สมาชิก

สมาชิกชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT ของ ม.อ. ทุกวิทยาเขต จำนวน 217 คน (ข้อมูลล่าสุด 13 ต.ค. 65)