สมาชิก

สมาชิกชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT

ของ ม.อ. ทุกวิทยาเขต เมื่อ 22 ต.ค. 55 – 23 ม.ค. 63

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

1 พรจรัส สุทธินันท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 นิติ โชติแก้ว คณะการแพทย์แผนไทย
3 จรรยา เพชรหวน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
4 เทอดพงษ์ แก้วประกอบ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
5 ยุวภา โฆสกิตติกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
6 ศศิธร ลิ่มจู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
7 ธนาวุฒิ สงสุข คณะทันตแพทยศาสตร์
8 ธีรเดช เขมะธีรรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
9 นพสิทธิ์ ไชยนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์
10 บัณฑิต ชนะถาวร คณะทันตแพทยศาสตร์
11 มงคล ทองเพชรคง คณะทันตแพทยศาสตร์
12 วิศิษฐ โชติอุทยางกูร คณะทันตแพทยศาสตร์
13 สุทิศา จรียานุวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
14 อุมา เพ็ชรคง คณะทันตแพทยศาสตร์
15 มาโนช จันทรวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
16 แมลงปอ บุญเลื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์
17 ธีระทัศน์ เสียงอ่อน คณะเทคนิคการแพทย์
18 จอมขวัญ สุวรรณมณี คณะพยาบาลศาสตร์
19 ธันยพงศ์ อัมพุกานน คณะพยาบาลศาสตร์
20 ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์
21 สหภาพ หีมเขียว คณะพยาบาลศาสตร์
22 กัลยา ศุภรพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
23 โกเมน เรืองฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์
24 ชฎาพร สังขชาติ คณะแพทยศาสตร์
25 ดลเหลาะ ริดโต คณะแพทยศาสตร์
26 ธนากร สะอาดดี คณะแพทยศาสตร์
27 ธิดารัตน์ ผอมแก้ว คณะแพทยศาสตร์
28 พงศ์กานต์ กาลสงค์ คณะแพทยศาสตร์
29 พงศธร ทองราช คณะแพทยศาสตร์
30 สุรเชษฐ์ หนูแท้ คณะแพทยศาสตร์
31 สานุนัย เทียนแพ คณะแพทยศาสตร์
32 สมคิด อินทจักร คณะแพทยศาสตร์ (ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
33 นันทพร อนุราษฎร์ คณะแพทยศาสตร์ (สำนักงานเลขานุการ)
34 สุณิสา มูเก็ม คณะแพทยศาสตร์ (สำนักงานเลขานุการ)
35 ธีรพันธุ์ บุญราช คณะเภสัชศาสตร์
36 ธีรวัฒน์ แตระกุล คณะเภสัชศาสตร์
37 ภานุชญา มณีวรรณ คณะเภสัชศาสตร์
38 ศิริพงษ์ ศิริวรรณ คณะเภสัชศาสตร์
39 ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล คณะวิทยาการจัดการ
40 บุญศิริ บุญยก คณะวิทยาการจัดการ
41 ปานทิพย์ ผดุงจิตเกษม คณะวิทยาการจัดการ
42 เพียงพิศ สุกแดง คณะวิทยาการจัดการ
43 นัจดี ดอเล๊าะ คณะวิทยาศาสตร์
44 พลชัย ลพานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
45 วณิกบุตร วัฒนมติพจน์ คณะวิทยาศาสตร์
46 วรรณรักษ์ นุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
47 วัธกร เจริญสิริสกุล คณะวิทยาศาสตร์
48 สถาพร สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
49 อัญชลี พัฒนพันธ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์
50 อรอุมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์
51 ภูษิต แซ่อุ้ย คณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
52 ชัยวัฒน์ พานิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
53 กฤษณะ คีรีวัลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
54 เกสินี พัฒนพิสุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
55 ธวัช วราไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์
56 ปิยะวัชร์ จูงศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
57 ปุณณวัชร์ วิเทียมญลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
58 ฝาติหม๊ะ โปติล่ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
59 พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 ราชศักดิ์ บูรณะพาณิชย์กิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
61 รุ่งโรจน์ แซ่จุ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
62 ลภัสรดา ศิริไพบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
63 วรรษิษฐ์ ศิริลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
64 วันชัย แซ่ลิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
65 สุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
66 พงษ์พันธ์ จันทราช คณะวิศวกรรมศาสตร์
67 จรัล บูลวิบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์
68 ธนพล กิ่งภูเขา คณะศิลปศาสตร์
69 มิตร ไร่พุทธา คณะศิลปศาสตร์
70 ศุภกิตติ์ ทองทวี คณะศิลปศาสตร์
71 สรศักดิ์ พันธ์แก้ว คณะศิลปศาสตร์
72 เสกสรร มาลานุสรณ์ คณะศิลปศาสตร์
73 ทวีศักดิ์ ปัญญาใส คณะสัตวแพทยศาสตร์
74 ธีรพล สุวรรณสะอาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
75 ภูวนาท คงแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
76 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
77 วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย
78 ทศพล สนธิกุล ม.อ.ตรัง
79 ธเนษฐ เข็มทอง ม.อ.ตรัง
80 พงษ์พันธ์ ประพันธ์ ม.อ.ตรัง
81 อนันต์ ทองนวล ม.อ.ตรัง
82 อรวรรณ สรรเพชร ม.อ.ตรัง
83 กรกช สวัสดิ์ชูแก้ว ม.อ.ปัตตานี (คณะพยาบาลศาสตร์)
84 ลักขณา ฉุ้นทิ้ง ม.อ.ปัตตานี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
85 สาวิตรี วงษ์นุ่น ม.อ.ปัตตานี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
86 นุรรุสดี แวกะจิ ม.อ.ปัตตานี (คณะรัฐศาสตร์)
87 อับดุลอาซิส ดือราแม ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสือสาร)
88 สมาน เจะมะ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสื่อสาร)
89 สุรกิจ ชูเดช ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสื่อสาร)
90 ชาตรี คงสมบูรณ์ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
91 นูรดีน วันสุไลมาน ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
92 ยะยา เปาะลอ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
93 วิศาล เดิมหลิ่ม ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
94 สาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ)
95 พิภัตน์ เผ่าจินดา ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
96 ศิวะศวัส ศวัสร์กุลกร ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
97 สิทธิโชค โนะ ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
98 อับดุลฮาเลม มาลา ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
99 อัซมิง เซะ ม.อ.ปัตตานี (วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
100 อานนท์ เหมือนกู้ ม.อ.ปัตตานี (วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
101 ธนเทพ จันทเดช ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
102 พันธ์พงษ์ คงกระพันธ์ ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
103 สนธยา เมืองโต ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
104 สมชาย ศรียาเทพ ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
105 สายัณ อินชะนะ ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
106 ไซนันต์ สะมาแอ ม.อ.ปัตตานี (สำนักงานอธิการบดี)
107 นูรุดดีน มูลทรัพย์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักงานอธิการบดี)
108 กิตติศักดิ์ แก้วเนียม ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
109 ภัทธ์ เอมวัฒน์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
110 อำนาจ สุคนเขตร์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
111 นพคุณ ตันติสุภะวงศ์ ม.อ.ภูเก็ต (คณะการบริการและการท่องเที่ยว)
112 ศราวุฒิ คงเหมาะ ม.อ.ภูเก็ต (คณะการบริการและการท่องเที่ยว)
113 ญาณวัฒน์ ภู่วรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
114 อิทธิพล ทิพย์สุวรรณ ม.อ.ภูเก็ต (คณะวิเทศศึกษา)
115 พฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
116 พิชญะ บุญญานุวัตร ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
117 ภควัต ทองบุญ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
118 ศศิธร หนูทอง ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
119 อนุพงศ์ รองมาก ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
120 อมตวิทย์ คำแหง ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
121 เอกวัฒน์ วชิระพันธุ์ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
122 โกวิทย์ สุดใจ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
123 ชยธร วัฒนชาลี ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
124 นนทพน รัตนพิทยาภรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
125 นพชาติ เลิศพูนสวัสดิ์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
126 ภาษิต เสกสรรค์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
127 อิศร ไชยเสน ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
128 ณัฐกรณ์ มิ่งแก้ว ม.อ.ภูเก็ต (สำนักงานอธิการบดี)
129 นิติวัฒน์ ทองขาว ม.อ.ภูเก็ต (สำนักงานอธิการบดี)
130 ปรีชา บุญล้ำ ม.อ.ภูเก็ต (สำนักงานอธิการบดี)
131 ขวัญยืน ปานโม ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
132 จำเป็น ปรีชา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
133 ทนงเดช หนูสีแก้ว ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
134 ธวัชชัย อดิเทพสถิต ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
135 เนาวรัตน์ บุญนวล ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
136 บำรุงศักดิ์ แซ่เหลา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
137 ศรรักษ์ รัตนา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
138 ศานิต แก้วเสถียร วิทยาลัยนานาชาติ ม.อ.
139 กัมปนาท โชติกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
140 เกรียงไกร หนูทองคำ ศูนย์คอมพิวเตอร์
141 โกวิทย์ แซ่เล้า ศูนย์คอมพิวเตอร์
142 โกศล โภคาอนนต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
143 ขนกกุล แซ่โค้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์
144 คณกรณ์ หอศิริธรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
145 จตุพร ชูช่วย ศูนย์คอมพิวเตอร์
146 จักรกฤตย์ โชติเกียรติคุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
147 จีรศักดิ์ สายนาค ศูนย์คอมพิวเตอร์
148 ชาตรี คู่ณรงค์นันทกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
149 ชำนาญ อินทสโร ศูนย์คอมพิวเตอร์
150 ณัฏฐิกา หัตถกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
151 ณัฐพล เพชรจิระวรพงศ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
152 ณัฐวุฒิ วิจิตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
153 ดวงธิดา ชูมาลี ศูนย์คอมพิวเตอร์
154 ทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
155 ทิพาพร พัฒนศิริ ศูนย์คอมพิวเตอร์
156 ธนานันต์ วุฒิสิทธิ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
157 ธีรพงศ์ ชื่นจิตร ศูนย์คอมพิวเตอร์
158 ธีระยุทธ์ ประสมพงศ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
159 นภารัตน์ ห่อทอง ศูนย์คอมพิวเตอร์
160 นิชาภา จุลวัจน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
161 เบญจวรรณ นวลบุญ ศูนย์คอมพิวเตอร์
162 ประทีป โคตัน ศูนย์คอมพิวเตอร์
163 ปรีชา ศรีมนัสรัตน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
164 ปานชนก จิตชาญวิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์
165 พงศพัฒน์ หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
166 พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร ศูนย์คอมพิวเตอร์
167 พัณณิตา เจ้าประสงค์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
168 พิสัณห์ ดวงจันทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
169 ไพโรจน์ กุลบุตร ศูนย์คอมพิวเตอร์
170 มลิวัลย์ แซ่อึ้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
171 รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง ศูนย์คอมพิวเตอร์
172 วชิรวิชญ์ จิวานิจ ศูนย์คอมพิวเตอร์
173 วรพจน์ คงอรุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
174 วรรณวรางค์ จิตผิวงาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
175 วันวิสาข์ จิตผิวงาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
176 วิบูลย์ วราสิทธิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์
177 วิไลลักษณ์ ผอมภักดี ศูนย์คอมพิวเตอร์
178 วิไลวรรณ หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
179 ศศิธร คงหนู ศูนย์คอมพิวเตอร์
180 ศิเนตร กิ้มเส้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
181 ศิริรัตน์ กรอดสุย ศูนย์คอมพิวเตอร์
182 ศุตธนา ธานีโต ศูนย์คอมพิวเตอร์
183 สงกรานต์ มุณีแนม ศูนย์คอมพิวเตอร์
184 สมชาย วนะธนศิลป์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
185 สัมพันธ์ ลิมปิติ ศูนย์คอมพิวเตอร์
186 สัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี ศูนย์คอมพิวเตอร์
187 สาคร หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
188 สิทธินัย วงศ์งาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
189 สิรภัทร แซ่ลิ่ว ศูนย์คอมพิวเตอร์
190 สิริมา แซ่เฮีย ศูนย์คอมพิวเตอร์
191 สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
192 สุนทรี นภิบาล ศูนย์คอมพิวเตอร์
193 สุปราณี เย้าดุสิต ศูนย์คอมพิวเตอร์
194 สุรีย์พร อังสุภานิช ศูนย์คอมพิวเตอร์
195 สุวิทย์ สุวรรณเจริญ ศูนย์คอมพิวเตอร์
196 หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
197 อัษฏายุทธ์ แซ่ลิ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์
198 เอกณัฏฐ์ วิทยาสมบูรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
199 เอกพล ตรีเนตรวรคุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
200 สัตยา บุญรัตนชู ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
201 ฉันทวัฒน์ แซ่หลี สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.
202 นัฐพงศ์ บุญคงแก้ว สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
203 วรรณิศา รัตนา สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
204 โยษิตา เล่ามนัสวี สถาบันวิจัยระบบพลังงาน (โครงการจัดตั้ง)
205 พัทธนันท์ ลิ่มอรุณวงศ์
สถาบันสันติศึกษา
206 มะรอซี ลีเมาะ สถาบันฮาลาล
207 เกียรติศักดิ์ คมขำ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
208 ธันวา เจ๊ะอาแว สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
209 รัตนา สุวรรณการ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
210 ศรายุทธ จุลแก้ว สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
211 สราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
212 สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
213 ปภาณ ตั้งศรีเจริญ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
214 อัครพงษ์ แซ่จอง สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
215 พินทุมาศ แก้วสว่าง สำนักงานหอประวัติ
216 อัญชนา ล่าบ้านหลวง สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)
217 เจตพล เชียงจันทร์ สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)
218 ชุลีพร สะสม สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
219 ณัฐพงษ์ หนิมุสา สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
220 สรยุทธ แก้วสุวรรณ์ สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
221 อภิชาติ และดัม สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
222 วรพล บุญพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
223 ก้องชนก ทองพรัด สำนักงานอธิการบดี (กองทะเบียนและประมวลผล)
224 จักรภพ แซ่ลิ่ม สำนักงานอธิการบดี (กองทะเบียนและประมวลผล)
225 กฤตกร อินแพง สำนักงานอธิการบดี (กองแผนงาน)
226 กิตติยา อุไรพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่)
227 หวันซานะ ลือแมะ สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานประกันคุณภาพ)
228 ขวัญเนตร ปุญญถาวร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
229 สมพงศ์ หุตะจูฑะ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
230 อัษฎายุธ อุบลกาญจน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
231 จันทนา อ่อนดี สำนักวิจัยและพัฒนา
232 นาลิวัน หีมเห็ม สำนักวิจัยและพัฒนา