สมาชิก

สมาชิกชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT

ของ ม.อ. ทุกวิทยาเขต เมื่อ 22 ต.ค. 55 – 11 ส.ค. 63

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 พรจรัส สุทธินันท์
2 นิติ โชติแก้ว
3 เทอดพงษ์ แก้วประกอบ
4 ยุวภา โฆสกิตติกุล
5 ศศิธร ลิ่มจู้
6 ธนาวุฒิ สงสุข
7 ธีรเดช เขมะธีรรัตน์
8 นพสิทธิ์ ไชยนนท์
9 บัณฑิต ชนะถาวร
10 มงคล ทองเพชรคง
11 สุทิศา จรียานุวัฒน์
12 อุมา เพ็ชรคง
13 มาโนช จันทรวัฒน์
14 แมลงปอ บุญเลื่อง
15 ธีระทัศน์ เสียงอ่อน
16 จอมขวัญ สุวรรณมณี
17 ธันยพงศ์ อัมพุกานน
18 ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์
19 สหภาพ หีมเขียว
20 กัลยา ศุภรพิพัฒน์
21 โกเมน เรืองฤทธิ์
22 ชฎาพร สังขชาติ
23 ดลเหลาะ ริดโต
24 ธนากร สะอาดดี
25 ธิดารัตน์ ผอมแก้ว
26 พงศ์กานต์ กาลสงค์
27 พงศธร ทองราช
28 สุรเชษฐ์ หนูแท้
29 สานุนัย เทียนแพ
30 สมคิด อินทจักร
31 นันทพร อนุราษฎร์
32 สุณิสา มูเก็ม
33 ธีรพันธุ์ บุญราช
34 ธีรวัฒน์ แตระกุล
35 ภานุชญา มณีวรรณ
36 ศิริพงษ์ ศิริวรรณ
37 ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล
38 บุญศิริ บุญยก
39 ปานทิพย์ ผดุงจิตเกษม
40 เพียงพิศ สุกแดง
41 นัจดี ดอเล๊าะ
42 พลชัย ลพานุสรณ์
43 วณิกบุตร วัฒนมติพจน์
44 วรรณรักษ์ นุรักษ์
45 วัธกร เจริญสิริสกุล
46 สถาพร สุวรรณ
47 อัญชลี พัฒนพันธ์ชัย
48 อรอุมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
49 ภูษิต แซ่อุ้ย
50 ชัยวัฒน์ พานิชกุล
51 กฤษณะ คีรีวัลย์
52 เกสินี พัฒนพิสุทธิ์
53 ธวัช วราไชย
54 ปิยะวัชร์ จูงศิริ
55 ปุณณวัชร์ วิเทียมญลักษณ์
56 ฝาติหม๊ะ โปติล่ะ
57 พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก
58 ราชศักดิ์ บูรณะพาณิชย์กิจ
59 รุ่งโรจน์ แซ่จุ้ง
60 ลภัสรดา ศิริไพบูลย์
61 วรรษิษฐ์ ศิริลักษณ์
62 วันชัย แซ่ลิ่ม
63 สุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์
64 พงษ์พันธ์ จันทราช
65 จรัล บูลวิบูรณ์
66 ธนพล กิ่งภูเขา
67 มิตร ไร่พุทธา
68 ศุภกิตติ์ ทองทวี
69 สรศักดิ์ พันธ์แก้ว
70 เสกสรร มาลานุสรณ์
71 ทวีศักดิ์ ปัญญาใส
72 ธีรพล สุวรรณสะอาด
73 ภูวนาท คงแก้ว
74 สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์
75 วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ
76 ทศพล สนธิกุล
77 ธเนษฐ เข็มทอง
78 พงษ์พันธ์ ประพันธ์
79 อนันต์ ทองนวล
80 อรวรรณ สรรเพชร
81 กรกช สวัสดิ์ชูแก้ว
82 ลักขณา ฉุ้นทิ้ง
83 สาวิตรี วงษ์นุ่น
84 นุรรุสดี แวกะจิ
85 อับดุลอาซิส ดือราแม
86 สมาน เจะมะ
87 สุรกิจ ชูเดช
88 ชาตรี คงสมบูรณ์
89 นูรดีน วันสุไลมาน
90 ยะยา เปาะลอ
91 วิศาล เดิมหลิ่ม
92 สาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง
93 พิภัตน์ เผ่าจินดา
94 ศิวะศวัส ศวัสร์กุลกร
95 สิทธิโชค โนะ
96 อับดุลฮาเลม มาลา
97 อัซมิง เซะ
98 อานนท์ เหมือนกู้
99 ธนเทพ จันทเดช
100 พันธ์พงษ์ คงกระพันธ์
101 สนธยา เมืองโต
102 สมชาย ศรียาเทพ
103 สายัณ อินชะนะ
104 ไซนันต์ สะมาแอ
105 นูรุดดีน มูลทรัพย์
106 กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
107 ภัทธ์ เอมวัฒน์
108 อำนาจ สุคนเขตร์
109 นพคุณ ตันติสุภะวงศ์
110 ศราวุฒิ คงเหมาะ
111 ญาณวัฒน์ ภู่วรณ์
112 อิทธิพล ทิพย์สุวรรณ
113 พฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์
114 พิชญะ บุญญานุวัตร
115 ภควัต ทองบุญ
116 ศศิธร หนูทอง
117 อนุพงศ์ รองมาก
118 อมตวิทย์ คำแหง
119 เอกวัฒน์ วชิระพันธุ์
120 โกวิทย์ สุดใจ
121 เจนณรงค์ ปานเพ็ชร
122 ชยธร วัฒนชาลี
123 นนทพน รัตนพิทยาภรณ์
124 นพชาติ เลิศพูนสวัสดิ์
125 ภาษิต เสกสรรค์
126 อิศร ไชยเสน
127 ณัฐกรณ์ มิ่งแก้ว
128 นิติวัฒน์ ทองขาว
129 ปรีชา บุญล้ำ
130 ขวัญยืน ปานโม
131 จำเป็น ปรีชา
132 ทนงเดช หนูสีแก้ว
133 ธวัชชัย อดิเทพสถิต
134 เนาวรัตน์ บุญนวล
135 บำรุงศักดิ์ แซ่เหลา
136 ศรรักษ์ รัตนา
137 ศานิต แก้วเสถียร
138 กัมปนาท โชติกุล
139 เกรียงไกร หนูทองคำ
140 โกวิทย์ แซ่เล้า
141 โกศล โภคาอนนต์
142 ขนกกุล แซ่โค้ว
143 คณกรณ์ หอศิริธรรม
144 จตุพร ชูช่วย
145 จักรกฤตย์ โชติเกียรติคุณ
146 จีรศักดิ์ สายนาค
147 ชาตรี คู่ณรงค์นันทกุล
148 ชำนาญ อินทสโร
149 ณัฏฐิกา หัตถกรรม
150 ณัฐพล เพชรจิระวรพงศ์
151 ณัฐวุฒิ วิจิตร์
152 ดวงธิดา ชูมาลี
153 ทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์
154 ทิพาพร พัฒนศิริ
155 ธนานันต์ วุฒิสิทธิ์
156 ธีรพงศ์ ชื่นจิตร
157 ธีระยุทธ์ ประสมพงศ์
158 นภารัตน์ ห่อทอง
159 นิชาภา จุลวัจน์
160 เบญจวรรณ นวลบุญ
161 ประทีป โคตัน
162 ปรีชา ศรีมนัสรัตน์
163 ปานชนก จิตชาญวิชัย
164 พงศพัฒน์ หังสพฤกษ์
165 พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร
166 พัณณิตา เจ้าประสงค์
167 พิสัณห์ ดวงจันทร์
168 ไพโรจน์ กุลบุตร
169 มลิวัลย์ แซ่อึ้ง
170 รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง
171 วชิรวิชญ์ จิวานิจ
172 วรพจน์ คงอรุณ
173 วรรณวรางค์ จิตผิวงาม
174 วันวิสาข์ จิตผิวงาม
175 วิบูลย์ วราสิทธิชัย
176 วิไลลักษณ์ ผอมภักดี
177 วิไลวรรณ หังสพฤกษ์
178 ศศิธร คงหนู
179 ศิเนตร กิ้มเส้ง
180 ศิริรัตน์ กรอดสุย
181 ศุตธนา ธานีโต
182 สงกรานต์ มุณีแนม
183 สมชาย วนะธนศิลป์
184 สัมพันธ์ ลิมปิติ
185 สัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี
186 สาคร หังสพฤกษ์
187 สิทธินัย วงศ์งาม
188 สิรภัทร แซ่ลิ่ว
189 สิริมา แซ่เฮีย
190 สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล
191 สุนทรี นภิบาล
192 สุปราณี เย้าดุสิต
193 สุรีย์พร อังสุภานิช
194 สุวิทย์ สุวรรณเจริญ
195 หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์
196 อัษฏายุทธ์ แซ่ลิ่ม
197 เอกณัฏฐ์ วิทยาสมบูรณ์
198 เอกพล ตรีเนตรวรคุณ
199 ฉันทวัฒน์ แซ่หลี
200 นัฐพงศ์ บุญคงแก้ว
201 วรรณิศา รัตนา
202 โยษิตา เล่ามนัสวี
203 พัทธนันท์ ลิ่มอรุณวงศ์
204 มะรอซี ลีเมาะ
205 เกียรติศักดิ์ คมขำ
206 ธันวา เจ๊ะอาแว
207 รัตนา สุวรรณการ
208 ศรายุทธ จุลแก้ว
209 สราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ
210 สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร
211 ปภาณ ตั้งศรีเจริญ
212 สัตยา บุญรัตนชู
213 อัครพงษ์ แซ่จอง
214 พินทุมาศ แก้วสว่าง
215 อัญชนา ล่าบ้านหลวง
216 เจตพล เชียงจันทร์
217 ชุลีพร สะสม
218 ณัฐพงษ์ หนิมุสา
219 สรยุทธ แก้วสุวรรณ์
220 อภิชาติ และดัม
221 วรพล บุญพันธุ์
222 ก้องชนก ทองพรัด
223 จักรภพ แซ่ลิ่ม
224 กฤตกร อินแพง
225 กิตติยา อุไรพันธ์
226 หวันซานะ ลือแมะ
227 ขวัญเนตร ปุญญถาวร
228 สมพงศ์ หุตะจูฑะ
229 อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
230 จันทนา อ่อนดี
231 นาลิวัน หีมเห็ม