเตอร์
178 มลิวัลย์ แซ่อึ้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
179 รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง ศูนย์คอมพิวเตอร์
180 วชิรวิชญ์ จิวานิจ ศูนย์คอมพิวเตอร์
181 วรพจน์ คงอรุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
182 วรรณวรางค์ จิตผิวงาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
183 วันวิสาข์ จิตผิวงาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
184 วิบูลย์ วราสิทธิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์
185 วิไลลักษณ์ ผอมภักดี ศูนย์คอมพิวเตอร์
186 วิไลวรรณ หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
187 ศศิธร คงหนู ศูนย์คอมพิวเตอร์
188 ศิเนตร กิ้มเส้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
189 ศิริรัตน์ กรอดสุย ศูนย์คอมพิวเตอร์
190 ศุตธนา ธานีโต ศูนย์คอมพิวเตอร์
191 สงกรานต์ มุณีแนม ศูนย์คอมพิวเตอร์
192 สมชาย วนะธนศิลป์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
193 สัมพันธ์ ลิมปิติ ศูนย์คอมพิวเตอร์
194 สัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี ศูนย์คอมพิวเตอร์
195 สาคร หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
196 สิทธินัย วงศ์งาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
197 สิรภัทร แซ่ลิ่ว ศูนย์คอมพิวเตอร์
198 สิริมา แซ่เฮีย ศูนย์คอมพิวเตอร์
199 สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
200 สุนทรี นภิบาล ศูนย์คอมพิวเตอร์
201 สุปราณี เย้าดุสิต ศูนย์คอมพิวเตอร์
202 สุรีย์พร อังสุภานิช ศูนย์คอมพิวเตอร์
203 สุวิทย์ สุวรรณเจริญ ศูนย์คอมพิวเตอร์
204 หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
205 อัษฏายุทธ์ แซ่ลิ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์
206 เอกณัฏฐ์ วิทยาสมบูรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
207 เอกพล ตรีเนตรวรคุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
208 สัตยา บุญรัตนชู ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
209 ฉันทวัฒน์ แซ่หลี สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.
210 นัฐพงศ์ บุญคงแก้ว สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
211 วรรณิศา รัตนา สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
212 โยษิตา เล่ามนัสวี สถาบันวิจัยระบบพลังงาน (โครงการจัดตั้ง)
213 พัทธนันท์ ลิ่มอรุณวงศ์ สถาบันสันติศึกษา
214 มะรอซี ลีเมาะ สถาบันฮาลาล
215 เกียรติศักดิ์ คมขำ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการจัดตั้ง)
216 ธันวา เจ๊ะอาแว สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการจัดตั้ง)
217 รัตนา สุวรรณการ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการจัดตั้ง)
218 ศรายุทธ จุลแก้ว สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการจัดตั้ง)
219 สราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการจัดตั้ง)
220 สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (โครงการจัดตั้ง)
221 พินทุมาศ แก้วสว่าง สำนักงานหอประวัติ
222 เจตพล เชียงจันทร์ สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)
223 ชุลีพร สะสม สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
224 ณัฐพงษ์ หนิมุสา สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
225 สรยุทธ แก้วสุวรรณ์ สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
226 อภิชาติ และดัม สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
227 อัญชนา ล่าบ้านหลวง สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)
228 ศุภกรวัฒจฐ์ เพ็ชรรัตน์ สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
229 ก้องชนก ทองพรัด สำนักงานอธิการบดี (กองทะเบียนและประมวลผล)
230 จักรภพ แซ่ลิ่ม สำนักงานอธิการบดี (กองทะเบียนและประมวลผล)
231 กฤตกร อินแพง สำนักงานอธิการบดี (กองแผนงาน)
232 กิตติยา อุไรพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่)
233 หวันซานะ ลือแมะ สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานประกันคุณภาพ)
234 ขวัญเนตร ปุญญถาวร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
235 สมพงศ์ หุตะจูฑะ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
236 อัษฎายุธ อุบลกาญจน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
237 จันทนา อ่อนดี สำนักวิจัยและพัฒนา
238 นาลิวัน หีมเห็ม สำนักวิจัยและพัฒนา

สมาชิกพิเศษ

  1. ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม ข้าราชการบำนาญ ม.อ.