สมาชิก

สมาชิกชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT ของ ม.อ. ทุกวิทยาเขต จำนวน 230 คน (ข้อมูลล่าสุด 7 ก.ค. 65)