สมาชิก

สมาชิกชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT ของ ม.อ. ทุกวิทยาเขต จำนวน 227 คน (ข้อมูลล่าสุด 24 มี.ค. 64)