สมาชิก

สมาชิกชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT

ของ ม.อ. ทุกวิทยาเขต เมื่อ 22 ต.ค. 55 – 24 ก.พ. 63

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 พรจรัส สุทธินันท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 นิติ โชติแก้ว คณะการแพทย์แผนไทย
3 เทอดพงษ์ แก้วประกอบ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
4 ยุวภา โฆสกิตติกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
5 ศศิธร ลิ่มจู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
6 ธนาวุฒิ สงสุข คณะทันตแพทยศาสตร์
7 ธีรเดช เขมะธีรรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
8 นพสิทธิ์ ไชยนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์
9 บัณฑิต ชนะถาวร คณะทันตแพทยศาสตร์
10 มงคล ทองเพชรคง คณะทันตแพทยศาสตร์
11 สุทิศา จรียานุวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
12 อุมา เพ็ชรคง คณะทันตแพทยศาสตร์
13 มาโนช จันทรวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
14 แมลงปอ บุญเลื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์
15 ธีระทัศน์ เสียงอ่อน คณะเทคนิคการแพทย์
16 จอมขวัญ สุวรรณมณี คณะพยาบาลศาสตร์
17 ธันยพงศ์ อัมพุกานน คณะพยาบาลศาสตร์
18 ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์
19 สหภาพ หีมเขียว คณะพยาบาลศาสตร์
20 กัลยา ศุภรพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
21 โกเมน เรืองฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์
22 ชฎาพร สังขชาติ คณะแพทยศาสตร์
23 ดลเหลาะ ริดโต คณะแพทยศาสตร์
24 ธนากร สะอาดดี คณะแพทยศาสตร์
25 ธิดารัตน์ ผอมแก้ว คณะแพทยศาสตร์
26 พงศ์กานต์ กาลสงค์ คณะแพทยศาสตร์
27 พงศธร ทองราช คณะแพทยศาสตร์
28 สุรเชษฐ์ หนูแท้ คณะแพทยศาสตร์
29 สานุนัย เทียนแพ คณะแพทยศาสตร์
30 สมคิด อินทจักร คณะแพทยศาสตร์ (ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
31 นันทพร อนุราษฎร์ คณะแพทยศาสตร์ (สำนักงานเลขานุการ)
32 สุณิสา มูเก็ม คณะแพทยศาสตร์ (สำนักงานเลขานุการ)
33 ธีรพันธุ์ บุญราช คณะเภสัชศาสตร์
34 ธีรวัฒน์ แตระกุล คณะเภสัชศาสตร์
35 ภานุชญา มณีวรรณ คณะเภสัชศาสตร์
36 ศิริพงษ์ ศิริวรรณ คณะเภสัชศาสตร์
37 ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล คณะวิทยาการจัดการ
38 บุญศิริ บุญยก คณะวิทยาการจัดการ
39 ปานทิพย์ ผดุงจิตเกษม คณะวิทยาการจัดการ
40 เพียงพิศ สุกแดง คณะวิทยาการจัดการ
41 นัจดี ดอเล๊าะ คณะวิทยาศาสตร์
42 พลชัย ลพานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
43 วณิกบุตร วัฒนมติพจน์ คณะวิทยาศาสตร์
44 วรรณรักษ์ นุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
45 วัธกร เจริญสิริสกุล คณะวิทยาศาสตร์
46 สถาพร สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
47 อัญชลี พัฒนพันธ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์
48 อรอุมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์
49 ภูษิต แซ่อุ้ย คณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
50 ชัยวัฒน์ พานิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
51 กฤษณะ คีรีวัลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
52 เกสินี พัฒนพิสุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
53 ธวัช วราไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์
54 ปิยะวัชร์ จูงศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
55 ปุณณวัชร์ วิเทียมญลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
56 ฝาติหม๊ะ โปติล่ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
57 พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก คณะวิศวกรรมศาสตร์
58 ราชศักดิ์ บูรณะพาณิชย์กิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
59 รุ่งโรจน์ แซ่จุ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 ลภัสรดา ศิริไพบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
61 วรรษิษฐ์ ศิริลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
62 วันชัย แซ่ลิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
63 สุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
64 พงษ์พันธ์ จันทราช คณะวิศวกรรมศาสตร์
65 จรัล บูลวิบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์
66 ธนพล กิ่งภูเขา คณะศิลปศาสตร์
67 มิตร ไร่พุทธา คณะศิลปศาสตร์
68 ศุภกิตติ์ ทองทวี คณะศิลปศาสตร์
69 สรศักดิ์ พันธ์แก้ว คณะศิลปศาสตร์
70 เสกสรร มาลานุสรณ์ คณะศิลปศาสตร์
71 ทวีศักดิ์ ปัญญาใส คณะสัตวแพทยศาสตร์
72 ธีรพล สุวรรณสะอาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
73 ภูวนาท คงแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
74 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
75 วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย
76 ทศพล สนธิกุล ม.อ.ตรัง
77 ธเนษฐ เข็มทอง ม.อ.ตรัง
78 พงษ์พันธ์ ประพันธ์ ม.อ.ตรัง
79 อนันต์ ทองนวล ม.อ.ตรัง
80 อรวรรณ สรรเพชร ม.อ.ตรัง
81 กรกช สวัสดิ์ชูแก้ว ม.อ.ปัตตานี (คณะพยาบาลศาสตร์)
82 ลักขณา ฉุ้นทิ้ง ม.อ.ปัตตานี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
83 สาวิตรี วงษ์นุ่น ม.อ.ปัตตานี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
84 นุรรุสดี แวกะจิ ม.อ.ปัตตานี (คณะรัฐศาสตร์)
85 อับดุลอาซิส ดือราแม ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสือสาร)
86 สมาน เจะมะ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสื่อสาร)
87 สุรกิจ ชูเดช ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาการสื่อสาร)
88 ชาตรี คงสมบูรณ์ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
89 นูรดีน วันสุไลมาน ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
90 ยะยา เปาะลอ ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
91 วิศาล เดิมหลิ่ม ม.อ.ปัตตานี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
92 สาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ)
93 พิภัตน์ เผ่าจินดา ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
94 ศิวะศวัส ศวัสร์กุลกร ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
95 สิทธิโชค โนะ ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
96 อับดุลฮาเลม มาลา ม.อ.ปัตตานี (คณะศึกษาศาสตร์)
97 อัซมิง เซะ ม.อ.ปัตตานี (วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
98 อานนท์ เหมือนกู้ ม.อ.ปัตตานี (วิทยาลัยอิสลามศึกษา)
99 ธนเทพ จันทเดช ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
100 พันธ์พงษ์ คงกระพันธ์ ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
101 สนธยา เมืองโต ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
102 สมชาย ศรียาเทพ ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
103 สายัณ อินชะนะ ม.อ.ปัตตานี (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี)
104 ไซนันต์ สะมาแอ ม.อ.ปัตตานี (สำนักงานอธิการบดี)
105 นูรุดดีน มูลทรัพย์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักงานอธิการบดี)
106 กิตติศักดิ์ แก้วเนียม ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
107 ภัทธ์ เอมวัฒน์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
108 อำนาจ สุคนเขตร์ ม.อ.ปัตตานี (สำนักวิทยบริการ)
109 นพคุณ ตันติสุภะวงศ์ ม.อ.ภูเก็ต (คณะการบริการและการท่องเที่ยว)
110 ศราวุฒิ คงเหมาะ ม.อ.ภูเก็ต (คณะการบริการและการท่องเที่ยว)
111 ญาณวัฒน์ ภู่วรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
112 อิทธิพล ทิพย์สุวรรณ ม.อ.ภูเก็ต (คณะวิเทศศึกษา)
113 พฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
114 พิชญะ บุญญานุวัตร ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
115 ภควัต ทองบุญ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
116 ศศิธร หนูทอง ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
117 อนุพงศ์ รองมาก ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
118 อมตวิทย์ คำแหง ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
119 เอกวัฒน์ วชิระพันธุ์ ม.อ.ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
120 โกวิทย์ สุดใจ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
121 ชยธร วัฒนชาลี ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
122 นนทพน รัตนพิทยาภรณ์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
123 นพชาติ เลิศพูนสวัสดิ์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
124 ภาษิต เสกสรรค์ ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
125 อิศร ไชยเสน ม.อ.ภูเก็ต (ศูนย์การเรียนรู้)
126 ณัฐกรณ์ มิ่งแก้ว ม.อ.ภูเก็ต (สำนักงานอธิการบดี)
127 นิติวัฒน์ ทองขาว ม.อ.ภูเก็ต (สำนักงานอธิการบดี)
128 ปรีชา บุญล้ำ ม.อ.ภูเก็ต (สำนักงานอธิการบดี)
129 ขวัญยืน ปานโม ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
130 จำเป็น ปรีชา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
131 ทนงเดช หนูสีแก้ว ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
132 ธวัชชัย อดิเทพสถิต ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
133 เนาวรัตน์ บุญนวล ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
134 บำรุงศักดิ์ แซ่เหลา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
135 ศรรักษ์ รัตนา ม.อ.สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้)
136 ศานิต แก้วเสถียร วิทยาลัยนานาชาติ ม.อ.
137 กัมปนาท โชติกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
138 เกรียงไกร หนูทองคำ ศูนย์คอมพิวเตอร์
139 โกวิทย์ แซ่เล้า ศูนย์คอมพิวเตอร์
140 โกศล โภคาอนนต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
141 ขนกกุล แซ่โค้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์
142 คณกรณ์ หอศิริธรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
143 จตุพร ชูช่วย ศูนย์คอมพิวเตอร์
144 จักรกฤตย์ โชติเกียรติคุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
145 จีรศักดิ์ สายนาค ศูนย์คอมพิวเตอร์
146 ชาตรี คู่ณรงค์นันทกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
147 ชำนาญ อินทสโร ศูนย์คอมพิวเตอร์
148 ณัฏฐิกา หัตถกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
149 ณัฐพล เพชรจิระวรพงศ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
150 ณัฐวุฒิ วิจิตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
151 ดวงธิดา ชูมาลี ศูนย์คอมพิวเตอร์
152 ทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
153 ทิพาพร พัฒนศิริ ศูนย์คอมพิวเตอร์
154 ธนานันต์ วุฒิสิทธิ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
155 ธีรพงศ์ ชื่นจิตร ศูนย์คอมพิวเตอร์
156 ธีระยุทธ์ ประสมพงศ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
157 นภารัตน์ ห่อทอง ศูนย์คอมพิวเตอร์
158 นิชาภา จุลวัจน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
159 เบญจวรรณ นวลบุญ ศูนย์คอมพิวเตอร์
160 ประทีป โคตัน ศูนย์คอมพิวเตอร์
161 ปรีชา ศรีมนัสรัตน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
162 ปานชนก จิตชาญวิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์
163 พงศพัฒน์ หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
164 พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร ศูนย์คอมพิวเตอร์
165 พัณณิตา เจ้าประสงค์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
166 พิสัณห์ ดวงจันทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
167 ไพโรจน์ กุลบุตร ศูนย์คอมพิวเตอร์
168 มลิวัลย์ แซ่อึ้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
169 รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง ศูนย์คอมพิวเตอร์
170 วชิรวิชญ์ จิวานิจ ศูนย์คอมพิวเตอร์
171 วรพจน์ คงอรุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
172 วรรณวรางค์ จิตผิวงาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
173 วันวิสาข์ จิตผิวงาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
174 วิบูลย์ วราสิทธิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์
175 วิไลลักษณ์ ผอมภักดี ศูนย์คอมพิวเตอร์
176 วิไลวรรณ หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
177 ศศิธร คงหนู ศูนย์คอมพิวเตอร์
178 ศิเนตร กิ้มเส้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
179 ศิริรัตน์ กรอดสุย ศูนย์คอมพิวเตอร์
180 ศุตธนา ธานีโต ศูนย์คอมพิวเตอร์
181 สงกรานต์ มุณีแนม ศูนย์คอมพิวเตอร์
182 สมชาย วนะธนศิลป์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
183 สัมพันธ์ ลิมปิติ ศูนย์คอมพิวเตอร์
184 สัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี ศูนย์คอมพิวเตอร์
185 สาคร หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
186 สิทธินัย วงศ์งาม ศูนย์คอมพิวเตอร์
187 สิรภัทร แซ่ลิ่ว ศูนย์คอมพิวเตอร์
188 สิริมา แซ่เฮีย ศูนย์คอมพิวเตอร์
189 สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์
190 สุนทรี นภิบาล ศูนย์คอมพิวเตอร์
191 สุปราณี เย้าดุสิต ศูนย์คอมพิวเตอร์
192 สุรีย์พร อังสุภานิช ศูนย์คอมพิวเตอร์
193 สุวิทย์ สุวรรณเจริญ ศูนย์คอมพิวเตอร์
194 หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
195 อัษฏายุทธ์ แซ่ลิ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์
196 เอกณัฏฐ์ วิทยาสมบูรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
197 เอกพล ตรีเนตรวรคุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
198 สัตยา บุญรัตนชู ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
199 ฉันทวัฒน์ แซ่หลี สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.
200 นัฐพงศ์ บุญคงแก้ว สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
201 วรรณิศา รัตนา สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
202 โยษิตา เล่ามนัสวี สถาบันวิจัยระบบพลังงาน (โครงการจัดตั้ง)
203 พัทธนันท์ ลิ่มอรุณวงศ์ สถาบันสันติศึกษา
204 มะรอซี ลีเมาะ สถาบันฮาลาล
205 เกียรติศักดิ์ คมขำ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
206 ธันวา เจ๊ะอาแว สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
207 รัตนา สุวรรณการ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
208 ศรายุทธ จุลแก้ว สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
209 สราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
210 สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
211 ปภาณ ตั้งศรีเจริญ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
212 อัครพงษ์ แซ่จอง สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
213 พินทุมาศ แก้วสว่าง สำนักงานหอประวัติ
214 อัญชนา ล่าบ้านหลวง สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)
215 เจตพล เชียงจันทร์ สำนักงานอธิการบดี (กองการเจ้าหน้าที่)
216 ชุลีพร สะสม สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
217 ณัฐพงษ์ หนิมุสา สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
218 สรยุทธ แก้วสุวรรณ์ สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
219 อภิชาติ และดัม สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
220 วรพล บุญพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
221 ก้องชนก ทองพรัด สำนักงานอธิการบดี (กองทะเบียนและประมวลผล)
222 จักรภพ แซ่ลิ่ม สำนักงานอธิการบดี (กองทะเบียนและประมวลผล)
223 กฤตกร อินแพง สำนักงานอธิการบดี (กองแผนงาน)
224 กิตติยา อุไรพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่)
225 หวันซานะ ลือแมะ สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานประกันคุณภาพ)
226 ขวัญเนตร ปุญญถาวร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
227 สมพงศ์ หุตะจูฑะ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
228 อัษฎายุธ อุบลกาญจน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
229 จันทนา อ่อนดี สำนักวิจัยและพัฒนา
230 นาลิวัน หีมเห็ม สำนักวิจัยและพัฒนา